NB: Zorgen over financiele vertaling

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn op hoofdlijnen tevreden over het regeringsbeleid zoals dat in de Miljoenennota en andere belangrijke nota’s verwoord is. Die tevredenheid geldt ook voor de positionering van BrabantStad als tweede stedelijk netwerk in Nederland en de ruimte die de provincie krijgt om haar bestuurlijke verantwoordelijkheden in te vullen. Het college tekent echter wel aan dat de vertaling van het beleid in uitvoeringsplannen en financiele paragrafen nog grotendeels ontbreekt. Het komt dus op de uitwerking van het beleid in de dagelijkse praktijk aan.
GS hebben daarnaast een aantal specifieke opmerkingen met betrekking tot mobiliteit en de culturele infrastructuur in de provincie.

BrabantStad is de aanduiding voor het stedelijk netwerk dat zich rond Breda, Eindhoven, Helmond, s-Hertogenbosch en Tilburg ontwikkelt. BrabantStad is naast de Randstad het tweede stedelijk netwerk van Nederland. Het is ook een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de provincie en de betrokken steden. In de nota Ruimte is er een coordinerend bewindspersoon, de Staatssecretaris van Economische Zaken, aangewezen en is er een uitvoeringsprogramma met financiele paragraaf toegezegd. Daarover beginnen de provincie, de gemeenten en het Rijk binnenkort gesprekken. Brabant verwacht dat er afdoende financiële middelen beschikbaar komen. Voor de uitwerking van de verschuiving van het beleid van het Rijk naar de provincie en een goede invulling van de verantwoordelijkheden zijn afspraken over beleid en geld van essentieel belang. Dit geldt ook voor de andere ‘grote’ nota zoals de nota mobiliteit, de Agenda Vitaal Platteland en de nota Gebiedsgerichte Economische Perspectieven Pieken in de Delta.

Mobiliteit
Voor Nederland en Brabant is een krachtige aanpak van de mobiliteit en bereikbaarheid van belang. De bereikbaarheid van BrabantStad, het tweede stedelijk netwerk van Nederland, en daarmee de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven, komt danig in de knel. Zowel in het openbaar vervoer als over de weg. De partners in BrabantStad en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven willen het OV-Netwerk BrabantStad realiseren. Dat is een vervoerssysteem dat zich kenmerkt zich door een slim vervoerssysteem waarbij bus, trein en fietsvoorzieningen en voorstadhaltes gecombineerd worden. De partners in BrabantStad staan samen garant voor 2/3e van de benodigde 680 miljoen Euro garant en willen de steun van het Rijk. De steun van het Rijk voor de succesvolle aanpak van deze problemen is onontbeerlijk.

Groen
Gelet op de beperkte financiele middelen voor de Ecologische Hoofdstructuur zal de provincie opnieuw het Rijk aanbieden met voorfinanciering het tempo van de realisatie van de EHS in stand te houden.

Cultuur
Gedeputeerde Staten maken zich verder bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen op cultuurgebied. De tijdelijke beleidsregel voor de aanwijzing van Rijksmonumenten komt neer op een stop van het aanwijzen van nieuwe Rijksmonumenten. Dat kan leiden tot een verschuiving van verantwoordelijkheden naar andere overheden met aanzienlijke gevolgen. GS zijn bang dat bezuinigingen ook effect hebben voor de instandhouding van de Brabantse kanjermonumenten als de St.Jan in s-Hertogenbosch of kasteel Heeze.

Gedeputeerde Staten vragen bij de uitwerking van het cultuurbeleid specifiek aandacht voor de culturele infrastructuur in Brabant op dansgebied, in het bijzonder voor de positie van dansgezelschap RAZ. Ook wijst het college er op dat de betrokkenheid van het Rijk bij de ondersteuning van de Brabantse musea gering is. Zo wordt een advies van de Raad voor de Cultuur over ondersteuning van het museum Jan Cunen in Oss niet opgevolgd en wordt over het museum voor Religieuze Kunst in Uden niet gesproken.

Zorg
Het bevreemdt dat in het kader van de nieuwe Wet op de jeugdzorg extra middelen ter beschikking worden gesteld, terwijl tegelijkertijd een bezuiniging van € 10 miljoen wordt opgelegd aan de jeugdbescherming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

NB: Zorgen over financiele vertaling | Infrasite

NB: Zorgen over financiele vertaling

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn op hoofdlijnen tevreden over het regeringsbeleid zoals dat in de Miljoenennota en andere belangrijke nota’s verwoord is. Die tevredenheid geldt ook voor de positionering van BrabantStad als tweede stedelijk netwerk in Nederland en de ruimte die de provincie krijgt om haar bestuurlijke verantwoordelijkheden in te vullen. Het college tekent echter wel aan dat de vertaling van het beleid in uitvoeringsplannen en financiele paragrafen nog grotendeels ontbreekt. Het komt dus op de uitwerking van het beleid in de dagelijkse praktijk aan.
GS hebben daarnaast een aantal specifieke opmerkingen met betrekking tot mobiliteit en de culturele infrastructuur in de provincie.

BrabantStad is de aanduiding voor het stedelijk netwerk dat zich rond Breda, Eindhoven, Helmond, s-Hertogenbosch en Tilburg ontwikkelt. BrabantStad is naast de Randstad het tweede stedelijk netwerk van Nederland. Het is ook een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de provincie en de betrokken steden. In de nota Ruimte is er een coordinerend bewindspersoon, de Staatssecretaris van Economische Zaken, aangewezen en is er een uitvoeringsprogramma met financiele paragraaf toegezegd. Daarover beginnen de provincie, de gemeenten en het Rijk binnenkort gesprekken. Brabant verwacht dat er afdoende financiële middelen beschikbaar komen. Voor de uitwerking van de verschuiving van het beleid van het Rijk naar de provincie en een goede invulling van de verantwoordelijkheden zijn afspraken over beleid en geld van essentieel belang. Dit geldt ook voor de andere ‘grote’ nota zoals de nota mobiliteit, de Agenda Vitaal Platteland en de nota Gebiedsgerichte Economische Perspectieven Pieken in de Delta.

Mobiliteit
Voor Nederland en Brabant is een krachtige aanpak van de mobiliteit en bereikbaarheid van belang. De bereikbaarheid van BrabantStad, het tweede stedelijk netwerk van Nederland, en daarmee de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven, komt danig in de knel. Zowel in het openbaar vervoer als over de weg. De partners in BrabantStad en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven willen het OV-Netwerk BrabantStad realiseren. Dat is een vervoerssysteem dat zich kenmerkt zich door een slim vervoerssysteem waarbij bus, trein en fietsvoorzieningen en voorstadhaltes gecombineerd worden. De partners in BrabantStad staan samen garant voor 2/3e van de benodigde 680 miljoen Euro garant en willen de steun van het Rijk. De steun van het Rijk voor de succesvolle aanpak van deze problemen is onontbeerlijk.

Groen
Gelet op de beperkte financiele middelen voor de Ecologische Hoofdstructuur zal de provincie opnieuw het Rijk aanbieden met voorfinanciering het tempo van de realisatie van de EHS in stand te houden.

Cultuur
Gedeputeerde Staten maken zich verder bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen op cultuurgebied. De tijdelijke beleidsregel voor de aanwijzing van Rijksmonumenten komt neer op een stop van het aanwijzen van nieuwe Rijksmonumenten. Dat kan leiden tot een verschuiving van verantwoordelijkheden naar andere overheden met aanzienlijke gevolgen. GS zijn bang dat bezuinigingen ook effect hebben voor de instandhouding van de Brabantse kanjermonumenten als de St.Jan in s-Hertogenbosch of kasteel Heeze.

Gedeputeerde Staten vragen bij de uitwerking van het cultuurbeleid specifiek aandacht voor de culturele infrastructuur in Brabant op dansgebied, in het bijzonder voor de positie van dansgezelschap RAZ. Ook wijst het college er op dat de betrokkenheid van het Rijk bij de ondersteuning van de Brabantse musea gering is. Zo wordt een advies van de Raad voor de Cultuur over ondersteuning van het museum Jan Cunen in Oss niet opgevolgd en wordt over het museum voor Religieuze Kunst in Uden niet gesproken.

Zorg
Het bevreemdt dat in het kader van de nieuwe Wet op de jeugdzorg extra middelen ter beschikking worden gesteld, terwijl tegelijkertijd een bezuiniging van € 10 miljoen wordt opgelegd aan de jeugdbescherming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant