Halfjaarcijfers BAM: In 2004 nettowinst € 80 mil

Bunnik – Koninklijke BAM Groep nv heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De omzet nam autonoom met 2% toe. Ook het nettoresultaat is licht gestegen, waarbij het wegvallen van de bijdrage van de voormalige baggeractiviteiten werd gecompenseerd door verbeteringen elders.

Bij Bouw en vastgoed is in Nederland sprake van een gemengd beeld. Woningbouw – zowel voor derden als via eigen projectontwikkeling – laat een sterke ontwikkeling zien. BAM Woningbouw levert een goede bijdrage aan het resultaat. Gedurende de eerste helft van 2004 zijn circa 800 woningen via eigen projectontwikkeling verkocht. Per medio 2004 bedraagt het aantal opgeleverde, onverkochte woningen 28. In commercieel vastgoed blijft de situatie ten aanzien van de kantorenmarkt moeilijk. Het volume aan reeds opgeleverde, maar nog niet verkochte of verhuurde kantoren is overigens zeer beperkt (5.500 m2). BAM Utiliteitsbouw heeft een behoorlijke orderportefeuille, vooral dankzij de van oudsher sterke positie buiten het kantorensegment.
De omzetgroei in de sector Bouw en vastgoed is grotendeels te danken aan het Verenigd Koninkrijk. Ook de orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt zeer positief en bevat per 30 juni 2004 twintig maanden werk (ultimo 2003: dertien maanden). Overheidsprogramma’s op het vlak van Publiekprivate Samenwerking en Procure-21 (investeringen in gezondheidszorg) bieden onze Britse bedrijven nog tal van groeimogelijkheden. Het resultaat in het Verenigd Koninkrijk ligt in de eerste helft van 2004 op een goed niveau, vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Ook in België is de orderportefeuille (25 maanden) goed te noemen. De resultaten zijn hoger dan vorig jaar.

In Duitsland is nog steeds geen verbetering in de markt zichtbaar. De bijdrage van de Duitse bedrijven is in het eerste halfjaar negatief. Efficiencymaatregelen zullen de concurrentiepositie verbeteren. Op jaarbasis zal het resultaat richting break-even uitkomen.

De sector Infra heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De Nederlandse bijdrage aan het sectorresultaat ligt lager dan vorig jaar. Recentelijk is de orderportefeuille uitgebreid met het Hubertustunnel-project in Den Haag. Dit werk wordt gerealiseerd door een combinatie waarin onder meer twee BAM-bedrijven (BAM Civiel en Wayss & Freytag Ingenieurbau) deelnemen. Het aandeel van BAM in het project bedraagt € 57 miljoen. De Nederlandse infra-markt is nog steeds moeilijk.

Binnen BAM Infratechniek zijn de leidingbouwactiviteiten verlieslatend. Er zijn bij dit bedrijfsonderdeel maatregelen getroffen om de winstgevendheid te herstellen. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en de Verenigde Staten zijn goede resultaten behaald. De werkmaatschappijen in deze landen beschikken tevens over goede orderportefeuilles. Het Duitse resultaat is in het eerste halfjaar licht negatief. De orderportefeuille in Duitsland is gedurende het tweede kwartaal verder gegroeid en bevat inmiddels circa 28 maanden werk (ultimo 2003: 23 maanden). Op jaarbasis wordt een neutraal resultaat verwacht.

Omzet en resultaat van de sector Techniek liggen in de eerste helft van 2004 op een goed niveau, vergelijkbaar met vorig jaar. De orderportefeuille is in het tweede kwartaal vrijwel ongewijzigd gebleven, waarbij het prijsniveau onder druk staat.

De bezettingsgraad van Tebodin (Consultancy en engineering) in Nederland overtreft in het eerste halfjaar de verwachtingen. In Duitsland en Polen wordt het bedrijf geconfronteerd met aarzelende markten. Dit wordt gecompenseerd door goede resultaten elders in Oost-Europa en in het Midden-
Oosten. In China heeft Tebodin een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een lokale partner: SMEIC.
De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in het eerste halfjaar een licht negatieve bijdrage aan het resultaat. Deze is toe te schrijven aan de – reeds in het eerste kwartaal gemelde – reorganisatielasten. Op jaarbasis wordt een licht positieve bijdrage verwacht. Hierbij is niet uitgegaan van oplossing van de zandproblematiek in Singapore. Voor het overige is het resultaat bepaald door fors lagere groepskosten. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het terugbrengen van de algemene kosten. De daling van de rente op groepsniveau, die zich al in het eerste kwartaal aftekende, zet op halfjaarbasis door. Hierin komen de sterk verbeterde balansverhoudingen tot uitdrukking. De belastingdruk was in het eerste halfjaar vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Orderportefeuille
De orderportefeuille bedraagt per 30 juni 2004 € 9,7 miljard. Exclusief de beperkt positieve invloed van valuta bedraagt de autonome groei 5%. Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 3,6 miljard uitgevoerd in het tweede halfjaar van 2004, € 3,8 miljard in 2005 en € 2,3 miljard in latere jaren. Hiermee is al ruim de helft van de geschatte omzet van 2005 veiliggesteld.

Publiekprivate Samenwerking (PPS)
Gedurende het eerste halfjaar is de positie van Koninklijke BAM Groep in de Europese PPS-markt verder versterkt met de verwerving van twee scholen-projecten: één in Engeland (Bristol) en één in Duitsland (Frankfurt). Medio 2004 bevat de portefeuille negentien PPS-projecten, waarvan zeven operationeel. Zoals gebruikelijk wordt van deze projecten uitsluitend de uitvoeringsperiode en de eerste vijf jaar van de exploitatieperiode in de orderportefeuille meegenomen. Deze contracten hebben in de regel een looptijd van ten minste vijftien jaar, oplopend tot 25 jaar. Gedurende de eerste helft van 2004 is voor circa € 55 miljoen in PPS-projecten geïnvesteerd. In totaal bedraagt de vastlegging in dergelijke projecten per 30 juni 2004 € 273 miljoen. Hiervan is € 256 miljoen gefinancierd via (non-recourse) leningen. Koninklijke BAM Groep ziet PPS als een groeimarkt in Europa. Voor het ‘asset management’ en de ondersteuning van de werkmaatschappijen wordt een nieuw bedrijf opgezet: BAM PPS. De uitbouw van de PPS-activiteiten past onder meer in het streven om te groeien in onderhoud en facility management. Deze activiteiten zullen leiden tot een stabielere cashflow en betere marges.

Financiële positie
Het werkkapitaal (exclusief kas en bankkredieten) vertoonde een normaal seizoenspatroon en nam toe met € 157 miljoen, deels veroorzaakt door een hogere vastlegging in projectontwikkeling (€ 75 miljoen). Deze investeringen, gevoegd bij die in vaste activa, leidden tot een daling van de kaspositie met € 92 miljoen. Het restant is gefinancierd met een toename van het eigen vermogen (€ 23 miljoen) alsmede een toename van lang- en kortlopende leningen. Medio 2004 bedraagt de rentedragende schuld € 505 miljoen (ultimo 2003: € 417 miljoen) en ligt daarmee fractioneel boven het niveau van de kaspositie van € 494 miljoen (ultimo 2003: € 586 miljoen). Het garantiekapitaal bedraagt per 30 juni 2004 18,3% van het balanstotaal (ultimo 2003: 18,7%). In 2004 zullen de investeringen in materiële vaste activa enigszins lager uitkomen dan de afschrijvingen (€ 80 miljoen).

Vooruitzichten 2004
De raad van bestuur verwacht – naar de huidige inzichten – dat in 2004 een nettowinst van circa € 80 miljoen behaald kan worden bij een omzetniveau van ruim € 7 miljard. Bij de winstverwachting is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van mededingingsrechtelijke procedures.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Koninklijke BAM Groep nv

Halfjaarcijfers BAM: In 2004 nettowinst € 80 mil | Infrasite

Halfjaarcijfers BAM: In 2004 nettowinst € 80 mil

Bunnik – Koninklijke BAM Groep nv heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De omzet nam autonoom met 2% toe. Ook het nettoresultaat is licht gestegen, waarbij het wegvallen van de bijdrage van de voormalige baggeractiviteiten werd gecompenseerd door verbeteringen elders.

Bij Bouw en vastgoed is in Nederland sprake van een gemengd beeld. Woningbouw – zowel voor derden als via eigen projectontwikkeling – laat een sterke ontwikkeling zien. BAM Woningbouw levert een goede bijdrage aan het resultaat. Gedurende de eerste helft van 2004 zijn circa 800 woningen via eigen projectontwikkeling verkocht. Per medio 2004 bedraagt het aantal opgeleverde, onverkochte woningen 28. In commercieel vastgoed blijft de situatie ten aanzien van de kantorenmarkt moeilijk. Het volume aan reeds opgeleverde, maar nog niet verkochte of verhuurde kantoren is overigens zeer beperkt (5.500 m2). BAM Utiliteitsbouw heeft een behoorlijke orderportefeuille, vooral dankzij de van oudsher sterke positie buiten het kantorensegment.
De omzetgroei in de sector Bouw en vastgoed is grotendeels te danken aan het Verenigd Koninkrijk. Ook de orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt zeer positief en bevat per 30 juni 2004 twintig maanden werk (ultimo 2003: dertien maanden). Overheidsprogramma’s op het vlak van Publiekprivate Samenwerking en Procure-21 (investeringen in gezondheidszorg) bieden onze Britse bedrijven nog tal van groeimogelijkheden. Het resultaat in het Verenigd Koninkrijk ligt in de eerste helft van 2004 op een goed niveau, vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Ook in België is de orderportefeuille (25 maanden) goed te noemen. De resultaten zijn hoger dan vorig jaar.

In Duitsland is nog steeds geen verbetering in de markt zichtbaar. De bijdrage van de Duitse bedrijven is in het eerste halfjaar negatief. Efficiencymaatregelen zullen de concurrentiepositie verbeteren. Op jaarbasis zal het resultaat richting break-even uitkomen.

De sector Infra heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De Nederlandse bijdrage aan het sectorresultaat ligt lager dan vorig jaar. Recentelijk is de orderportefeuille uitgebreid met het Hubertustunnel-project in Den Haag. Dit werk wordt gerealiseerd door een combinatie waarin onder meer twee BAM-bedrijven (BAM Civiel en Wayss & Freytag Ingenieurbau) deelnemen. Het aandeel van BAM in het project bedraagt € 57 miljoen. De Nederlandse infra-markt is nog steeds moeilijk.

Binnen BAM Infratechniek zijn de leidingbouwactiviteiten verlieslatend. Er zijn bij dit bedrijfsonderdeel maatregelen getroffen om de winstgevendheid te herstellen. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en de Verenigde Staten zijn goede resultaten behaald. De werkmaatschappijen in deze landen beschikken tevens over goede orderportefeuilles. Het Duitse resultaat is in het eerste halfjaar licht negatief. De orderportefeuille in Duitsland is gedurende het tweede kwartaal verder gegroeid en bevat inmiddels circa 28 maanden werk (ultimo 2003: 23 maanden). Op jaarbasis wordt een neutraal resultaat verwacht.

Omzet en resultaat van de sector Techniek liggen in de eerste helft van 2004 op een goed niveau, vergelijkbaar met vorig jaar. De orderportefeuille is in het tweede kwartaal vrijwel ongewijzigd gebleven, waarbij het prijsniveau onder druk staat.

De bezettingsgraad van Tebodin (Consultancy en engineering) in Nederland overtreft in het eerste halfjaar de verwachtingen. In Duitsland en Polen wordt het bedrijf geconfronteerd met aarzelende markten. Dit wordt gecompenseerd door goede resultaten elders in Oost-Europa en in het Midden-
Oosten. In China heeft Tebodin een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een lokale partner: SMEIC.
De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in het eerste halfjaar een licht negatieve bijdrage aan het resultaat. Deze is toe te schrijven aan de – reeds in het eerste kwartaal gemelde – reorganisatielasten. Op jaarbasis wordt een licht positieve bijdrage verwacht. Hierbij is niet uitgegaan van oplossing van de zandproblematiek in Singapore. Voor het overige is het resultaat bepaald door fors lagere groepskosten. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het terugbrengen van de algemene kosten. De daling van de rente op groepsniveau, die zich al in het eerste kwartaal aftekende, zet op halfjaarbasis door. Hierin komen de sterk verbeterde balansverhoudingen tot uitdrukking. De belastingdruk was in het eerste halfjaar vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Orderportefeuille
De orderportefeuille bedraagt per 30 juni 2004 € 9,7 miljard. Exclusief de beperkt positieve invloed van valuta bedraagt de autonome groei 5%. Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 3,6 miljard uitgevoerd in het tweede halfjaar van 2004, € 3,8 miljard in 2005 en € 2,3 miljard in latere jaren. Hiermee is al ruim de helft van de geschatte omzet van 2005 veiliggesteld.

Publiekprivate Samenwerking (PPS)
Gedurende het eerste halfjaar is de positie van Koninklijke BAM Groep in de Europese PPS-markt verder versterkt met de verwerving van twee scholen-projecten: één in Engeland (Bristol) en één in Duitsland (Frankfurt). Medio 2004 bevat de portefeuille negentien PPS-projecten, waarvan zeven operationeel. Zoals gebruikelijk wordt van deze projecten uitsluitend de uitvoeringsperiode en de eerste vijf jaar van de exploitatieperiode in de orderportefeuille meegenomen. Deze contracten hebben in de regel een looptijd van ten minste vijftien jaar, oplopend tot 25 jaar. Gedurende de eerste helft van 2004 is voor circa € 55 miljoen in PPS-projecten geïnvesteerd. In totaal bedraagt de vastlegging in dergelijke projecten per 30 juni 2004 € 273 miljoen. Hiervan is € 256 miljoen gefinancierd via (non-recourse) leningen. Koninklijke BAM Groep ziet PPS als een groeimarkt in Europa. Voor het ‘asset management’ en de ondersteuning van de werkmaatschappijen wordt een nieuw bedrijf opgezet: BAM PPS. De uitbouw van de PPS-activiteiten past onder meer in het streven om te groeien in onderhoud en facility management. Deze activiteiten zullen leiden tot een stabielere cashflow en betere marges.

Financiële positie
Het werkkapitaal (exclusief kas en bankkredieten) vertoonde een normaal seizoenspatroon en nam toe met € 157 miljoen, deels veroorzaakt door een hogere vastlegging in projectontwikkeling (€ 75 miljoen). Deze investeringen, gevoegd bij die in vaste activa, leidden tot een daling van de kaspositie met € 92 miljoen. Het restant is gefinancierd met een toename van het eigen vermogen (€ 23 miljoen) alsmede een toename van lang- en kortlopende leningen. Medio 2004 bedraagt de rentedragende schuld € 505 miljoen (ultimo 2003: € 417 miljoen) en ligt daarmee fractioneel boven het niveau van de kaspositie van € 494 miljoen (ultimo 2003: € 586 miljoen). Het garantiekapitaal bedraagt per 30 juni 2004 18,3% van het balanstotaal (ultimo 2003: 18,7%). In 2004 zullen de investeringen in materiële vaste activa enigszins lager uitkomen dan de afschrijvingen (€ 80 miljoen).

Vooruitzichten 2004
De raad van bestuur verwacht – naar de huidige inzichten – dat in 2004 een nettowinst van circa € 80 miljoen behaald kan worden bij een omzetniveau van ruim € 7 miljard. Bij de winstverwachting is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van mededingingsrechtelijke procedures.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Koninklijke BAM Groep nv