Standaard digitale uitwisseling ruimtelijke plannen

Den Haag – De partners in het stimuleringsprogramma Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen (DURP) gaan het rijk, de provincies en de gemeenten stimuleren hun ruimtelijke plannen digitaal te vervaardigen, uit te wisselen en toegankelijk te maken. Het gaat onder meer om bestemmings- en streekplannen en Planologische Kernbeslissingen (PKB’s). Voor de digitale vervaardiging daarvan wordt voortaan uitgegaan van de standaard: het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO). De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het convenant IMRO 2003, dat de betrokken partijen hebben ondertekend.

Het convenant is een mijlpaal in het programma DURP. In de Nota Ruimte benadrukt het kabinet het belang van DURP. Digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen zorgt voor betere afstemming van het ruimtelijk beleid, en maakt een vlotte toetsing, snelle actualisering en betere toegankelijkheid mogelijk.
Ruimtelijke plannen moeten in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat ze digitaal en uitwisselbaar moeten worden opgezet met vergelijkbare termen en begrippen. Het IMRO is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor.

Bestuurders van de betrokken overheden hebben in het convenant afgesproken dat ze de uitwisseling van digitale ruimtelijke plannen binnen hun achterban gaan stimuleren. Daarnaast gaan ze het IMRO verder ontwikkelen en beheren.

Het IMRO-convenant is ondertekend door:

– Minister Dekker van het ministerie van VROM,
– dhr. Franssen Commissaris van de Koningin in Zuid Holland namens alle 12 provincies,
– dhr. Kuiper lid van de directieraad van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten),
– dhr. Schoorl directeur van het NIROV,
– mevr. Kloosterman directeur van de Beroepsvereniging van Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)
– dhr. Laan voorzitter van de Ravi, netwerkorganisatie voor geo informatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Standaard digitale uitwisseling ruimtelijke plannen | Infrasite

Standaard digitale uitwisseling ruimtelijke plannen

Den Haag – De partners in het stimuleringsprogramma Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen (DURP) gaan het rijk, de provincies en de gemeenten stimuleren hun ruimtelijke plannen digitaal te vervaardigen, uit te wisselen en toegankelijk te maken. Het gaat onder meer om bestemmings- en streekplannen en Planologische Kernbeslissingen (PKB’s). Voor de digitale vervaardiging daarvan wordt voortaan uitgegaan van de standaard: het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO). De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het convenant IMRO 2003, dat de betrokken partijen hebben ondertekend.

Het convenant is een mijlpaal in het programma DURP. In de Nota Ruimte benadrukt het kabinet het belang van DURP. Digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen zorgt voor betere afstemming van het ruimtelijk beleid, en maakt een vlotte toetsing, snelle actualisering en betere toegankelijkheid mogelijk.
Ruimtelijke plannen moeten in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat ze digitaal en uitwisselbaar moeten worden opgezet met vergelijkbare termen en begrippen. Het IMRO is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor.

Bestuurders van de betrokken overheden hebben in het convenant afgesproken dat ze de uitwisseling van digitale ruimtelijke plannen binnen hun achterban gaan stimuleren. Daarnaast gaan ze het IMRO verder ontwikkelen en beheren.

Het IMRO-convenant is ondertekend door:

– Minister Dekker van het ministerie van VROM,
– dhr. Franssen Commissaris van de Koningin in Zuid Holland namens alle 12 provincies,
– dhr. Kuiper lid van de directieraad van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten),
– dhr. Schoorl directeur van het NIROV,
– mevr. Kloosterman directeur van de Beroepsvereniging van Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)
– dhr. Laan voorzitter van de Ravi, netwerkorganisatie voor geo informatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM