Afspraken over waterprojecten in Brabant

‘s-Hertogenbosch – De Provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen trekken de komende vier jaar elk 30 miljoen euro uit voor waterprojecten in het landelijk gebied. Hoe het geld wordt besteed, wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben hiermee ingestemd. De overeenkomst is voorbereid samen met de waterschappen. Zij hebben het initiatief bij de uitvoering van de projecten. Nieuw in de overeenkomst is dat provincie en waterschappen overeenstemming hebben dat ze inkomensschade in de landbouw willen voorkomen door afspraken met boeren te maken over het water op hun terrein. Voor de extra inspanning (‘blauwe dienst’) wordt dan een vergoeding gegeven.

Als de algemene besturen van de waterschappen in september akkoord zijn met de bestuursovereenkomst, kunnen de eerste projecten vanaf oktober 2004 van start gaan.
In het landelijk gebied van Brabant moet veel gebeuren op watergebied. Bij de reconstructie- en gebiedsplannen worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld met daarin waterprojecten op het terrein van waterberging, beek- en kreekherstel, verdrogingsbestrijding en verbetering waterkwaliteit. De projecten waar nu afspraken over zijn gemaakt, zijn een belangrijke eerste stap binnen de reconstructie van het landelijk gebied van Brabant. Om de doelen ook echt te bereiken kijken de provincie en de waterschappen voor de financiële ondersteuning nadrukkelijk ook naar het rijk en naar Europa.

Projecten
Regionale waterberging richt zich op het voorkomen van ongewenste wateroverlast door hevige regenval. Op goed gekozen plekken in het landelijk gebied worden bergingsgebieden ingericht of worden maatregelen genomen om het water langer in het gebied vast te houden. In 2050 moet ongeveer 25.000 ha bergingsgebied zijn ingericht, waarvan de helft vóór 2015.

Projecten bij verdrogingsbestrijding zijn gericht op het grond- en oppervlaktewater in natuurgebieden. Vóór 2010 moet 40 procent van de verdroogde natuurgebieden zijn hersteld. De landbouw profiteert hier op sommige plekken van, maar kan er ook last van hebben. Op andere plekken richt de aanpak zich op het vasthouden van water voor de landbouw.

Bij beek-en kreekherstel gaat het om het weer natuurlijk maken van de rechte, brede beken en kreken, die nu vooral op ontwatering gericht zijn. De natuurwaarde verbetert, maar door de beken weer vrijer te laten meanderen wordt ook het water langer vastgehouden en verbetert de waterkwaliteit. Ook worden barrières voor de vistrek opgeruimd. Tot 2018 moet 940 km beek en kreek worden aangepakt.

Voor de verbetering van de waterkwaliteit worden er in Brabant enkele proefprojecten uitgevoerd waarin de effectiveit van diverse maatregelen wordt getest. De projecten liggen op plekken die representatief zijn voor Brabant: bij de Peelrijt, de Kleine Beerze, de Hooge Raam, de Rietkreek en de Chaamse Beken. Er worden brongerichte en effectgerichte maatregelen bekeken, zoals randenbeheer (ecologisch beheer en inrichten van slootkanten), heliofytenfilters (waterzuivering door planten) en aanpak van riooloverstorten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Afspraken over waterprojecten in Brabant | Infrasite

Afspraken over waterprojecten in Brabant

‘s-Hertogenbosch – De Provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen trekken de komende vier jaar elk 30 miljoen euro uit voor waterprojecten in het landelijk gebied. Hoe het geld wordt besteed, wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben hiermee ingestemd. De overeenkomst is voorbereid samen met de waterschappen. Zij hebben het initiatief bij de uitvoering van de projecten. Nieuw in de overeenkomst is dat provincie en waterschappen overeenstemming hebben dat ze inkomensschade in de landbouw willen voorkomen door afspraken met boeren te maken over het water op hun terrein. Voor de extra inspanning (‘blauwe dienst’) wordt dan een vergoeding gegeven.

Als de algemene besturen van de waterschappen in september akkoord zijn met de bestuursovereenkomst, kunnen de eerste projecten vanaf oktober 2004 van start gaan.
In het landelijk gebied van Brabant moet veel gebeuren op watergebied. Bij de reconstructie- en gebiedsplannen worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld met daarin waterprojecten op het terrein van waterberging, beek- en kreekherstel, verdrogingsbestrijding en verbetering waterkwaliteit. De projecten waar nu afspraken over zijn gemaakt, zijn een belangrijke eerste stap binnen de reconstructie van het landelijk gebied van Brabant. Om de doelen ook echt te bereiken kijken de provincie en de waterschappen voor de financiële ondersteuning nadrukkelijk ook naar het rijk en naar Europa.

Projecten
Regionale waterberging richt zich op het voorkomen van ongewenste wateroverlast door hevige regenval. Op goed gekozen plekken in het landelijk gebied worden bergingsgebieden ingericht of worden maatregelen genomen om het water langer in het gebied vast te houden. In 2050 moet ongeveer 25.000 ha bergingsgebied zijn ingericht, waarvan de helft vóór 2015.

Projecten bij verdrogingsbestrijding zijn gericht op het grond- en oppervlaktewater in natuurgebieden. Vóór 2010 moet 40 procent van de verdroogde natuurgebieden zijn hersteld. De landbouw profiteert hier op sommige plekken van, maar kan er ook last van hebben. Op andere plekken richt de aanpak zich op het vasthouden van water voor de landbouw.

Bij beek-en kreekherstel gaat het om het weer natuurlijk maken van de rechte, brede beken en kreken, die nu vooral op ontwatering gericht zijn. De natuurwaarde verbetert, maar door de beken weer vrijer te laten meanderen wordt ook het water langer vastgehouden en verbetert de waterkwaliteit. Ook worden barrières voor de vistrek opgeruimd. Tot 2018 moet 940 km beek en kreek worden aangepakt.

Voor de verbetering van de waterkwaliteit worden er in Brabant enkele proefprojecten uitgevoerd waarin de effectiveit van diverse maatregelen wordt getest. De projecten liggen op plekken die representatief zijn voor Brabant: bij de Peelrijt, de Kleine Beerze, de Hooge Raam, de Rietkreek en de Chaamse Beken. Er worden brongerichte en effectgerichte maatregelen bekeken, zoals randenbeheer (ecologisch beheer en inrichten van slootkanten), heliofytenfilters (waterzuivering door planten) en aanpak van riooloverstorten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant