Twee kansrijke alternatieven voor n346 bij Lochem

Arnhem РVanaf 6 september 2004 ligt de startnotitie voor de Milieueffect rapportage (MER) voor twee voorstellen om de westelijke rondweg Lochem te verbinden met de Nettelhorsterweg/Goorseweg, ter inzage. Het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, heeft de Startnotitie vandaag vastgesteld. In nauwe samenwerking tussen provincie- en gemeentebestuur zijn de trac̩-alternatieven op papier gezet. Een informatie-avond voor alle betrokkenen en belangstellenden is gepland op 16 september in Lochem.

Er bestaat al jaren grote behoefte aan een betere afwikkeling van het verkeer ten noordoosten van Lochem tussen de Nettelhorsterweg en de Rengersweg. Op de Goorseweg is door de vele in- en uitritten van bedrijven de verkeersveiligheid in het geding.
Het kruispunt Goorseweg/Nettelhorsterweg staat geregistreerd als Verkeer Ongevallenconcentratiepunt. Tijdelijk wordt dit opgelost door een verkeersregelinstallatie (stoplichten) te plaatsen en een minimale kruispuntaanpassing. Er moet echter een structurele oplossing komen, ook voor de door de omwonenden ondervonden geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Vandaar dat nu twee kansrijke, gelijkwaardige alternatieven in een milieueffectrapportage worden onderzocht.

Alternatief 1
In alternatief 1 wordt de bestaande route gevolgd vanaf de westelijke rondweg (N346/N332) over de Kwinkweerd, over de Stationsweg (met de bestaande Lochemsebrug over het Twentekanaal) en over de Goorseweg, en sluit aan op het kruispunt Nettelhorsterweg (N825). In dit geval wordt het huidige tracé opgewaardeerd naar het niveau van een zogenoemde provinciale ontsluitingsweg.

Alternatief 2
Alternatief 2 volgt vanaf de westelijke rondweg over de Kwinkweerd dezelfde route als alternatief 1. Daarna wordt de route vervolgd langs het NS-station via een nieuw tracé, gelegen tussen de spoorlijn en het Twentekanaal. Met een nieuwe brug over het kanaal sluit dit tracé vervolgens aan op het kruispunt Nettelhorsterweg/Goorseweg.

Vervolg en planning
De startnotitie MER wordt, na de inspraak en de verwerking hiervan, gevolgd door de vaststelling van ‘richtlijnen’ (december 2004) waaraan het milieu-effectrapport moet voldoen. Het jaar 2005 staat in het teken van de uitvoering van het MER die in december van dat jaar moet zijn afgerond. Ook daarover volgt weer een inspraakronde. In de eerste helft van 2006 wordt de definitieve tracévaststelling door Provinciale Staten verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland