Inspraak Singelgrachtgarages Amsterdam

Amsterdam – Het College van B&W en het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Centrum hebben ingestemd met het vrijgeven voor inspraak van de concept-Nota van Uitgangspunten voor de Singelgrachtgarages bij het Weteringcircuit en het Frederiksplein.

In de concept-Nota van Uitgangspunten zijn vijf mogelijke locaties beschreven voor ondergrondse parkeergarages:

– twee ‘voorkeursvarianten’ bij het Weteringcircuit en
– drie bij het Frederiksplein.

Per plein kan in de inspraakperiode een voorkeur worden uitgesproken voor één van de voorkeursvarianten. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud Zuid kan zich vinden in de procedure.

Van vijftien naar vijf

De verantwoordelijk wethouder Mark van der Horst (Verkeer & Vervoer ) en stadsdeelwethouder Guido Frankfurther (Verkeer en Parkeren) hebben deze vijf voorkeursvarianten geselecteerd uit de vijftien locaties die in het Haalbaarheidsonderzoek als mogelijkheid zijn gepresenteerd. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van verschillende locaties op basis van een globale inpassingsstudie en globale kostenraming. De resultaten zijn besproken met klankbordgroepen van ondernemers en bewoners uit de buurt.

Inspraak

De inspraak richt zich op de vijf locaties uit de concept-Nota van Uitgangspunten. Inspraakbijeenkomsten zullen plaatsvinden op maandag 11 oktober over het Weteringcircuit en dinsdag 12 oktober 2004 over het Frederiksplein. De inspraaktermijn loopt tot 29 oktober 2004. Vervolgens zal een bestuurlijke afweging worden gemaakt welke garagevarianten voor nadere uitwerking in aanmerking komen. De eventueel uit te werken varianten zullen worden uitgewerkt in een Programma van Eisen: een pakket van voorwaarden en eisen voor een ontwerp, een exactere kosten- en exploitatieberekening en een studie naar de vergunningtechnische consequenties, de stedenbouwkundige inpasbaarheid, de verkeerskundige situatie en de gevolgen voor het leefmilieu en de openbare ruimte.

Uitwerking

De parkeergarages moeten leiden tot minder autoverkeer in de binnenstad, service voor de bezoeker aan de binnenstad, en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.

In het programakkoord ‘Alleen het resultaat telt’ heeft het College aangegeven te werken aan een betere bereikbaarheid en toegangelijkheid van de stad door de bouw van één of twee parkeergarages in de Singelgrachtzone.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam