Reactie van VIANED over slechte prijzen in wegenbouw

Er is een aantal oorzaken voor de slechte prijzen in de wegenbouw, aldus VIANED, de Vereniging van Infrastructuur Aannemers in Nederland. De voornaamste is de economische situatie, waardoor er al meer dan een jaar structureel minder werk op de markt is. Een identieke situatie als in het begin van de jaren tachtig. De jaren 2001-2002 mogen op het oog goede jaren zijn geweest voor de omzetten in de gww-sector, maar deze worden sterk beïnvloed door een aantal megaprojecten. Vorig jaar heeft het kabinet bezuinigingen aangekondigd van ongeveer 17 miljard euro die zowel voor de rijks- als de provinciale en gemeentelijke bugdgetten voor infrastructuur in de nog komende periodes een nadelig effect zullen hebben. Het rijksbudget is daardoor voor 2004 met ongeveer 300 miljoen teruggelopen. Een verbetering wordt eerst voor 2006 voorzien, hetgeen een indicatie is dat de slechte marktsituatie nog enige jaren zal aanhouden. Gelet op het fenomeen van vraag en aanbod zorgen de structureel kleinere budgetten alleen al voor een neerwaartse beweging van de prijzen, zo vindt VIANED.

Het waarborgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering is een andere reden waarom veel bedrijven eerder kiezen voor het aannemen van werk tegen slechte prijzen dan niet inschrijven, zegt VIANED in haar reactie. De wegenbouwmarkt wordt gekenmerkt door relatief veel aannemers en relatief weinig opdrachtgevers, hetgeen ook nadrukkelijk van invloed is op het zeer zorgvuldig omgaan met het continuïteitsvraagstruk. De bouwaffaire heeft twee duidelijke gevolgen in dit kader te zien gegeven. Opdrachtgevers zijn nog zorgvuldiger te werk gegaan met de voorbereiding van hun projecten, hetgeen tot een forse vertraging heeft geleid. En ook deze reden heeft bijgedragen aan het structureel mindere werkaanbod en dus een grotere concurrentie. Ten tweede heeft de bouwaffaire gezorgd voor een verschuiving naar meer openbare aanbestedingen, waarbij verreweg de meeste opdrachtgevers de laagste prijs als het enige gunningscriterium hanteren. D.G. Keijts van Rijkswaterstaat heeft recent gezegd dat deze situatie de sector zodanig uitholt dat niemand daar op termijn bij gebaat zal zijn. Hij heeft aangekondigd dat er om die reden gegund zou moeten worden op een juiste prijs-kwaliteitverhouding. Dit standpunt huldigt VIANED ook. Dat het slecht gaat in de sector mag duidelijk zijn uit het feit dat er al duizenden banen verloren zijn gegaan. Uit een enquête onder de VIANED-leden blijkt dat als de situatie binnen een half jaar niet verbetert er in anderhalf jaar tijd zo’n 10.000 banen verloren zullen zijn gegaan hetgeen neerkomt op 25 procent van de totale arbeidspopulatie.

Er is volgens VIANED geen relatie tussen prijzen en vooroverleg. Ter illustratie. In het begin van de jaren tachtig, toen het prijsregelend overleg nog was toegestaan heerste er ook een zeer slechte marktsituatie. Er werd ook toen ver onder de kostprijs ingeschreven hetgeen tot legio faillissementen heeft geleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VIANED