Provincie actualiseert ‘Visie stedelijkheid Limb

Maastricht – “Over de grenzen heen afstemmen en waar mogelijk integreren van het geheel van regionale factoren, zoals werkgelegenheid, scholing, kennisnetwerken, kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid, om effectief te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen.” Dat is de opgave voor de steden en de Provincie, schrijven Gedeputeerde Staten in de notitie ‘Stad en Ommeland, Visie op stedelijkheid in Limburg’. De Provincie wil op korte termijn samen met de steden een selectief programma opstellen met de belangrijkste opgaven per stadsregio.

De ‘Visie op stedelijkheid in Limburg’ sluit onder meer aan bij het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en bij de stadsvisies die door diverse Limburgse steden zijn of worden ontwikkeld. Ook in de ontwikkelingsagenda voor het stedelijk netwerk Maastricht – Heerlen – Sittard-Geleen wordt hieraan invulling gegeven. De visies van steden en Provincie blijven, ook in het licht van de Nota Ruimte, op hoofdlijnen uiterst actueel. Desondanks zal het de komende tijd noodzakelijk zijn om de regionale consequenties van recente economische en demografische ontwikkelingen voor het ruimtelijk beleid te onderzoeken. De omslag van bevolkingsgroei naar –afname, die zich steeds duidelijker manifesteert, kan aanleiding geven om de visie op de stedelijkheid in Limburg bij te stellen.
Gedeputeerde Staten (GS) benutten de visie in een strategische agenda voor de langere termijn en in de voorbereiding van een nieuw POL.

Ontwikkelingskracht
Gelet op de ingrijpende herstructureringsopgaven in stedelijk en landelijk gebied zal het accent de komende periode nog meer dan voorheen verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit, en de noodzaak om krachten te bundelen nog sterker doorklinken. Het vormt de uitdaging voor gemeenten en provincie om samen ruimte te geven aan de regionale ontwikkelingskracht, waarbij wordt ingezet op een goede balans tussen het benutten van aanwezige economische potenties en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
De visie gaat onder meer in op de gemeenschappelijkheid van steden (welke problemen en kansen hebben steden samen), de complementariteit van steden (hoe kan men elkaar versterken) en op de uniciteit van steden (welke vraagstukken zijn specifiek voor een bepaalde stadsregio). De visie duidt kansen voor een strategische samenwerking aan, alsook de taak- en rolverdeling van overheden en andere partijen op drie bovenlokale schaalniveaus: het (inter)nationaal niveau, het niveau van de (deels grensoverschrijdende) stedelijke netwerken en het niveau van de stadsregio’s.

Achtergrond
De Visie op stedelijkheid sluit aan op het in het POL beschreven perspectief voor de 7 stedelijke gebieden in Limburg. Dat zegt onder meer dat de verschillende steden elkaar aanvullen en dat de doelmatige besturing van de ‘regionaliserende stad’ meer een zaak is geworden van (verplichtende) samenwerking dan van klassieke sturing uit één hand. Verplichtende samenwerking berust op twee pijlers: eigen richting binnen werkbare kaders en erkenning van elkaars belangen.
Het coalitieakkoord ‘Limburg verlegt grenzen’ legt de nadruk op het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met de regio (provincie aanwezig in de regio), benutten van kansen en mogelijkheden die zich voordoen, overbodige en tegenstrijdige regelgeving terugdringen (deregulering), en internationaal denken en handelen (grensoverschrijdend in woord en daad). Op basis van de ervaringen met het Provinciaal Grotestedenbeleid 1999-2003 kiezen GS voor een pragmatische samenwerking tussen de provinciale thema’s en de stedelijke prioriteiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Provincie actualiseert ‘Visie stedelijkheid Limb | Infrasite

Provincie actualiseert ‘Visie stedelijkheid Limb

Maastricht – “Over de grenzen heen afstemmen en waar mogelijk integreren van het geheel van regionale factoren, zoals werkgelegenheid, scholing, kennisnetwerken, kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid, om effectief te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen.” Dat is de opgave voor de steden en de Provincie, schrijven Gedeputeerde Staten in de notitie ‘Stad en Ommeland, Visie op stedelijkheid in Limburg’. De Provincie wil op korte termijn samen met de steden een selectief programma opstellen met de belangrijkste opgaven per stadsregio.

De ‘Visie op stedelijkheid in Limburg’ sluit onder meer aan bij het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en bij de stadsvisies die door diverse Limburgse steden zijn of worden ontwikkeld. Ook in de ontwikkelingsagenda voor het stedelijk netwerk Maastricht – Heerlen – Sittard-Geleen wordt hieraan invulling gegeven. De visies van steden en Provincie blijven, ook in het licht van de Nota Ruimte, op hoofdlijnen uiterst actueel. Desondanks zal het de komende tijd noodzakelijk zijn om de regionale consequenties van recente economische en demografische ontwikkelingen voor het ruimtelijk beleid te onderzoeken. De omslag van bevolkingsgroei naar –afname, die zich steeds duidelijker manifesteert, kan aanleiding geven om de visie op de stedelijkheid in Limburg bij te stellen.
Gedeputeerde Staten (GS) benutten de visie in een strategische agenda voor de langere termijn en in de voorbereiding van een nieuw POL.

Ontwikkelingskracht
Gelet op de ingrijpende herstructureringsopgaven in stedelijk en landelijk gebied zal het accent de komende periode nog meer dan voorheen verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit, en de noodzaak om krachten te bundelen nog sterker doorklinken. Het vormt de uitdaging voor gemeenten en provincie om samen ruimte te geven aan de regionale ontwikkelingskracht, waarbij wordt ingezet op een goede balans tussen het benutten van aanwezige economische potenties en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
De visie gaat onder meer in op de gemeenschappelijkheid van steden (welke problemen en kansen hebben steden samen), de complementariteit van steden (hoe kan men elkaar versterken) en op de uniciteit van steden (welke vraagstukken zijn specifiek voor een bepaalde stadsregio). De visie duidt kansen voor een strategische samenwerking aan, alsook de taak- en rolverdeling van overheden en andere partijen op drie bovenlokale schaalniveaus: het (inter)nationaal niveau, het niveau van de (deels grensoverschrijdende) stedelijke netwerken en het niveau van de stadsregio’s.

Achtergrond
De Visie op stedelijkheid sluit aan op het in het POL beschreven perspectief voor de 7 stedelijke gebieden in Limburg. Dat zegt onder meer dat de verschillende steden elkaar aanvullen en dat de doelmatige besturing van de ‘regionaliserende stad’ meer een zaak is geworden van (verplichtende) samenwerking dan van klassieke sturing uit één hand. Verplichtende samenwerking berust op twee pijlers: eigen richting binnen werkbare kaders en erkenning van elkaars belangen.
Het coalitieakkoord ‘Limburg verlegt grenzen’ legt de nadruk op het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met de regio (provincie aanwezig in de regio), benutten van kansen en mogelijkheden die zich voordoen, overbodige en tegenstrijdige regelgeving terugdringen (deregulering), en internationaal denken en handelen (grensoverschrijdend in woord en daad). Op basis van de ervaringen met het Provinciaal Grotestedenbeleid 1999-2003 kiezen GS voor een pragmatische samenwerking tussen de provinciale thema’s en de stedelijke prioriteiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg