Noord-Brabant: Brabantse gaten bereikbaarheid oplossen

s-Hertogenbosch – Brabant ziet volop kansen om problemen in de bereikbaarheid voortvarend aan te pakken. De landelijke nota Mobiliteit legt een groot deel van de keuzes en verantwoordelijkheden bij de provincies, hierdoor kan Brabant zelf afgewogen keuzes maken voor een betere bereikbaarheid. Wat betreft de bereikbaarheid over spoor en water heeft Brabant nog een aantal vraagtekens. Zo ontbreekt het OV Netwerk BrabantStad in de nota en is er geen duidelijkheid over de Brabantse visie vaarwegen. Met de A4 als hoofdverbindingsas, komt de aanleg van het ontbrekende gedeelte in Brabant een stap dichterbij.

De provincie Noord-Brabant werkt al geruime tijd in de geest van de nota mobiliteit. Doordat bereikbaarheid voortaan wordt gezien in een deur-tot-deurbenadering wordt het mogelijk om knelpunten op het juiste niveau aan te pakken. In het provinciale Verkeers- en Vervoersplan, dat dit najaar verschijnt, wordt concreet invulling gegeven aan betere benutting van hoofd- en onderliggend wegennet. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met vijf regio’s in het Brabantse, in de zogenoemde gebiedsgerichte aanpak. Door de forse decentralisering van middelen en ontschotting van budgetten in de Nota Mobiliteit is nu de verantwoordelijk neergelegd waar die hoort. De provincie vraagt aandacht voor een goede bestuurlijke inbedding van de besluitvorming en flexibele inzet van ook de rijksbudgetten (MIT) voor bereikbaarheidsproblemen, als blijkt dat investeringen in het onderliggend wegennet effectiever zijn.

OV Netwerk BrabantStad
Opvallend in de Nota Mobiliteit is de aandacht voor stedelijke bereikbaarheid met behulp van openbaar vervoer. De provincie heeft samen de partners in BrabantStad en de Stedelijke Regio Eindhoven al een verkenning klaar die invulling geeft aan deze gedachte. Het OV Netwerk BrabantStad kenmerkt zich door een systeem van bus, fiets en trein met behulp van voorstadhaltes, ruimtelijke ontwikkelingen en slimme busverbindingen. De BrabantStadpartners staan voor ruim twee derde van de benodigde 680 miljoen.
De ruimte die de provincie nu krijgt in de onderhandelingen met de spoorsector, maakt realisering van het OV Netwerk BrabantStad gemakkelijker. Wel is het nodig dat het Rijk zich dan ook bindt aan de resultaten. Ook verwacht Brabant dat het Rijk zich financieel medeverantwoordelijk voelt voor de realisering van het OV Netwerk BrabantStad. BrabantStad is het tweede stedelijk netwerk van Nederland en met de brainport Eindhoven een economische factor van (inter)nationaal belang.

Vaarwegen in Brabant
Het economisch belang van goed functionerende vaarwegen, wordt in de Nota Mobiliteit onderstreept. De Visie Brabantse Vaarwegen, die vandaag door Provinciale Staten is vastgesteld, geeft aan hoe Brabant, samen met gemeenten en bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt voor een gezond vaarwegensysteem. Brabant spreekt het vertrouwen uit dat de minister dit najaar het samenhangend voorstel om de verbetering van het Wilhelminakanaal in Tilburg en de omleiding van de Zuid-Willemsvaart inclusief onderhoud van de sluizen, overneemt. In dat geval draagt Brabant 67,2 miljoen euro bij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant