Partijen eens over aanpak bereikbaarheid Media Park

Haarlem – De gemeenten Hilversum, Laren, Bussum, de Provincie Noord-Holland en TCN Property Projects (de grootste vastgoedeigenaar op het Media Park) hebben afgelopen week een akkoord bereikt over de manier waarop de bereikbaarheid van het Media Park verbeterd kan worden. Dit maakten partijen bekend op een persconferentie in Haarlem.

Na tientallen jaren van discussie ligt er nu een plan dat kan rekenen op bestuurlijk draagvlak. Het is een samenhangend pakket van maatregelen voor auto, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement. Het uitgangspunt voor dit pakket vormt het voorstel dat de Provincie Noord-Holland op 15 juni 2004 bij de het ministerie van Verkeer en Waterstaat indiende. Met de verbetering van de bereikbaarheid krijgt het Media Park als centrum van multimedia-activiteiten de kans om verder te groeien. Ook de economie van de hele Gooi- en Vechtstreek zal profiteren van een sterk verbeterde bereikbaarheid van het Media Park.

Partijen zijn het er over eens dat de bereikbaarheid van het Media Park bezien dient te worden in een breder verband waarbij de volgende hoofdroutes centraal staan:
– A1 via Laren en N 525
– A27 via de buitenring Hilversum Oost
– A2 via de N201 en de buitenring Hilversum West
– A1 via Bussum
Van deze routes is de route A1 via Laren en N525 in schetsontwerp eerder al bij de Minister van Verkeer en Waterstaat ingediend.
In de ogen van alle partijen is een groot voordeel van deze benadering dat er sprake is van een betere beheersing van de doorstroming op alle routes. Dit zal naar verwachting leiden tot een afname van de druk op de zwaarst belaste route A1 via Laren en de N525.

Naast maatregelen gericht op de auto is ook uitgebreid gesproken over de noodzaak van hoogwaardig openbaar vervoer van en naar het Media Park. Alle partijen erkennen dat doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer noodzakelijk zijn. Dit is ook een punt waar de provincie Noord-Holland het nog te maken bestemmingsplan voor het Media Park op zal toetsen. Partijen hebben hier alle vertrouwen in, gegeven het feit dat vastgoedeigenaar TCN Property Projects begin 2005 al een buspendel wil starten tussen Hilversum CS en het Media Park. Niet alleen voor de bus, maar ook voor de treinverbindingen met het Media Park zetten partijen zich in voor verbeteringen.

Ten aanzien van de financiering van de maatregelen menen partijen dat een rijksbijdrage van in totaal € 25 miljoen op zijn plaats is. Tezamen met de bijdragen van Provincie Noord-Holland (50% van de door Verkeer en Waterstaat hopelijk te verstrekken bijdrage) en de regio (eveneens 50% van diezelfde bijdrage) moet het mogelijk zijn een groot aantal knelpunten voor de regio weg te nemen.

Het akkoord dat bestuurders nu hebben bereikt, zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van de betrokken gemeenten en aan Provinciale Staten van Noord-Holland.

Gelet op de geldende planperiode van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport zijn partijen zich er zeer goed van bewust dat zo spoedig mogelijk een start moet zijn gemaakt met de te nemen maatregelen Met de nader uit te werken voorstellen zal, zodra de minister het groene licht geeft, een aanvang worden gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Partijen eens over aanpak bereikbaarheid Media Park | Infrasite

Partijen eens over aanpak bereikbaarheid Media Park

Haarlem – De gemeenten Hilversum, Laren, Bussum, de Provincie Noord-Holland en TCN Property Projects (de grootste vastgoedeigenaar op het Media Park) hebben afgelopen week een akkoord bereikt over de manier waarop de bereikbaarheid van het Media Park verbeterd kan worden. Dit maakten partijen bekend op een persconferentie in Haarlem.

Na tientallen jaren van discussie ligt er nu een plan dat kan rekenen op bestuurlijk draagvlak. Het is een samenhangend pakket van maatregelen voor auto, openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement. Het uitgangspunt voor dit pakket vormt het voorstel dat de Provincie Noord-Holland op 15 juni 2004 bij de het ministerie van Verkeer en Waterstaat indiende. Met de verbetering van de bereikbaarheid krijgt het Media Park als centrum van multimedia-activiteiten de kans om verder te groeien. Ook de economie van de hele Gooi- en Vechtstreek zal profiteren van een sterk verbeterde bereikbaarheid van het Media Park.

Partijen zijn het er over eens dat de bereikbaarheid van het Media Park bezien dient te worden in een breder verband waarbij de volgende hoofdroutes centraal staan:
– A1 via Laren en N 525
– A27 via de buitenring Hilversum Oost
– A2 via de N201 en de buitenring Hilversum West
– A1 via Bussum
Van deze routes is de route A1 via Laren en N525 in schetsontwerp eerder al bij de Minister van Verkeer en Waterstaat ingediend.
In de ogen van alle partijen is een groot voordeel van deze benadering dat er sprake is van een betere beheersing van de doorstroming op alle routes. Dit zal naar verwachting leiden tot een afname van de druk op de zwaarst belaste route A1 via Laren en de N525.

Naast maatregelen gericht op de auto is ook uitgebreid gesproken over de noodzaak van hoogwaardig openbaar vervoer van en naar het Media Park. Alle partijen erkennen dat doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer noodzakelijk zijn. Dit is ook een punt waar de provincie Noord-Holland het nog te maken bestemmingsplan voor het Media Park op zal toetsen. Partijen hebben hier alle vertrouwen in, gegeven het feit dat vastgoedeigenaar TCN Property Projects begin 2005 al een buspendel wil starten tussen Hilversum CS en het Media Park. Niet alleen voor de bus, maar ook voor de treinverbindingen met het Media Park zetten partijen zich in voor verbeteringen.

Ten aanzien van de financiering van de maatregelen menen partijen dat een rijksbijdrage van in totaal € 25 miljoen op zijn plaats is. Tezamen met de bijdragen van Provincie Noord-Holland (50% van de door Verkeer en Waterstaat hopelijk te verstrekken bijdrage) en de regio (eveneens 50% van diezelfde bijdrage) moet het mogelijk zijn een groot aantal knelpunten voor de regio weg te nemen.

Het akkoord dat bestuurders nu hebben bereikt, zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raden van de betrokken gemeenten en aan Provinciale Staten van Noord-Holland.

Gelet op de geldende planperiode van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport zijn partijen zich er zeer goed van bewust dat zo spoedig mogelijk een start moet zijn gemaakt met de te nemen maatregelen Met de nader uit te werken voorstellen zal, zodra de minister het groene licht geeft, een aanvang worden gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland