Schultz geeft 20 miljoen euro extra voor baggerwerk

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat verleent 20 miljoen euro extra subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van plassen, sloten, grachten in de bebouwde kom.

Het baggeren van waterbodems dient verschillende doelen op het gebied van veiligheid, scheepvaart, water- aan en afvoer, milieu en natuur. In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat partijen zich gezamenlijk inspannen voor de aanpak van waterbodems.

In 2002 werd duidelijk dat er flinke achterstanden zijn in het baggeren binnen het stedelijk gebied. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarom ruim een jaar geleden een speciale subsidieregeling ingesteld om de achterstanden weg te werken: Subbied. Het gaat bijvoorbeeld om stadswater dat te ondiep is geworden door achterstallig onderhoud. Dat kan weer leiden tot overlast zoals stank of onvoldoende waterafvoer bij een flinke regenbui.

Gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar veel aanvragen ingediend. De 73 toegewezen aanvragen zijn nu in uitvoering. Zo is Haarlem gestart met het uitbaggeren van het Spaarne en zijn 14 gemeenten in het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel (Overijssel) actief met het baggeren van hun watergangen.

Al snel bleek dat het subsidieplafond van 80 miljoen euro onvoldoende was voor alle ingediende plannen. De 20 miljoen euro is vrijgekomen door het verschuiven van geld uit subsidieregelingen voor verwerken van baggerspecie, die niet volledig worden gebruikt. Het ministerie vergoedt maximaal éénderde van de kosten; met deze 20 miljoen extra subsidie kan dus voor 60 miljoen aan baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij het toekennen van Subbied-uitkeringen uit de extra middelen, blijft de volgorde van ontvangst van de aanvragen gehandhaafd. Een deel van de aanvragen die eerder vanwege het bereiken van het subsidieplafond niet in aanmerking kwamen voor een uitkering, kan daarmee alsnog gehonoreerd worden. Binnen een aantal weken krijgen de betreffende gemeenten en waterschappen daarover bericht van SenterNovem, de organisatie die de regeling uitvoert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat