Nieuwe samenwerking in het Groene Hart

Den Haag – In een gezamenlijk persbericht van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland en de ministeries van VROM en LNV stellen zij dat de Groene Hartprovincies en het Rijk willen dat de uitvoering van het Groene Hartbeleid een nieuwe impuls krijgt. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben hierover met VROM en LNV namens het Rijk een intentieverklaring ondertekend. Het doel van de verklaring is te komen tot afrekenbare afspraken om het beleid uit de Nota Ruimte voor het Groene Hart tot uitvoering te laten komen.

In de intentieverklaring staan afspraken opgenomen over de rol van de provincies in het Groene Hart. Deze intentieverklaring wordt gevolgd door afspraken tussen Rijk en de provincies op basis van een door de provincies op te stellen ontwikkelingsprogramma en een uitvoeringsplan. Het ontwikkelingsprogramma is medio 2005 gereed, het uitvoeringsplan eind 2005. Het nieuw in te stellen Investeringsbudget Landelijk Gebied biedt financiering voor een groot deel van de Rijksinvesteringen uit het programma. Dit budget – dat vanaf 1 januari 2007 beschikbaar is – bundelt verschillende financiële regelingen van het Rijk. De Groene Hartprovincies en het Rijk ontwikkelen een monitor voor het Groene Hart die een onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsplan.

BPGH opgeheven
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart wordt per 1 juli 2004 opgeheven en vervangen door een andere structuur, om de sturing van dit nationale landschap te vereenvoudigen en de samenwerking meer op uitvoering van projecten te richten. De Groene Hartprovincies stellen vanaf 1 juli een stuurgroep in die zorg draagt voor een goede afstemming tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de maatschappelijke organisaties. De stuurgroep maakt voor het eind van dit jaar afspraken met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties over hun nieuwe rol bij de realisatie van het Groene Hartbeleid. Het Rijk blijft een bijzondere betrokkenheid behouden vanuit haar verantwoordelijkheid voor de Nationale Landschappen. Minimaal twee maal per jaar hebben de meest betrokken bewindslieden overleg met de stuurgroep.

Nota Ruimte
Met zijn uitgestrekte veenweidegebieden, zijn dorpen aan het water en zijn oude steden is het Groene Hart een onmisbaar onderdeel van de Randstad Holland. De opgave om de kwaliteiten van het Groene Hart te behouden en verder te ontwikkelen is onveranderd groot. Het gebied moet ook economisch vitaal blijven. Daarvoor heeft het Groene Hart ontwikkelingsruimte nodig. Met de Nota Ruimte komt daarom ruimte voor initiatieven in daartoe aangewezen zones, mits die een bijdrage leveren aan het versterken van de specifieke natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Grootschalige verstedelijking hoort daar niet bij. Transformatie van verrommelde zones en een landschappelijk ontwerp dat bijdraagt aan meer kwaliteit wél.

Zones & kwaliteiten
In de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland staat de ontwikkelingsopgave van het Groene Hart. Het Groene Hart wordt opgedeeld in verschillende ‘zones’ met verschillende ‘kwaliteiten’. Enerzijds zijn er zones gericht op groene ontwikkeling. Om de kwaliteiten goed te kunnen behouden, is daar doorgaans sprake van restrictiever bouwbeleid. Anderzijds is de zonering gericht op kwaliteitsverbetering en aanbod van ‘ontwikkelruimte’. Het door de provincies op te stellen ontwikkelprogramma zal deze zonering uitwerken, in aansluiting op eerdere adviezen van het BPGH.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Nieuwe samenwerking in het Groene Hart | Infrasite

Nieuwe samenwerking in het Groene Hart

Den Haag – In een gezamenlijk persbericht van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland en de ministeries van VROM en LNV stellen zij dat de Groene Hartprovincies en het Rijk willen dat de uitvoering van het Groene Hartbeleid een nieuwe impuls krijgt. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben hierover met VROM en LNV namens het Rijk een intentieverklaring ondertekend. Het doel van de verklaring is te komen tot afrekenbare afspraken om het beleid uit de Nota Ruimte voor het Groene Hart tot uitvoering te laten komen.

In de intentieverklaring staan afspraken opgenomen over de rol van de provincies in het Groene Hart. Deze intentieverklaring wordt gevolgd door afspraken tussen Rijk en de provincies op basis van een door de provincies op te stellen ontwikkelingsprogramma en een uitvoeringsplan. Het ontwikkelingsprogramma is medio 2005 gereed, het uitvoeringsplan eind 2005. Het nieuw in te stellen Investeringsbudget Landelijk Gebied biedt financiering voor een groot deel van de Rijksinvesteringen uit het programma. Dit budget – dat vanaf 1 januari 2007 beschikbaar is – bundelt verschillende financiële regelingen van het Rijk. De Groene Hartprovincies en het Rijk ontwikkelen een monitor voor het Groene Hart die een onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsplan.

BPGH opgeheven
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart wordt per 1 juli 2004 opgeheven en vervangen door een andere structuur, om de sturing van dit nationale landschap te vereenvoudigen en de samenwerking meer op uitvoering van projecten te richten. De Groene Hartprovincies stellen vanaf 1 juli een stuurgroep in die zorg draagt voor een goede afstemming tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de maatschappelijke organisaties. De stuurgroep maakt voor het eind van dit jaar afspraken met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties over hun nieuwe rol bij de realisatie van het Groene Hartbeleid. Het Rijk blijft een bijzondere betrokkenheid behouden vanuit haar verantwoordelijkheid voor de Nationale Landschappen. Minimaal twee maal per jaar hebben de meest betrokken bewindslieden overleg met de stuurgroep.

Nota Ruimte
Met zijn uitgestrekte veenweidegebieden, zijn dorpen aan het water en zijn oude steden is het Groene Hart een onmisbaar onderdeel van de Randstad Holland. De opgave om de kwaliteiten van het Groene Hart te behouden en verder te ontwikkelen is onveranderd groot. Het gebied moet ook economisch vitaal blijven. Daarvoor heeft het Groene Hart ontwikkelingsruimte nodig. Met de Nota Ruimte komt daarom ruimte voor initiatieven in daartoe aangewezen zones, mits die een bijdrage leveren aan het versterken van de specifieke natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Grootschalige verstedelijking hoort daar niet bij. Transformatie van verrommelde zones en een landschappelijk ontwerp dat bijdraagt aan meer kwaliteit wél.

Zones & kwaliteiten
In de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland staat de ontwikkelingsopgave van het Groene Hart. Het Groene Hart wordt opgedeeld in verschillende ‘zones’ met verschillende ‘kwaliteiten’. Enerzijds zijn er zones gericht op groene ontwikkeling. Om de kwaliteiten goed te kunnen behouden, is daar doorgaans sprake van restrictiever bouwbeleid. Anderzijds is de zonering gericht op kwaliteitsverbetering en aanbod van ‘ontwikkelruimte’. Het door de provincies op te stellen ontwikkelprogramma zal deze zonering uitwerken, in aansluiting op eerdere adviezen van het BPGH.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland