Richtlijnen MER N303 Putten voorlopig vastgesteld

Arnhem – Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben voorlopig ingestemd met de richtlijnen voor het milieueffectrapport voor de Omleiding N303 Putten. De richtlijnen dienen als uitgangspunt voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Ze geven aan welke informatie het MER moet bevatten zodat het milieubelang een volwaardige rol krijgt in de besluitvorming over de omleiding N303 Putten.
Het dagelijks bestuur van de provincie stuurt de voorlopig vastgestelde richtlijnen voor overleg aan de Commissie Verkeer en Water. Deze commissie bespreekt ze op 22 september. Daarna zullen de richtlijnen definitief door GS worden vastgesteld. Naar verwachting zal het MER in het najaar van 2005 klaar zijn en tegelijk met het ontwerp-Streekplan ter inzage worden gelegd. De uiteindelijke vaststelling van het tracé in het streekplan vindt begin 2006 plaats.

Inhoud richtlijnen
Het advies van de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is door het college volledig overgenomen. In het nieuwe MER zal nu een nadere onderbouwing komen over de vraag waarom de oude alternatieven uit het MER van 1999 niet meer reëel zijn. Speciale aandacht zal worden geschonken aan de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke advies.
Ten slotte zal in het MER aandacht besteed moeten worden aan de Strategische Milieubeoordeling (SMB). Op dit moment is de provincie Gelderland bezig met het opstellen van een nieuw streekplan. Voor het streekplan moet een SMB plaatsvinden. De omleiding van de N303 bij Putten zal in het nieuwe streekplan niet specifiek worden aangeduid. De uiteindelijke tracékeuze voor de omleiding zal na vaststelling van het nieuwe streekplan plaatsvinden. Het eerste plan dat de aanleg van de omleiding van de N303 bij Putten regelt, daarom de partiële streekplanherziening voor de omleiding Putten. Bij deze herziening zal het MER functioneren als SMB. Om aan de SMB-eisen te voldoen zal in het MER ook de biodiversiteit onderzocht worden.

De gemeenten Putten, Barneveld, Nijkerk en Ermelo stemmen bestuurlijk in met de richtlijnen voor het MER N303, omleiding Putten.

Gevolgde procedure
De m.e.r.-procedure is op 26 mei van start gegaan met een kennisgeving in de Staatscourant en een advertentie in verschillende regionale en plaatselijke kranten. Naast de advertentie is huis aan huis in Putten een informatiekrant verspreid en heeft er op 1 juni een informatieavond plaatsgevonden. Op 7 juli heeft de Commissie voor de m.e.r. haar advies voor de richtlijnen uitgebracht. De commissie heeft bij haar advies rekening gehouden met de inspraakreacties op de startnotitie Putten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Richtlijnen MER N303 Putten voorlopig vastgesteld | Infrasite

Richtlijnen MER N303 Putten voorlopig vastgesteld

Arnhem – Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben voorlopig ingestemd met de richtlijnen voor het milieueffectrapport voor de Omleiding N303 Putten. De richtlijnen dienen als uitgangspunt voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Ze geven aan welke informatie het MER moet bevatten zodat het milieubelang een volwaardige rol krijgt in de besluitvorming over de omleiding N303 Putten.
Het dagelijks bestuur van de provincie stuurt de voorlopig vastgestelde richtlijnen voor overleg aan de Commissie Verkeer en Water. Deze commissie bespreekt ze op 22 september. Daarna zullen de richtlijnen definitief door GS worden vastgesteld. Naar verwachting zal het MER in het najaar van 2005 klaar zijn en tegelijk met het ontwerp-Streekplan ter inzage worden gelegd. De uiteindelijke vaststelling van het tracé in het streekplan vindt begin 2006 plaats.

Inhoud richtlijnen
Het advies van de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is door het college volledig overgenomen. In het nieuwe MER zal nu een nadere onderbouwing komen over de vraag waarom de oude alternatieven uit het MER van 1999 niet meer reëel zijn. Speciale aandacht zal worden geschonken aan de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke advies.
Ten slotte zal in het MER aandacht besteed moeten worden aan de Strategische Milieubeoordeling (SMB). Op dit moment is de provincie Gelderland bezig met het opstellen van een nieuw streekplan. Voor het streekplan moet een SMB plaatsvinden. De omleiding van de N303 bij Putten zal in het nieuwe streekplan niet specifiek worden aangeduid. De uiteindelijke tracékeuze voor de omleiding zal na vaststelling van het nieuwe streekplan plaatsvinden. Het eerste plan dat de aanleg van de omleiding van de N303 bij Putten regelt, daarom de partiële streekplanherziening voor de omleiding Putten. Bij deze herziening zal het MER functioneren als SMB. Om aan de SMB-eisen te voldoen zal in het MER ook de biodiversiteit onderzocht worden.

De gemeenten Putten, Barneveld, Nijkerk en Ermelo stemmen bestuurlijk in met de richtlijnen voor het MER N303, omleiding Putten.

Gevolgde procedure
De m.e.r.-procedure is op 26 mei van start gegaan met een kennisgeving in de Staatscourant en een advertentie in verschillende regionale en plaatselijke kranten. Naast de advertentie is huis aan huis in Putten een informatiekrant verspreid en heeft er op 1 juni een informatieavond plaatsgevonden. Op 7 juli heeft de Commissie voor de m.e.r. haar advies voor de richtlijnen uitgebracht. De commissie heeft bij haar advies rekening gehouden met de inspraakreacties op de startnotitie Putten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland