‘Geen schadeloosstelling klokkenluider bouwfraude’

Den haag – Hoewel klokkenluider Bos van groot belang is geweest voor de aanpak van de bouwfraude, kan het kabinet niet op zijn verzoek tot schadeloosstelling ingaan, omdat Bos zelf nog geldt als verdachte in de bouwfraude.

Dat schrijft minister-president Balkenende in antwoorden op Kamervragen over de kwestie. Volgens Balkenende heeft Bos ‘een belangrijke verdienste voor de samenleving verricht door kwesties aan de orde te stellen, die hebben geleid tot de enquête over de bouwfraude en de aanpak daarvan’.

Bos had Balkenende benaderd voor een schadeloosstelling, omdat zijn functioneren onmogelijk is geworden sinds hij de fraudepraktijken aan de kaak heeft gesteld.

Balkenende schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat hij niet op dit verzoek kan ingaan, omdat Bos door het openbaar ministerie wordt beschouwd als verdachte in het bouwfraude-onderzoek. ‘Zolang dit onderzoek voortduurt, dien ik mij te onthouden van iedere vorm van inmenging in deze kwestie’, aldus de minister-president.

Regeling
Balkenende schrijft verder dat er naast de bestaande regelingen geen ‘dwingende redenen’ zijn voor aanvullende vergoedingsregels voor klokkenluiders. Ook voelt hij niet voor het voorstel van een klokkenluidersfonds.

Sinds 1 mei 2003 is in de Ambtenarenwet opgenomen dat alle overheden een klokkenluidersregeling moeten vaststellen voor de eigen organisatie. Verder bevat deze wet een rechtsbeschermingsbepaling voor iedere ambtenaar die te goeder trouw een misstand heeft gemeld.

Daarnaast kunnen werknemers in de publieke sector zich sinds kort met hun melding wenden tot een onafhankelijke commissie. In aansluiting hierop heeft het kabinet in mei aan de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over de mogelijkheden voor een zelfde soort regeling voor de particuliere sector.

Ten slotte heeft de Stichting van de Arbeid op verzoek van het kabinet gedragsregels voor klokkenluiders opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de ‘Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen’. Deze verklaring biedt ‘bouwstenen’ voor een zorgvuldige procedure, waardoor werknemers veilig vermoedens van misstanden kunnen melden. Iedereen die zich aan deze gedragsregels houdt, gedraagt zich in beginsel als ‘goed werknemer’ en wordt op die manier door het reguliere arbeidsrecht beschermd tegen benadeling of onrechtvaardig ontslag.

Respect
Volgens Balkenende verdienen mensen die misstanden aan de kaak stellen en daarbij hun eigen belang ondergeschikt maken aan het maatschappelijk belang, bewondering en respect. ‘Ondernemingen moeten beseffen dat personen uiteindelijk in het voordeel van de onderneming en maatschappij als geheel handelen’, aldus de minister-president.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken

‘Geen schadeloosstelling klokkenluider bouwfraude’ | Infrasite

‘Geen schadeloosstelling klokkenluider bouwfraude’

Den haag – Hoewel klokkenluider Bos van groot belang is geweest voor de aanpak van de bouwfraude, kan het kabinet niet op zijn verzoek tot schadeloosstelling ingaan, omdat Bos zelf nog geldt als verdachte in de bouwfraude.

Dat schrijft minister-president Balkenende in antwoorden op Kamervragen over de kwestie. Volgens Balkenende heeft Bos ‘een belangrijke verdienste voor de samenleving verricht door kwesties aan de orde te stellen, die hebben geleid tot de enquête over de bouwfraude en de aanpak daarvan’.

Bos had Balkenende benaderd voor een schadeloosstelling, omdat zijn functioneren onmogelijk is geworden sinds hij de fraudepraktijken aan de kaak heeft gesteld.

Balkenende schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat hij niet op dit verzoek kan ingaan, omdat Bos door het openbaar ministerie wordt beschouwd als verdachte in het bouwfraude-onderzoek. ‘Zolang dit onderzoek voortduurt, dien ik mij te onthouden van iedere vorm van inmenging in deze kwestie’, aldus de minister-president.

Regeling
Balkenende schrijft verder dat er naast de bestaande regelingen geen ‘dwingende redenen’ zijn voor aanvullende vergoedingsregels voor klokkenluiders. Ook voelt hij niet voor het voorstel van een klokkenluidersfonds.

Sinds 1 mei 2003 is in de Ambtenarenwet opgenomen dat alle overheden een klokkenluidersregeling moeten vaststellen voor de eigen organisatie. Verder bevat deze wet een rechtsbeschermingsbepaling voor iedere ambtenaar die te goeder trouw een misstand heeft gemeld.

Daarnaast kunnen werknemers in de publieke sector zich sinds kort met hun melding wenden tot een onafhankelijke commissie. In aansluiting hierop heeft het kabinet in mei aan de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over de mogelijkheden voor een zelfde soort regeling voor de particuliere sector.

Ten slotte heeft de Stichting van de Arbeid op verzoek van het kabinet gedragsregels voor klokkenluiders opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de ‘Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen’. Deze verklaring biedt ‘bouwstenen’ voor een zorgvuldige procedure, waardoor werknemers veilig vermoedens van misstanden kunnen melden. Iedereen die zich aan deze gedragsregels houdt, gedraagt zich in beginsel als ‘goed werknemer’ en wordt op die manier door het reguliere arbeidsrecht beschermd tegen benadeling of onrechtvaardig ontslag.

Respect
Volgens Balkenende verdienen mensen die misstanden aan de kaak stellen en daarbij hun eigen belang ondergeschikt maken aan het maatschappelijk belang, bewondering en respect. ‘Ondernemingen moeten beseffen dat personen uiteindelijk in het voordeel van de onderneming en maatschappij als geheel handelen’, aldus de minister-president.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken