Voortgangsrapportage Nationaal Bestuursakkoord Water

Den Haag – De voortgang van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) verloopt goed. Dit is de algemene conclusie van de eerste voortgangsrapportage van het NBW 2003/2004 die staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het afgelopen jaar is door alle partijen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) op alle fronten hard gewerkt met goed resultaat.

Een aantal zaken is inmiddels afgerond, zoals de zogenoemde € 100 miljoen regeling voor de aanpak van regionale wateroverlast, de handreiking voor de watertoets om gebruikers van de watertoets over dit wettelijke instrument te informeren en om de algemene toepassing van de watertoets te verbeteren en de vaststelling van deelstroomgebiedvisies. Voor wat betreft de financiële dekking van de wateropgave heeft het kabinet toegezegd op zo kort mogelijke termijn te komen tot een wettelijke regeling die het de gemeenten mogelijk maakt een heffing in te stellen ter bekostiging van de extra gemeentelijke wateropgaven.
Conform de afspraken blijkt dat de samenwerking tussen verschillende partijen een belangrijke impuls heeft gekregen. Dat is een goede basis voor verdere noodzakelijke versterking van de samenwerking bij de uitvoering van het NBW. Daarom stellen de partijen nog dit jaar een actieplan op om de bestuurlijke samenwerking verder te versterken.
Ook vinden de partijen het belangrijk zicht te krijgen waar er precies wat moet gebeuren om het watersysteem op orde te krijgen. Ook kan dan meer zicht worden geboden op de feitelijke voortgang van het waterbeheer.
Tot slot zal op korte termijn hard gewerkt moeten worden aan de stroomgebiedbeheersplannen die in 2009 klaar moeten zijn. Het tijdig beschikbaar stellen van landelijke kaders voor de opstelling hiervan in de regio is van groot belang.

Het NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden anticiperend op veranderde omstandigheden zoals de verwachte klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het NBW bevat taakstellende afspraken ten aanzien van te veel, te weinig, te vies en ecologisch te arm water. De voortgangsrapportage is een gezamenlijk product van alle partijen bij het NBW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat