Voorbereidingen nieuwe organisatie voortgezet

Gouda – Tijdens de vakantieperiode is doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe bouworganisatie Bouwend Nederland. De nieuwe vereniging van bouw- en infrabedrijven komt voort uit een fusie van AVBB, Bolegbo-vok, BouwNed, VIANED, vocBetonbouw en WRI. De organisatie moet op 1 januari 2005 operationeel zijn.

Dit najaar zal binnen de verschillende deelnemende organisaties de formele besluitvorming plaatsvinden. De besturen van de fuserende verenigingen hebben zich eerder achter de fusie geschaard. Achtergrond van de fusie is de wens vanuit de bouwsector voor een slagvaardiger en doelmatiger belangenbehartiging die de branche beter kan representeren en profileren. In een vraaggesprek met Cobouw beklemtoonde bouwvoorzitter Brinkman kort geleden de noodzaak van de verandering. “We hebben echt een slagvaardiger organisatie nodig. De buitenwereld vraagt om één duidelijke mening van bouwend Nederland. Of dat nou andere organisaties of departementen zijn.”
De nieuwe structuur voorkomt verder dat bedrijven lid zijn van verschillende organisaties met een cumulatie van contributies.

Bouwend Nederland zal de uiteenlopende sectoren binnen de grote groep van uitvoerende bouwbedrijven in het land vertegenwoordigen. Bedrijven worden rechtstreeks lid van de vereniging. In het bestuur zijn alle geledingen van de bouw vertegenwoordigd. Voor bouwbrede belangenbehartiging en onderlinge kennisuitwisseling komen er regio’s en afdelingen. Ter wille van de eigen identiteit van specifieke deelsectoren kunnen bedrijven zich organiseren in vakgroepen.
Brinkman in Cobouw: “Belangrijke opgave voor de nieuwe bouworganisatie zal dan ook zijn voor al die verschillende groepen herkenbaar te blijven. Het gaat er juist om dat Bouwend Nederland een organisatie wordt van ondernemers en ondernemingen. We zullen in de eerste plaats de voorwaarden moeten helpen scheppen waardoor bedrijven in continuïteit kunnen renderen”.

Op landelijk niveau komt er een werkorganisatie die ten dienste staat van alle leden en het bestuur. De vestigingsplaats daarvan is het Bouwhuis in Gouda; in 2006 wordt het nieuwe Bouwhuis in Zoetermeer opgeleverd.

Om een vlotte start mogelijk te maken en geen gat te laten vallen tussen de werkzaamheden van de huidige organisaties en de nieuwe vereniging, zijn – vooruitlopend op de formele besluitvorming – op vele fronten de voorbereidingen in gang gezet. Zo ging het bestuur van de op handen zijnde nieuwe organisatie begin juli akkoord met de naam en de huisstijl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB