Van Gennip: In 2004 alle strijdige regels opgelost

Den Haag – ‘Met de inspanning van alle betrokken partijen zullen op 31 december 2004 de
bijna 800 gemelde strijdigheden zijn opgelost en zijn er gezamenlijk stappen gezet
om strijdigheden in de toekomst te voorkomen.’, aldus staatssecretaris Van Gennip
van Economische Zaken. Op dit moment liggen er nog 94 op te lossen meldingen.

De staatssecretaris ontving vandaag een verslag over de aanpak van strijdige regels
uit handen van de Arnhemse wethouder Pijnenburg van Economische Zaken. In dit
geval gaat het om knelpunten in de horecaregelgeving in Arnhem. Van Gennip heeft
zelf vandaag een rapportage over de voortgang van de aanpak van strijdige regels
naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit deze rapportage en uit het Arnhems verslag
blijkt dat er zelden sprake is van pure tegenstrijdigheid van regels. Het gaat
meestal om een verschillende uitleg van regels door gemeentelijke diensten en
inspecties, om onvoldoende afstemming tussen de handhavers en ook om onvoldoende
voorbereiding door de ondernemer. Op basis van het succes in 2004 is besloten
om begin 2005 het Meldpunt Strijdige Regels van het ministerie van Economische
Zaken opnieuw open te stellen om inzicht te krijgen in nieuwe strijdigheden die
ondernemers ervaren.

De huidige aanpak van de strijdige regels, waarbij ondernemers en overheidsdiensten
uit alle bestuurslagen betrokken zijn, is succesvol meldt de staatssecretaris.
De ingestelde werkgroepen hebben concrete oplossingen aangedragen voor concrete
strijdigheden. Daarnaast hebben de werkgroepen structurele oplossingen aangedragen
om de samenwerking en communicatie tussen de betrokken handhavers, beleidmakers
en ondernemers ook in de toekomst te verbeteren. Hierdoor wordt voorkomen dat
regels op een verschillende manier worden uitgelegd. Het komende half jaar gaan
de gemeentelijke werkgroepen, de rijksoverheid, MKB-Nederland en VNO-NCW samen
aan de slag gaan om de voorgestelde oplossingen verder uit te werken. De voortgang
van de oplossingen is te vinden op de website:
www.strijdigeregels.nl. Sommige
oplossingen vragen een aanpassing in wet- en regelgeving. De verschillende ministeries
zijn hiermee aan de slag gegaan. Zo zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu bezig om
het aantal regels flink terug te brengen.

Sinds begin 2004 zijn negen werkgroepen bezig om de gemelde problemen aan te
pakken. In de werkgroepen zijn gemeenten, inspectiediensten en ondernemers vertegenwoordigd.
De werkgroepen moeten ervoor zorgen dat alle overheidsdiensten helder en ondubbelzinnig
zijn over regels, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. De werkgroepen
zijn begonnen met de sectoren waar de meeste meldingen vandaan kwamen: horeca,
bouw, metaal, recreatie, detailhandel en zorg. De negen werkgroepen zijn: horeca
(gemeenten Arnhem, Den Bosch en Maastricht), bouw (gemeente Den Haag), metaal
(gemeenten Emmen en Eindhoven), verblijfsrecreatie (gemeente Horst aan de Maas),
detailhandel (gemeente Leiden) en de landelijke werkgroep zorg en voedselveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken