Inspraak Startnotities MER Maasvlakte 2

Den Haag – Tot 23 september 2004 liggen de Startnotities milieu-effectrapportage (MER) Aanleg Maasvlakte 2 en Bestemming Maasvlakte 2 ter inzage.
Voor de bestemming en de aanleg van Maasvlakte 2 wordt een afzonderlijke MER-procedure gevolgd. De Startnotitie MER Bestemming Maasvlakte 2 is tegelijkertijd met de Startnotitie Aanleg Maasvlakte 2 in de inspraak gebracht.

Aanleg
Deze Startnotitie is de aankondiging van de MER-procedure voor de landaanwinning en de zandwinning voor Maasvlakte 2. De Startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Naar aanleiding van deze Startnotitie MER kunnen opmerkingen worden gemaakt ten behoeve van de richtlijnen van het te maken milieu-effectrapport. Het gaat hierbij om wensen ten aanzien van de te onderzoeken oplossingen en effecten.

Bestemming
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat krachtens de Wet milieubeheer gelegenheid tot inspraak wordt geboden over de Startnotitie milieu-effectrapportage (MER) Bestemming Maasvlakte 2. Naar aanleiding van deze Startnotitie MER kunnen opmerkingen worden gemaakt ten behoeve van de richtlijnen van het te maken milieu-effectrapport. Het gaat hierbij om wensen ten aanzien van de te onderzoeken oplossingen en effecten. De Startnotitie is op 9 juli 2004 door de initiatiefnemer het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam met het verzoek de gemeenteraad hierover te informeren. De MER-procedure is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure waarvoor de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam het bevoegd gezag is. De Startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. De DCMR Milieudienst Rijnmond voert de werkzaamheden in het kader van de MER-procedure uit voor de gemeenteraad.

Wat is er al gebeurd?
Reeds eerder is voor Maasvlakte 2 een Planologische Kernbeslissing (PKB)-‘plus’ procedure doorlopen, samen met een milieu-effectrapportage. De ‘plus’ betekent dat de PKB op uitvoering is gericht. Er zijn concrete beleids-beslissingen in opgenomen. Deze stellen kaders en/of geven richting aan de te nemen vervolgbesluiten. Met het laatste deel van de PKB-‘plus’, dat in september 2003 is verschenen, is onder meer de uitvoering van Maasvlakte 2 (de landaanwinning) ruimtelijk mogelijk gemaakt door het kabinet. Met de inrichting van de landaanwinning als bedrijventerrein kan de Rotterdamse vraag naar ruimte voor haven en industriële activiteiten naar verwachting tot 2033 worden opgevangen. Met deze Startnotitie wordt formeel het voornemen kenbaar gemaakt om de procedures te starten. Het MER (milieu-effectrapport) is bedoeld om de milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven en varianten daarvoor) inzichtelijk te maken.

De Startnotitie omschrijft het inrichten van de landaanwinning met bedrijventerrein, infrastructuur (zowel water als land) en andere benodigde voorzieningen. De MER-plichtige activiteit is de aanleg van een bedrijventerrein groter dan 150 hectare, besluit MER, onderdeel C, categorie 11.2. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft tevens verzocht om voor een aantal andere, in de Startnotitie genoemde activiteiten, richtlijnen vast te stellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak Startnotities MER Maasvlakte 2 | Infrasite

Inspraak Startnotities MER Maasvlakte 2

Den Haag – Tot 23 september 2004 liggen de Startnotities milieu-effectrapportage (MER) Aanleg Maasvlakte 2 en Bestemming Maasvlakte 2 ter inzage.
Voor de bestemming en de aanleg van Maasvlakte 2 wordt een afzonderlijke MER-procedure gevolgd. De Startnotitie MER Bestemming Maasvlakte 2 is tegelijkertijd met de Startnotitie Aanleg Maasvlakte 2 in de inspraak gebracht.

Aanleg
Deze Startnotitie is de aankondiging van de MER-procedure voor de landaanwinning en de zandwinning voor Maasvlakte 2. De Startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Naar aanleiding van deze Startnotitie MER kunnen opmerkingen worden gemaakt ten behoeve van de richtlijnen van het te maken milieu-effectrapport. Het gaat hierbij om wensen ten aanzien van de te onderzoeken oplossingen en effecten.

Bestemming
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat krachtens de Wet milieubeheer gelegenheid tot inspraak wordt geboden over de Startnotitie milieu-effectrapportage (MER) Bestemming Maasvlakte 2. Naar aanleiding van deze Startnotitie MER kunnen opmerkingen worden gemaakt ten behoeve van de richtlijnen van het te maken milieu-effectrapport. Het gaat hierbij om wensen ten aanzien van de te onderzoeken oplossingen en effecten. De Startnotitie is op 9 juli 2004 door de initiatiefnemer het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam met het verzoek de gemeenteraad hierover te informeren. De MER-procedure is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure waarvoor de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam het bevoegd gezag is. De Startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. De DCMR Milieudienst Rijnmond voert de werkzaamheden in het kader van de MER-procedure uit voor de gemeenteraad.

Wat is er al gebeurd?
Reeds eerder is voor Maasvlakte 2 een Planologische Kernbeslissing (PKB)-‘plus’ procedure doorlopen, samen met een milieu-effectrapportage. De ‘plus’ betekent dat de PKB op uitvoering is gericht. Er zijn concrete beleids-beslissingen in opgenomen. Deze stellen kaders en/of geven richting aan de te nemen vervolgbesluiten. Met het laatste deel van de PKB-‘plus’, dat in september 2003 is verschenen, is onder meer de uitvoering van Maasvlakte 2 (de landaanwinning) ruimtelijk mogelijk gemaakt door het kabinet. Met de inrichting van de landaanwinning als bedrijventerrein kan de Rotterdamse vraag naar ruimte voor haven en industriële activiteiten naar verwachting tot 2033 worden opgevangen. Met deze Startnotitie wordt formeel het voornemen kenbaar gemaakt om de procedures te starten. Het MER (milieu-effectrapport) is bedoeld om de milieueffecten van het voornemen (en de alternatieven en varianten daarvoor) inzichtelijk te maken.

De Startnotitie omschrijft het inrichten van de landaanwinning met bedrijventerrein, infrastructuur (zowel water als land) en andere benodigde voorzieningen. De MER-plichtige activiteit is de aanleg van een bedrijventerrein groter dan 150 hectare, besluit MER, onderdeel C, categorie 11.2. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft tevens verzocht om voor een aantal andere, in de Startnotitie genoemde activiteiten, richtlijnen vast te stellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat