Imtech: Toename omzet en winst eerste helft 2004

Gouda – Imtech NV heeft de halfjaarcijfers over het eerste half jaar van 2004 gepresenteerd.
Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, Voorzitter Raad van Bestuur van de Europese technische dienstverlener: ‘Imtech heeft, ondanks aanhoudende moeilijke economische omstandigheden, een positief eerste halfjaar achter de rug. Zowel de omzet, het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) als het netto resultaat voor en na afschrijving goodwill namen toe. In de Benelux bleven België en Luxemburg op niveau, maar in Nederland was sprake van een lager resultaat. Duitsland, UK en Spanje droegen positief bij aan de goede resultaten in de eerste helft van 2004. De ICT & Technology activiteiten lieten per saldo een hoger resultaat zien. In alle markten geldt dat de activiteiten op het gebied van technisch onderhoud en beheer verder toenamen. De combinatie van technologieën (informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw), geografische spreiding en verschillende markten maakt Imtech minder gevoelig voor de effecten van wisselende marktomstandigheden. Het blijkt dat de Imtech-strategie opnieuw zijn waarde bewijst. Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2004 handhaven we, naar de huidige inzichten, onze in maart 2004 gegeven vooruitzichten van een verdere toename van de EBITA over het gehele jaar 2004.’

Resultaten eerste helft 2004
De grondslagen voor de financiële rapportage zijn gelijk aan die van het jaarverslag 2003.

De EBITA nam met 2,6 miljoen euro toe tot 34,1 miljoen euro (eerste helft 2003: 31,5 miljoen), een toename van 8,3%. Echter, door hogere rentelasten en hogere belastingdruk nam het netto resultaat voor afschrijving goodwill met 1,5 miljoen euro (7,4%) toe. Het netto resultaat steeg met 2,6% tot 19,8 miljoen euro. De omzet steeg met 47 miljoen euro tot 779 miljoen euro, een toename van 6,4%. De productie daalde daarentegen met 64 miljoen euro tot 889 miljoen euro, een afname van 6,7%. De orderportefeuille groeide met 2,2% en bedroeg 2,4 miljard euro en blijft op een voor Imtech hoog niveau (eerste helft 2003: bijna 2,4 miljard euro).

De nettowinst per aandeel voor afschrijving goodwill nam toe van 0,78 euro naar 0,84 euro (een toename van 7,7%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de eerste helft van het jaar.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde toelichting op de gang van zaken in de drie onderscheiden clusters: Benelux, Duitsland / UK / Spanje en ICT & Technology.

Benelux
Imtech heeft zich in de Benelux per saldo minder positief ontwikkeld. De omzet nam toe met 14,5% tot 293 miljoen euro (eerste helft 2003: 256 miljoen euro). De productie nam echter met 12,8% af, van 344 miljoen euro naar 300 miljoen euro. De EBITA bedroeg 11,5 miljoen euro, tegen 13,7 miljoen euro in de eerste helft van 2003, een afname van 16,1%.

De marktsituatie in de segmenten utiliteit, industrie en infra in Nederland was ongunstig. Het marktvolume nam af en de margedruk nam toe. Imtech anticipeert hierop door zich hoger in de technische dienstverleningskolom te positioneren. In de zorg werden omvangrijke orders verworven, zoals het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam/Vlaardingen. Een nieuwe opdracht in de inframarkt is de complete technologie voor de besturing, beveiliging en communicatie in vijf tunnels voor de Betuweroute. De activiteiten op de railinframarkt ontwikkelden zich positief. In de industrie is van Shell opdracht ontvangen voor de technische uitbreiding en upgrading van vijf flowstations in een olieveld in Nigeria, waarvoor het merendeel van de werkzaamheden in Nederland wordt uitgevoerd.

In België en Luxemburg profiteerde Imtech van de uitbreiding van de Europese Gemeenschap. Ook namen de activiteiten in de financiële sector toe. Zo is Imtech betrokken bij omvangrijke kantoorcomplexen voor de bank KBC en het Waterloo Office Park in Brussel en de kantoren Drosbach en WestSide Village in Luxemburg-Stad. Daarnaast ontwikkelden de activiteiten op de farmaceutische markt in België zich positief.

In de markt van onderhoud en beheer nam het aantal omvangrijke en meerjarige onderhoudscontracten gestaag toe. Voorbeelden zijn prestatiecontracten voor het complete technisch onderhoud en beheer van 550 distributiecentra van TPG Post, alsmede voor het Waterleidingbedrijf Europoort en voor een groot aantal Belgische vestigingen van Fortis.

Duitsland / UK / Spanje
In Duitsland, UK en Spanje presteerde Imtech goed. De omzet nam met 3,3% toe tot 315 miljoen euro (eerste helft 2003: 305 miljoen euro). De productie nam daarentegen met 8,4% af, van 417 miljoen euro tot 382 miljoen euro. De EBITA nam toe tot 17,3 miljoen euro tegen 15,3 miljoen euro in de eerste helft van 2003, een toename van 13,1%.

In Duitsland blijft de aarzeling in nieuwbouwinvesteringen in zowel de utiliteit als de industrie aanwezig. Mede door de sterke marktpositie (marktleider in de utiliteit en industrie) werden desondanks omvangrijke orders verworven, bijvoorbeeld in de utiliteit voor alle technische oplossingen in het nieuwe Intercontinental Hotel in Düsseldorf en in de industrie van Siltronic in Freiberg. Vanuit Duitsland is Imtech samen met bestaande opdrachtgevers steeds vaker actief in Oost-Europa. Op het gebied van onderhoud en beheer laten de Energy Contracting activiteiten een sterke groei zien.

In de UK presteerde het vorig jaar overgenomen Meica goed. De nieuwe Imtech-onderneming bewijst in Groot Londen in groeiende marktsegmenten als retail, onderwijs en zorg duidelijk haar toegevoegde waarde. Het aantal Design & Build contracten nam toe. In het Londense Pimlico Village Development is Meica verantwoordelijk voor de engineering en complete technologie. Ook werd in Londen de technische renovatie van de Bank of New York verworven. Op de markt van drinkwater- en afvalwaterzuivering werd voortgang geboekt. Bij diverse regionale waterbedrijven zijn succesvolle prekwalificaties tot stand gekomen voor grote en meerjarige servicecontracten.
Spanje vertoonde een positief beeld. Een nieuwe opdracht was de Heating, Ventilation en Airconditioning (HVAC) en brandbeveiliging in het kantorencomplex TN6 in Madrid.

ICT & Technology
Dit cluster heeft zich per saldo positief ontwikkeld. Hoewel de verscheidene activiteiten (ICT, Technology, Maritiem en Telecom) een wisselend beeld lieten zien, is in totaliteit sprake van een hoger resultaat. De omzet kwam met 171 miljoen euro op hetzelfde niveau uit als in de eerste helft van 2003. De productie steeg daarentegen met 7,8% van 192 miljoen euro tot 207 miljoen euro. De EBITA bedroeg 9,6 miljoen euro, tegen 7,3 miljoen euro in de eerste helft van 2003, een aanzienlijke toename van 31,5%.

In de markt voor ICT handhaafden de communication solutions activiteiten (bedrijfstelefonie, datacommunicatie, ICT-netwerken en servertechnologie) en consultancy zich op een goed niveau, maar was er bij de information technology activiteiten (onder andere software-architectuur en software-engineering) sprake van blijvende druk. Er waren orders van onder meer IATA, Spaarne Ziekenhuis in Haarlem, de Provincie Zuid-Holland en de Informatie Beheer Groep.

In de markt van Technology staat de unieke proceskennis van Imtech (Fluid Bed Technology) aan de vooravond van een sterke groei. Ook de activiteiten op het gebied van toegangs- en brandbestrijdingstechnologie ontwikkelden zich goed. Integrale veiligheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. De parkeeractiviteiten vertoonden een wisselend beeld.

De maritieme activiteiten van Imtech vertoonden een positief beeld. Met name de markt voor geïntegreerde platformautomatisering, instrumentatie en elektrotechniek ontwikkelde zich goed. Er was sprake van een voortgaande opdrachtenstroom van buitenlandse marines. Ook trok de markt van luxe jachten verder aan. De markt voor civiele projecten loopt af.

De telecom-activiteiten groeiden door vervolgopdrachten voor de ‘uitrol’ van UMTS in Europa. Imtech werkt in meerdere landen voor onder andere KPN, Vodafone, Orange, T-Mobile, E-Plus en Mobistar. Daarnaast is het Imtech gelukt een positie te verwerven in de markt van breedbandtoegang tot vaste netwerken (ADSL/Ethernet).

Vermogen en financiering
De verhouding groepsvermogen : totaal passiva bedroeg per 30 juni 2004 36% (ultimo 2003 34%).

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 33,7 miljoen euro negatief tegenover 53,7 miljoen euro negatief ultimo juni 2003. De financiering hiervan geschiedde uit liquide middelen. De kasstroom uit financieringsactiviteiten werd voornamelijk veroorzaakt door de dividendbetaling (1,07 euro per aandeel).

In het eerste halfjaar zijn 14.000 aandelen verkocht door de vennootschap waarmee een bedrag was gemoeid van 0,3 miljoen euro. De verkoop hield verband met het feit dat er per saldo meer personeelsopties zijn verlopen dan toegekend. Het aantal uitgeoefende personeelsopties bedroeg 82.000.

De onderneming had ultimo juni 2004 een netto kaspositie van 62 miljoen euro (ultimo juni 2003: 45 miljoen euro).

Medewerkers
Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 2004 12.848 ten opzichte van 13.100 ultimo 2003, een afname van 1,9%. Deze afname hangt deels samen met de vorig jaar ingezette en dit jaar gecontinueerde personeelsreductie in vooral de utiliteit in Nederland. Echter ook op andere plaatsen is het aantal (in)directe medewerkers aangepast aan de marktomstandigheden. Ten behoeve hiervan zijn reorganisatielasten geboekt ter hoogte van 3,7 miljoen euro (eerste helft 2003: 2,5 miljoen euro).

Onderzoek
Het eerder aangekondigde interne onderzoek naar mogelijke betrokkenheid in het verleden van Nederlandse dochterondernemingen bij overtreding van de Mededingingswet is afgerond. Imtech heeft de Nederlandse Mededingings autoriteit (NMa) volledig ingelicht over haar bevindingen.

Strategie, overnames en nieuwe initiatieven
De strategie van Imtech is gericht op verdere groei en het verhogen van de toegevoegde waarde. Enerzijds door het acquireren van hoogwaardige diensten met bijbehorende marge in informatie- en communicatietechnologie, ontwerp en advies (consultancy) en technisch onderhoud en beheer. Anderzijds door verdere expansie in Europa, onder meer in Engeland, Spanje en Oost-Europa. In dit kader zijn een aantal overnames gedaan en nieuwe initiatieven gestart:

Imtech heeft een aantal kleinere overnames gedaan (in totaal 30 medewerkers): versterking van de ICT-dienstverlening door de overname van de Navision-activiteiten (ERP, Enterprise Resource Planning) van Level Automatisering, versterking van de positie in de energiemarkt door de overname van IMServ (een in energiemetingen gespecialiseerd meetbedrijf van Invensys) en versterking van de positie in automatisering van waterzuiveringen door de overname van TLM Noord (een specialist in infra-automatisering). Bovendien is Imtech voornemens het Nederlandse Brighthouse over te nemen. Hiertoe is een intentieverklaring getekend. Brighthouse is een vooraanstaande onderneming gespecialiseerd in project management bij complexe strategische projecten waarbij information technology een dominante rol speelt;
Groei van de Imtech-activiteiten in Oost-Europa, waarbij met name vanuit de sterke positie in Duitsland wordt samengewerkt met bestaande opdrachtgevers. Tevens vindt er vanuit Nederland succesvolle export plaats van hoogwaardige maritieme oplossingen en procestechnologie;
Specifieke focus op een aantal kansrijke product/marktcombinaties, bijvoorbeeld in de (gezondheids)zorg, in Security (integrale veiligheid), in de markt van Food & Feed en op het gebied van Energy Contracting. Door bundeling van competenties (elektrotechniek, informatie- en communicatietechnologie, werktuigbouw) kan Imtech haar toegevoegde waarde verhogen en vroegtijdig in projecten integrale diensten en concepten aanbieden.

Vooruitzichten
Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2004 handhaaft de Raad van Bestuur, naar de huidige inzichten, de in maart 2004 gegeven vooruitzichten van een verdere toename van de EBITA over het gehele jaar 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Imtech NV

Imtech: Toename omzet en winst eerste helft 2004 | Infrasite

Imtech: Toename omzet en winst eerste helft 2004

Gouda – Imtech NV heeft de halfjaarcijfers over het eerste half jaar van 2004 gepresenteerd.
Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, Voorzitter Raad van Bestuur van de Europese technische dienstverlener: ‘Imtech heeft, ondanks aanhoudende moeilijke economische omstandigheden, een positief eerste halfjaar achter de rug. Zowel de omzet, het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) als het netto resultaat voor en na afschrijving goodwill namen toe. In de Benelux bleven België en Luxemburg op niveau, maar in Nederland was sprake van een lager resultaat. Duitsland, UK en Spanje droegen positief bij aan de goede resultaten in de eerste helft van 2004. De ICT & Technology activiteiten lieten per saldo een hoger resultaat zien. In alle markten geldt dat de activiteiten op het gebied van technisch onderhoud en beheer verder toenamen. De combinatie van technologieën (informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw), geografische spreiding en verschillende markten maakt Imtech minder gevoelig voor de effecten van wisselende marktomstandigheden. Het blijkt dat de Imtech-strategie opnieuw zijn waarde bewijst. Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2004 handhaven we, naar de huidige inzichten, onze in maart 2004 gegeven vooruitzichten van een verdere toename van de EBITA over het gehele jaar 2004.’

Resultaten eerste helft 2004
De grondslagen voor de financiële rapportage zijn gelijk aan die van het jaarverslag 2003.

De EBITA nam met 2,6 miljoen euro toe tot 34,1 miljoen euro (eerste helft 2003: 31,5 miljoen), een toename van 8,3%. Echter, door hogere rentelasten en hogere belastingdruk nam het netto resultaat voor afschrijving goodwill met 1,5 miljoen euro (7,4%) toe. Het netto resultaat steeg met 2,6% tot 19,8 miljoen euro. De omzet steeg met 47 miljoen euro tot 779 miljoen euro, een toename van 6,4%. De productie daalde daarentegen met 64 miljoen euro tot 889 miljoen euro, een afname van 6,7%. De orderportefeuille groeide met 2,2% en bedroeg 2,4 miljard euro en blijft op een voor Imtech hoog niveau (eerste helft 2003: bijna 2,4 miljard euro).

De nettowinst per aandeel voor afschrijving goodwill nam toe van 0,78 euro naar 0,84 euro (een toename van 7,7%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de eerste helft van het jaar.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde toelichting op de gang van zaken in de drie onderscheiden clusters: Benelux, Duitsland / UK / Spanje en ICT & Technology.

Benelux
Imtech heeft zich in de Benelux per saldo minder positief ontwikkeld. De omzet nam toe met 14,5% tot 293 miljoen euro (eerste helft 2003: 256 miljoen euro). De productie nam echter met 12,8% af, van 344 miljoen euro naar 300 miljoen euro. De EBITA bedroeg 11,5 miljoen euro, tegen 13,7 miljoen euro in de eerste helft van 2003, een afname van 16,1%.

De marktsituatie in de segmenten utiliteit, industrie en infra in Nederland was ongunstig. Het marktvolume nam af en de margedruk nam toe. Imtech anticipeert hierop door zich hoger in de technische dienstverleningskolom te positioneren. In de zorg werden omvangrijke orders verworven, zoals het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam/Vlaardingen. Een nieuwe opdracht in de inframarkt is de complete technologie voor de besturing, beveiliging en communicatie in vijf tunnels voor de Betuweroute. De activiteiten op de railinframarkt ontwikkelden zich positief. In de industrie is van Shell opdracht ontvangen voor de technische uitbreiding en upgrading van vijf flowstations in een olieveld in Nigeria, waarvoor het merendeel van de werkzaamheden in Nederland wordt uitgevoerd.

In België en Luxemburg profiteerde Imtech van de uitbreiding van de Europese Gemeenschap. Ook namen de activiteiten in de financiële sector toe. Zo is Imtech betrokken bij omvangrijke kantoorcomplexen voor de bank KBC en het Waterloo Office Park in Brussel en de kantoren Drosbach en WestSide Village in Luxemburg-Stad. Daarnaast ontwikkelden de activiteiten op de farmaceutische markt in België zich positief.

In de markt van onderhoud en beheer nam het aantal omvangrijke en meerjarige onderhoudscontracten gestaag toe. Voorbeelden zijn prestatiecontracten voor het complete technisch onderhoud en beheer van 550 distributiecentra van TPG Post, alsmede voor het Waterleidingbedrijf Europoort en voor een groot aantal Belgische vestigingen van Fortis.

Duitsland / UK / Spanje
In Duitsland, UK en Spanje presteerde Imtech goed. De omzet nam met 3,3% toe tot 315 miljoen euro (eerste helft 2003: 305 miljoen euro). De productie nam daarentegen met 8,4% af, van 417 miljoen euro tot 382 miljoen euro. De EBITA nam toe tot 17,3 miljoen euro tegen 15,3 miljoen euro in de eerste helft van 2003, een toename van 13,1%.

In Duitsland blijft de aarzeling in nieuwbouwinvesteringen in zowel de utiliteit als de industrie aanwezig. Mede door de sterke marktpositie (marktleider in de utiliteit en industrie) werden desondanks omvangrijke orders verworven, bijvoorbeeld in de utiliteit voor alle technische oplossingen in het nieuwe Intercontinental Hotel in Düsseldorf en in de industrie van Siltronic in Freiberg. Vanuit Duitsland is Imtech samen met bestaande opdrachtgevers steeds vaker actief in Oost-Europa. Op het gebied van onderhoud en beheer laten de Energy Contracting activiteiten een sterke groei zien.

In de UK presteerde het vorig jaar overgenomen Meica goed. De nieuwe Imtech-onderneming bewijst in Groot Londen in groeiende marktsegmenten als retail, onderwijs en zorg duidelijk haar toegevoegde waarde. Het aantal Design & Build contracten nam toe. In het Londense Pimlico Village Development is Meica verantwoordelijk voor de engineering en complete technologie. Ook werd in Londen de technische renovatie van de Bank of New York verworven. Op de markt van drinkwater- en afvalwaterzuivering werd voortgang geboekt. Bij diverse regionale waterbedrijven zijn succesvolle prekwalificaties tot stand gekomen voor grote en meerjarige servicecontracten.
Spanje vertoonde een positief beeld. Een nieuwe opdracht was de Heating, Ventilation en Airconditioning (HVAC) en brandbeveiliging in het kantorencomplex TN6 in Madrid.

ICT & Technology
Dit cluster heeft zich per saldo positief ontwikkeld. Hoewel de verscheidene activiteiten (ICT, Technology, Maritiem en Telecom) een wisselend beeld lieten zien, is in totaliteit sprake van een hoger resultaat. De omzet kwam met 171 miljoen euro op hetzelfde niveau uit als in de eerste helft van 2003. De productie steeg daarentegen met 7,8% van 192 miljoen euro tot 207 miljoen euro. De EBITA bedroeg 9,6 miljoen euro, tegen 7,3 miljoen euro in de eerste helft van 2003, een aanzienlijke toename van 31,5%.

In de markt voor ICT handhaafden de communication solutions activiteiten (bedrijfstelefonie, datacommunicatie, ICT-netwerken en servertechnologie) en consultancy zich op een goed niveau, maar was er bij de information technology activiteiten (onder andere software-architectuur en software-engineering) sprake van blijvende druk. Er waren orders van onder meer IATA, Spaarne Ziekenhuis in Haarlem, de Provincie Zuid-Holland en de Informatie Beheer Groep.

In de markt van Technology staat de unieke proceskennis van Imtech (Fluid Bed Technology) aan de vooravond van een sterke groei. Ook de activiteiten op het gebied van toegangs- en brandbestrijdingstechnologie ontwikkelden zich goed. Integrale veiligheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. De parkeeractiviteiten vertoonden een wisselend beeld.

De maritieme activiteiten van Imtech vertoonden een positief beeld. Met name de markt voor geïntegreerde platformautomatisering, instrumentatie en elektrotechniek ontwikkelde zich goed. Er was sprake van een voortgaande opdrachtenstroom van buitenlandse marines. Ook trok de markt van luxe jachten verder aan. De markt voor civiele projecten loopt af.

De telecom-activiteiten groeiden door vervolgopdrachten voor de ‘uitrol’ van UMTS in Europa. Imtech werkt in meerdere landen voor onder andere KPN, Vodafone, Orange, T-Mobile, E-Plus en Mobistar. Daarnaast is het Imtech gelukt een positie te verwerven in de markt van breedbandtoegang tot vaste netwerken (ADSL/Ethernet).

Vermogen en financiering
De verhouding groepsvermogen : totaal passiva bedroeg per 30 juni 2004 36% (ultimo 2003 34%).

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 33,7 miljoen euro negatief tegenover 53,7 miljoen euro negatief ultimo juni 2003. De financiering hiervan geschiedde uit liquide middelen. De kasstroom uit financieringsactiviteiten werd voornamelijk veroorzaakt door de dividendbetaling (1,07 euro per aandeel).

In het eerste halfjaar zijn 14.000 aandelen verkocht door de vennootschap waarmee een bedrag was gemoeid van 0,3 miljoen euro. De verkoop hield verband met het feit dat er per saldo meer personeelsopties zijn verlopen dan toegekend. Het aantal uitgeoefende personeelsopties bedroeg 82.000.

De onderneming had ultimo juni 2004 een netto kaspositie van 62 miljoen euro (ultimo juni 2003: 45 miljoen euro).

Medewerkers
Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 2004 12.848 ten opzichte van 13.100 ultimo 2003, een afname van 1,9%. Deze afname hangt deels samen met de vorig jaar ingezette en dit jaar gecontinueerde personeelsreductie in vooral de utiliteit in Nederland. Echter ook op andere plaatsen is het aantal (in)directe medewerkers aangepast aan de marktomstandigheden. Ten behoeve hiervan zijn reorganisatielasten geboekt ter hoogte van 3,7 miljoen euro (eerste helft 2003: 2,5 miljoen euro).

Onderzoek
Het eerder aangekondigde interne onderzoek naar mogelijke betrokkenheid in het verleden van Nederlandse dochterondernemingen bij overtreding van de Mededingingswet is afgerond. Imtech heeft de Nederlandse Mededingings autoriteit (NMa) volledig ingelicht over haar bevindingen.

Strategie, overnames en nieuwe initiatieven
De strategie van Imtech is gericht op verdere groei en het verhogen van de toegevoegde waarde. Enerzijds door het acquireren van hoogwaardige diensten met bijbehorende marge in informatie- en communicatietechnologie, ontwerp en advies (consultancy) en technisch onderhoud en beheer. Anderzijds door verdere expansie in Europa, onder meer in Engeland, Spanje en Oost-Europa. In dit kader zijn een aantal overnames gedaan en nieuwe initiatieven gestart:

Imtech heeft een aantal kleinere overnames gedaan (in totaal 30 medewerkers): versterking van de ICT-dienstverlening door de overname van de Navision-activiteiten (ERP, Enterprise Resource Planning) van Level Automatisering, versterking van de positie in de energiemarkt door de overname van IMServ (een in energiemetingen gespecialiseerd meetbedrijf van Invensys) en versterking van de positie in automatisering van waterzuiveringen door de overname van TLM Noord (een specialist in infra-automatisering). Bovendien is Imtech voornemens het Nederlandse Brighthouse over te nemen. Hiertoe is een intentieverklaring getekend. Brighthouse is een vooraanstaande onderneming gespecialiseerd in project management bij complexe strategische projecten waarbij information technology een dominante rol speelt;
Groei van de Imtech-activiteiten in Oost-Europa, waarbij met name vanuit de sterke positie in Duitsland wordt samengewerkt met bestaande opdrachtgevers. Tevens vindt er vanuit Nederland succesvolle export plaats van hoogwaardige maritieme oplossingen en procestechnologie;
Specifieke focus op een aantal kansrijke product/marktcombinaties, bijvoorbeeld in de (gezondheids)zorg, in Security (integrale veiligheid), in de markt van Food & Feed en op het gebied van Energy Contracting. Door bundeling van competenties (elektrotechniek, informatie- en communicatietechnologie, werktuigbouw) kan Imtech haar toegevoegde waarde verhogen en vroegtijdig in projecten integrale diensten en concepten aanbieden.

Vooruitzichten
Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2004 handhaaft de Raad van Bestuur, naar de huidige inzichten, de in maart 2004 gegeven vooruitzichten van een verdere toename van de EBITA over het gehele jaar 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Imtech NV