Eén provinciebrede handhavingsdienst voor Limburg

Maastricht – Gedeputeerde Staten hebben op 14 september 2004 besloten een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar een provinciebrede handhavingsdienst. Aanleiding voor dit onderzoek is de constatering dat niet alle handhavingspartners met ingang van 1 januari 2005 (kunnen) voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria die door het Rijk in het wetsontwerp ‘Verbetering handhavingsstructuur’ zijn vastgelegd. De te ontwikkelen handhavingsdienst zou een zodanige omvang moeten hebben dat er sprake is van maximale efficiency en minimale kosten voor de deelnemende overheden.

In hun thema ‘Veilig leven in Limburg’ hebben GS aangegeven een professionele handhavingsinfrastructuur op het gebied van milieu en water te willen realiseren. Dat geldt niet alleen voor de eigen handhavingsactiviteiten van de provinciale overheid zelf, maar ook voor de kwaliteit van andere handhavingspartners zoals de gemeenten, de waterschappen, Rijkswaterstaat en de overige rijksdiensten die in Limburg werken.
Gedeputeerde Herman Vrehen: “In april is een meting verricht naar de stand van zaken van het professionaliseringstraject van alle partners. In grote lijnen kan worden geconstateerd dat de rijks- en provinciediensten (inclusief de waterschappen) per 1 januari 2005 beschikken over een organisatie die kwalitatief aan de maat is. Bij de gemeenten is dat beeld genuanceerder.
Ongeveer 50% van de gemeenten geeft aan te kunnen voldoen aan de criteria. De overige 50%, vaak de wat kleinere gemeenten, kunnen, met name als gevolg van de combinatie van een tekort aan financiële middelen en een beperkte menskracht, niet per 1 januari 2005 voldoen aan de door het Rijk gewenste wettelijke criteria.
GS hebben geconstateerd dat het doorzetten van het huidige beleid, voornamelijk gericht op het via het servicepunt handhaving faciliteren van de gemeente niet voldoende is. Vandaar dat wij het idee voor een provinciebrede handhavingsdienst hebben uitgewerkt. De provinciebrede handhavingsdienst zou een zodanige omvang moeten hebben dat deze maximale efficiency en minimale kosten voor de deelnemende overheden oplevert. Wij als Provincie moeten hierin zélf, ook vanuit een voorbeeldfunctie, vooroplopen.”

In het meest ideale plaatje van een provinciebrede handhavingsdienst gaat de Provincie uit van het samengaan van de ambtelijke handhavingsorganisatie van de Provincie Limburg, de sector handhaving van het waterschapsbedrijf Limburg, de laboratoria (en monitoring) van de Provincie Limburg en de waterschappen, gemeenten die vrijwillig willen aansluiten (in 2005) en gemeenten die het kwaliteitsniveau niet halen en niet vrijwillig toetreden.

Deze laatsten zullen in 2006 als gevolg van een aanwijzing door GS, of door de minister van VROM moeten aansluiten.

De Provincie houdt toezicht op de vaak wat complexere bedrijven in Limburg, de afvalstoffenbedrijven maar ook de ontgrondingen, grondwateronttrekkingen en groene regelgeving in het buitengebied. De eigen organisatie voldoet inmiddels voor vrijwel 100% aan de kwaliteitscriteria die naar verwachting per 1 januari 2005 in het wetsontwerp ‘Verbetering handhavingsstructuur’ geëist worden. Met voortvarendheid is gewerkt aan een verbetering van de herkenbaarheid van de provinciale handhaving in Limburg.
De heden gepresenteerde dienstauto’s voor de toezichthouders en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de Milieuklachtentelefoon zijn hier een voorbeeld van.
De pilot waarbij inwoners van Kerkrade en Echt-Susteren klachten over overlast en/of misstanden in het milieu kunnen melden bij de provinciale milieuklachtentelefoon, lijkt succesvol. Wellicht dat deze faciliteit voor het einde van dit jaar aan alle gemeenten in de provincie kan worden aangeboden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg