‘Oostelijke omlegging Eibergen in onderzoek N18’

Arnhem – Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft het concept Startnotitie Rijksweg 15 (N 18) Varsseveld-Enschede positief beoordeeld voor een verdere uitwerking in de Tracéwet-procedure. Er is voldoende gestreefd naar een afbakening van reële, haalbare tracé-alternatieven. Het college is echter van mening dat uit oogpunt van een zorgvuldige procedure in het Nulplusalternatief ook een variant van de oostelijke omlegging Eibergen in de mer-studie beoordeeld moet worden.

Het eerste resultaat van de planstudie, het concept Startnotitie Rijksweg 15 (N 18) Varsseveld-Enschede is door Rijkswaterstaat ter advisering aan de provincie aangeboden.

In de startnotitie wordt voorgesteld om vijf alternatieve oplossingen in de Trajectnota/MER nader te bestuderen: nul-alternatief, nulplus-alternatief, omleiding Groenlo-Enschede alternatief, omleiding Varsseveld-Enschede alternatief, Meest Milieuvriendelijk Alternatief (NMA).

Nulplusalternatief
Het nulplusalternatief bestaat uit een pakket van maatregelen dat is gericht op het optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur. Dit alternatief heeft de volgende invulling gekregen:

– een westelijke omleiding Eibergen

– een omlegging Usselo

Рde overige trac̩delen aanpassen en daar waar nodig parallelvoorzieningen voor het langzame verkeer aanleggen; dit geldt vooral voor het gedeelte Groenlo-Eibergen en Eibergen-Usselo.

Aanvulling op het nulplusalternatief

Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat in het nulplus-alternatief naast een westelijke omleiding Eibergen ook een oostelijke variant moet worden onderzocht. Argumenten hiervoor zijn:

– Het Rijk heeft in de periode 1995-1998 voor de doortrekking van Rijksweg 15 een Trajectnota/MER-procedure uitgevoerd. In dit kader is voor de problematiek van Eibergen onderzoek verricht naar varianten voor een oostelijke omleiding. Door gewijzigde inzichten en een andere prioritering in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIT) is de procedure van de Trajectnota/MER Rijksweg 15 (N 18) eind 1998 beëindigd. Uit de resultaten van deze niet gepubliceerde Trajectnota/MER blijkt dat de oostelijke varianten niet minder scoren dan de westelijke omleidingsvarianten.

РProvinciale Staten hebben in het Statenakkoord 2003-2007 afgesproken dat de omleiding Eibergen moet worden gerealiseerd. De planstudie zal nog vele jaren vergen en pas in de loop van 2006 zal de provinciale besluitvorming over de trac̩alternatieven en de beschikbare budgetten plaatsvinden. In de tussentijd kunnen inzichten veranderen. Daarom is het noodzakelijk om alle mogelijke oplossingen, waaronder de oostelijke omleidingvarianten, open te houden.

Startnotitie

De startnotitie vormt het begin van het planvormingsproces. Met dit concept startnotitie doet Rijkswaterstaat DON een eerste aanzet tot inhoudsafbakening van de op te stellen Trajectnota/MER. De notitie geeft inzicht in de meest kansrijke oplossingen om verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op en in de omgeving van Rijksweg 15 (N180) te verbeteren.

Tegelijkertijd vormt de startnotitie de basis voor belanghebbenden en betrokkenen om mee te denken. Het concept startnotitie wordt eerst voorgelegd aan de betrokken bestuursorganen en de Minister van Verkeer & Waterstaat. Vanaf medio januari volgt de formele inspraak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland