2,6 miljoen subsidie bestrijding wateroverlast Breda

Breda – De gemeente Breda heeft bijna 1,2 miljoen euro subsidie gekregen voor diverse waterprojecten in de stad. Bovendien kan het waterschap Brabantse Delta rekenen op bijna 1,5 miljoen euro voor de Vierde Bergboezem, een nieuw aan te leggen overstromingsgebied in Breda.

Het Rijk stelt eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar voor cofinanciering van projecten van gemeenten en waterschappen om een impuls te geven aan de bestrijding van regionale wateroverlast. Het landelijke “Waterbeleid voor de 21e eeuw” stelt dat water een sturend element in de ruimtelijke ordening moet zijn. “Ruimte voor water!” is een leus uit die campagne. Water moet letterlijk een plaats krijgen in de ruimtelijke plannen. Als dat niet gebeurt, schuift het probleem door naar buurgemeenten en houdt Breda zelf de voeten niet droog. Overstromingen kunnen schadelijk zijn voor gebouwen, riolering en ondergrondse leidingen voor elektra en communicatie.

Projecten
Piekafvoeren in de Mark en de Aa of Weerijs kunnen delen van de stad onder water zetten. Door water langer vast te houden of in de bodem te laten wegzijgen, kan de te grote toestroom naar de rivieren enigszins beperkt worden. In alle projecten waarvoor subsidie is verkregen speelt dit vasthouden of bergen van water een belangrijke rol. De projecten waarvoor subsidie is verkregen zijn:
* Heuvel/Talmazone.
Bij renovatie in de wijk Heuvel worden onder meer gescheiden rioolstelsels aangelegd. Het verontreinigde afvalwater gaat direct via de riolering naar de rioolwaterzuivering. Het relatief schone regenwater wordt opgevangen in nog aan te leggen bergingsvijvers in de Talmazone. Op deze manier is het plezierig wonen in een waterrijke omgeving.
* Prinsenbeek.
Gemeente en waterschap werken aan een duurzame oplossing voor de incidentele regenwateroverlast in Prinsenbeek. In de parkzone bij het tracé van de A16 en HSL worden
vijverpartijen voor berging en infiltratie aangelegd.
* Bedrijventerrein Adriaan Klaassenstraat.
Verhardingen en bebouwde oppervlakken verhinderen dat regenwater in de bodem kan wegzakken met als gevolg wateroverlast. Daarom worden bij nieuwe bouwplannen ter compensatie waterpartijen aangelegd. Dit is ook het geval bij het nieuwe bedrijventerrein aan de Adriaan Klaassenstraat (sinds kort de Van de Reijtstraat geheten) en de omliggende gebieden.
* Bedrijventerrein Hoogeind III.
Gilzewouwerbeek, Molenleij en Dorstse Leij krijgen een prominente plaats bij de inrichting van het bedrijventerrein Hoogeind III. Deze nu kaarsrechte ruilverkavelingssloten worden omgevormd tot zwak kronkelende beken met flauwe oevers waar een grote variatie aan planten en dieren zich kan ontwikkelen.

* Waterakkers.
Op het gebied van waterhuishouding biedt Waterakkers duurzame oplossingen door regen- en grondwater uit de Hoge Vucht te zuiveren en het daarna in te zetten voor droogtebestrijding in het natuurgebied de Lage Vuchtpolder. Tegelijk wordt het relatief schone water niet meer direct weggepompt naar De Mark. Op termijn kan het regenwater van Teteringen en andere stadsdelen van Breda aangevoerd worden naar deze ‘watermachine’ om op een duurzame wijze om te gaan met zowel wateroverlast als verdroging.
* Het Waterschap krijgt subsidie voor het project Vierde Bergboezem in de Haagse Beemdenpolder. Met de aanleg hiervan wordt het statistische overstromingsrisico van de stad Breda teruggebracht van 1 keer per 50 jaar naar 1 keer per 100 jaar. Deze bergboezem wordt gecombineerd met multifunctioneel landgebruik: recreatie, natuur, cultuurhistorie en landbouw.

Subsidietraject
Begin dit jaar maakte het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de landelijke subsidiemogelijkheid bekend. De aanvragen moesten voor 1 april binnen zijn en werden op volgorde van binnenkomst behandeld. ’Op is op’ was de boodschap. De gemeente Breda was snel met een aanvraag voor vijf waterprojecten in de stad. Ook de aanvraag van het Waterschap werd gehonoreerd.

Klimaatverandering en (lokale) wateroverlast
Aanleiding voor de subsidieregeling zijn de wateroverlastsituaties in de jaren negentig. Op verschillende plekken en momenten bleken watersystemen niet goed opgewassen tegen uitzonderlijke weersomstandigheden. De extreme weersomstandigheden zijn naar verwachting geen incidenten, maar eerder voorbodes van wat nog komen gaat. Het klimaat verandert. Zeespiegelstijging, verdere bodemdaling en verstedelijking vergroten de impact van de klimaatveranderingen en dus de noodzaak voor het nemen van maatregelen.

Milieuvisie Breda
In de Milieuvisie 2015 staat dat Breda in 2015 een natuurlijker watersysteem wil bereiken, omdat het de basis is van schoon drinkwater, natuurontwikkeling, recreatie en een betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het Waterplan is voortgekomen uit samenwerking van de Gemeente Breda met de waterpartners.
De beken die door Breda stromen zijn karakteristiek voor deze stad. Dat maakt de stad tot een plaats waar het plezierig is om te wonen en werken, maar dat water maakt het ook nodig om duurzame maatregelen te nemen. Samen met Waterschap Brabantse Delta zorgt Breda voor integraal waterbeheer!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Breda, m8

2,6 miljoen subsidie bestrijding wateroverlast Breda | Infrasite

2,6 miljoen subsidie bestrijding wateroverlast Breda

Breda – De gemeente Breda heeft bijna 1,2 miljoen euro subsidie gekregen voor diverse waterprojecten in de stad. Bovendien kan het waterschap Brabantse Delta rekenen op bijna 1,5 miljoen euro voor de Vierde Bergboezem, een nieuw aan te leggen overstromingsgebied in Breda.

Het Rijk stelt eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar voor cofinanciering van projecten van gemeenten en waterschappen om een impuls te geven aan de bestrijding van regionale wateroverlast. Het landelijke “Waterbeleid voor de 21e eeuw” stelt dat water een sturend element in de ruimtelijke ordening moet zijn. “Ruimte voor water!” is een leus uit die campagne. Water moet letterlijk een plaats krijgen in de ruimtelijke plannen. Als dat niet gebeurt, schuift het probleem door naar buurgemeenten en houdt Breda zelf de voeten niet droog. Overstromingen kunnen schadelijk zijn voor gebouwen, riolering en ondergrondse leidingen voor elektra en communicatie.

Projecten
Piekafvoeren in de Mark en de Aa of Weerijs kunnen delen van de stad onder water zetten. Door water langer vast te houden of in de bodem te laten wegzijgen, kan de te grote toestroom naar de rivieren enigszins beperkt worden. In alle projecten waarvoor subsidie is verkregen speelt dit vasthouden of bergen van water een belangrijke rol. De projecten waarvoor subsidie is verkregen zijn:
* Heuvel/Talmazone.
Bij renovatie in de wijk Heuvel worden onder meer gescheiden rioolstelsels aangelegd. Het verontreinigde afvalwater gaat direct via de riolering naar de rioolwaterzuivering. Het relatief schone regenwater wordt opgevangen in nog aan te leggen bergingsvijvers in de Talmazone. Op deze manier is het plezierig wonen in een waterrijke omgeving.
* Prinsenbeek.
Gemeente en waterschap werken aan een duurzame oplossing voor de incidentele regenwateroverlast in Prinsenbeek. In de parkzone bij het tracé van de A16 en HSL worden
vijverpartijen voor berging en infiltratie aangelegd.
* Bedrijventerrein Adriaan Klaassenstraat.
Verhardingen en bebouwde oppervlakken verhinderen dat regenwater in de bodem kan wegzakken met als gevolg wateroverlast. Daarom worden bij nieuwe bouwplannen ter compensatie waterpartijen aangelegd. Dit is ook het geval bij het nieuwe bedrijventerrein aan de Adriaan Klaassenstraat (sinds kort de Van de Reijtstraat geheten) en de omliggende gebieden.
* Bedrijventerrein Hoogeind III.
Gilzewouwerbeek, Molenleij en Dorstse Leij krijgen een prominente plaats bij de inrichting van het bedrijventerrein Hoogeind III. Deze nu kaarsrechte ruilverkavelingssloten worden omgevormd tot zwak kronkelende beken met flauwe oevers waar een grote variatie aan planten en dieren zich kan ontwikkelen.

* Waterakkers.
Op het gebied van waterhuishouding biedt Waterakkers duurzame oplossingen door regen- en grondwater uit de Hoge Vucht te zuiveren en het daarna in te zetten voor droogtebestrijding in het natuurgebied de Lage Vuchtpolder. Tegelijk wordt het relatief schone water niet meer direct weggepompt naar De Mark. Op termijn kan het regenwater van Teteringen en andere stadsdelen van Breda aangevoerd worden naar deze ‘watermachine’ om op een duurzame wijze om te gaan met zowel wateroverlast als verdroging.
* Het Waterschap krijgt subsidie voor het project Vierde Bergboezem in de Haagse Beemdenpolder. Met de aanleg hiervan wordt het statistische overstromingsrisico van de stad Breda teruggebracht van 1 keer per 50 jaar naar 1 keer per 100 jaar. Deze bergboezem wordt gecombineerd met multifunctioneel landgebruik: recreatie, natuur, cultuurhistorie en landbouw.

Subsidietraject
Begin dit jaar maakte het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de landelijke subsidiemogelijkheid bekend. De aanvragen moesten voor 1 april binnen zijn en werden op volgorde van binnenkomst behandeld. ’Op is op’ was de boodschap. De gemeente Breda was snel met een aanvraag voor vijf waterprojecten in de stad. Ook de aanvraag van het Waterschap werd gehonoreerd.

Klimaatverandering en (lokale) wateroverlast
Aanleiding voor de subsidieregeling zijn de wateroverlastsituaties in de jaren negentig. Op verschillende plekken en momenten bleken watersystemen niet goed opgewassen tegen uitzonderlijke weersomstandigheden. De extreme weersomstandigheden zijn naar verwachting geen incidenten, maar eerder voorbodes van wat nog komen gaat. Het klimaat verandert. Zeespiegelstijging, verdere bodemdaling en verstedelijking vergroten de impact van de klimaatveranderingen en dus de noodzaak voor het nemen van maatregelen.

Milieuvisie Breda
In de Milieuvisie 2015 staat dat Breda in 2015 een natuurlijker watersysteem wil bereiken, omdat het de basis is van schoon drinkwater, natuurontwikkeling, recreatie en een betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het Waterplan is voortgekomen uit samenwerking van de Gemeente Breda met de waterpartners.
De beken die door Breda stromen zijn karakteristiek voor deze stad. Dat maakt de stad tot een plaats waar het plezierig is om te wonen en werken, maar dat water maakt het ook nodig om duurzame maatregelen te nemen. Samen met Waterschap Brabantse Delta zorgt Breda voor integraal waterbeheer!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Breda, m8