Nieuw kader vergunningverlening Wet milieubeheer

Maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een nieuw kader voor vergunningverlening Wet milieubeheer vastgesteld. Het beoogt een transparantere vergunningverlening en een betere doorwerking van de milieubeleidsdoelen in de milieuvergunningen. Niet alleen vergunningverleners van de Provincie hebben baat bij dit nieuwe kader. Ook voor gemeenten, bedrijven en burgers is dit kader interessant.

Aanleiding voor het nieuwe kader was een evaluatieonderzoek dat binnen de Provincie Limburg is uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er behoefte was aan een document dat een koppeling legt tussen veelal op hoofdlijnen geformuleerde beleidsplannen en de concrete invulling van uitvoeringsregels in de vergunning. Dit nieuwe kader bestaat uit beleid, uitvoering en regelgeving voor diverse milieuthema’s. Het is een toegankelijk en praktisch hanteerbaar toetsingskader voor de vergunningverlener. Het bevat geen nieuwe regelgeving, maar verduidelijkt bestaand beleid en bestaande wetgeving. Het behandelt alle belangrijke aspecten die bij de vergunningverlening Wet milieubeheer aan de orde kunnen komen (onder andere lucht, geluid, afval, veiligheid en energie). Een belangrijk onderdeel in het kader is de uitwerking van de zogenaamde verruimde reikwijdte. Dit houdt in dat op basis van de Wet milieubeheer ook voorwaarden in de vergunning kunnen worden opgenomen over energiebesparing, water- en grondstofbesparing, preventie van afval en het beperken van transport- en vervoersbewegingen. Hoewel de vergunningverleners hieraan al langer aandacht besteden,
is gebleken dat dit aspect een specifiekere en transparantere invulling kan krijgen.

Gedeputeerde Henk Evers: “Er is ons als Provincie veel aan gelegen om op een verantwoorde manier met het milieu om te gaan. Hiervan maakt het verstandig omgaan met bevoegdheden en een goede kwaliteit van de vergunning deel uit. Dit nieuwe kader is niet alleen interessant voor de medewerkers van de Provincie die zich bezighouden met vergunningverlening Wet milieubeheer. Bedrijven en burgers zullen merken dat door de nieuwe manier van opstellen van vergunningen Wet milieubeheer het milieubeleid daarin beter doorwerkt. Dit zou moeten leiden tot nog meer vermindering van de milieubelasting én een betere realisatie van de gestelde milieudoelen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg