Dekker en Van Geel: Bouwen makkelijker maken

Den Haag – Minister Dekker en staatssecretaris Van Geel (VROM) willen het makkelijker, sneller en goedkoper maken om in Nederland (bouw)projecten te realiseren. Daarvoor is een brede aanpak nodig; van het schrappen en verbeteren van regels, het stroomlijnen van wettelijke procedures en het beter benutten van bestaande instrumenten tot het veel meer gebruik maken van ICT-toepassingen. Zij zien het project ‘herijking VROM-regelgeving’ daarom meer als een modernisering om knelpunten weg te nemen en administratieve lasten te verlichten. Deze modernisering ligt overigens op schema. De bewindslieden schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Het afgelopen jaar is al een aantal VROM-regels op grond van de Wet milieubeheer ingetrokken:

– Besluit inzamelvergunning afvalstoffen en beheer afgewerkte olie;
– Besluit luchtemissies afvalverbranding (op grond van de overgangsbepalingen blijft deze regelgeving voor een aantal installaties van kracht tot 28 december 2005);
– Regeling aanwijzing producten wit- en bruingoed;
– Regeling afgewerkte olie;
– Regeling eisen verwerking CFK- en HCFK houdende koel- en vriesapparatuur 2002;
– Regeling meetmethoden luchtemissies afvalverbranding (in samenhang met de inwerkingtreding van een nieuwe regeling meetmethoden in het kader van het Besluit verbranden afvalstoffen).

Verwacht wordt dat het Besluit typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide en de Typekeuringsregeling houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide eind 2004/begin 2005 kunnen worden ingetrokken. De intrekking van het Besluit beheer land- en tuinbouwfolie is eveneens in voorbereiding, maar is al buiten werking gesteld door de intrekking van de Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie .

Verbeteren
Daarnaast wordt aan verschillende projecten gewerkt. Zo worden de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet inzake de luchtverontreiniging in de Wet milieubeheer geïntegreerd. In december 2003 is het onderzoek gestart naar de werking van de algemene regels voor bedrijven die geen milieuvergunning hebben. Hierbij zijn de voorschriften aan zes criteria getoetst: milieurelevantie, administratieve lasten, bestuurlijke lasten, uitvoering door overheden, naleefgedrag en alternatieve mogelijkheden. Het onderzoek is in juli 2004 afgerond. Kleine bedrijven met een zeer geringe milieurelevantie krijgen in de toekomst te maken met geen of een gering aantal voorschriften en meer bedrijven krijgen in plaats van een vergunning te maken met algemene regels. Dit heeft een aanzienlijke lastenverlichting tot gevolg.
Eveneens worden de procedures voor milieueffectrapportage en voor milieuvergunningverlening gesynchroniseerd en waar mogelijk in elkaar geschoven. Binnenkort zal een voorstel hiervoor met betrokken partijen worden besproken. Het kabinet is van plan om voor eind 2004 een voorstel voor nieuwe regels voor de milieueffectrapportage presenteren.

Andere partijen
Inmiddels is ook met andere departementen overlegd over mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen en waar nodig de taakafbakening te verhelderen. Het gaat daarbij onder meer om de waterwetgeving, de natuurwetgeving, de regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen en de toekomstige VROM-vergunning. De bewindslieden constateren bij alle departementen een bereidheid om mee te werken aan verbeteringen. Bij diverse projecten wordt al samengewerkt met andere overheden en het bedrijfsleven.
Verder zullen minister Dekker en staatssecretaris Van Geel bij de Tweede Kamer aandacht blijven vragen voor het zoveel mogelijk tegengaan van nieuwe regels.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM