NH: 13 miljoen voor kleine infrastructuur

Voor de uitvoering van het programma ‘verdeling middelen kleine infrastructuur’ hebben Gedeputeerde Staten (GS) een bedrag van een kleine € 13 miljoen vastgesteld. Het programma subsidieert in totaal 86 projecten, variërend van de aanleg van rotondes, fietspaden of bewaakte fietsenstallingen tot de herinrichting van een busstation of het ‘duurzaam veilig’ inrichten van een weg of weggedeelte.

Per regio is een apart programma opgezet. Het totaalbedrag van €
12.836.652 is als volgt over de regio’s verdeeld:
· Gooi en Vechtstreek: € 2.275.000
· Haarlem-IJmond: € 4.018.998
· Noord-Holland-Noord: € 6.542.654

De financiering is deels afkomstig van het Rijk (Gebundelde Doeluitkering en Interim Besluit Duurzaam Veilig), deels van de provincie zelf (voor de fietsprojecten en het openbaar vervoer).

Prioritering
In september 2003 zijn door Noord-Hollandse gemeenten allerlei projecten aangedragen voor het programma kleine infrastructuur. De projecten zijn in overleg met de drie regio’s geprioriteerd. Een groot deel van de projecten kon worden gehonoreerd; deze staan vermeld op de zogenaamde A-lijst. Projecten die niet direct gehonoreerd zijn, staan op een reservelijst (de B-lijst). Vooralsnog zijn hierin ook de projecten opgenomen die in aanmerking komen voor gelden op grond van het Interim-Besluit Duurzaam Veilig (IBDV). De provincie beschikt op dit moment nog niet over deze rijksmiddelen. Op korte termijn verwacht de provincie hierover uitsluitsel van het Rijk.

GDU+
Het is voor het eerst dat de provincie werkt met de Gebundelde Doeluitkering plus (GDU+). Deze GDU+ is per 1 januari 2004 in werking getreden als opvolger van de Gebundelde Doeluitkering. Met de overheveling van deze rijksgelden naar de provincies wordt gevolg gegeven aan het rijksbeleid middelen en bevoegdheden te decentraliseren.

De provincie Noord-Holland ontvangt met de nieuwe GDU+-regeling
weliswaar meer middelen, maar neemt daarmee ook verplichtingen over van
het Rijk. Van de toegezegde € 12 miljoen reserveert de provincie daarom een deel (€ 6 miljoen) voor de HAL-OV-Corridor. Omdat hierdoor voor 2004 slechts € 6 miljoen voor kleine infrastructuur beschikbaar is (de ‘oude’ Gebundelde Doeluitkering’ bedroeg voorgaande jaren ruim € 11 miljoen), hebben Gedeputeerde Staten besloten ook andere middelen beschikbaar te stellen voor kleine infrastructuur-projecten. Hiervoor wordt geput uit provinciale middelen voor ‘utilitaire fietspaden’, een restant middelen fietsinfrastructuur (motie 55-36A) en middelen ten behoeve van het openbaar vervoer (uit het PMF).

Start projecten
De gemeenten dienen voor 15 december 2004 gestart te zijn met de uitvoering van hun projecten. Tot dan is deze subsidie geldig. Gemeenten dienen een eigen bijdrage aan de projecten te leveren variërend van 45 tot 70 %. Als gemeenten hieraan niet kunnen voldoen, of als om andere redenen een project geen doorgang vindt, worden de projecten van de reservelijst alsnog gehonoreerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland