NB: Plan van aanpak professionalisering aanbestedingen

‘s-Hertogenbosch – De juiste prestaties tegen de meest gunstigste voorwaarden. Dat is het uitgangspunt van een verbeterslag die de provincie Noord-Brabant wil doorvoeren bij inkoop en aanbestedingen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een plan van aanpak vastgesteld. Voor het plan van aanpak heeft het college een inkoopdiagnose (nulmeting) laten uitvoeren binnen de provinciale organisatie. De conclusie hieruit is dat met een andere aanpak de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkoop op een redelijke termijn nog verder kan verbeteren. Mogelijke besparingen zijn op dit moment niet in cijfers uit te drukken. De verwachting is dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de inspanningen en kosten die het plan van aanpak vraagt.

De provincie Noord-Brabant is in 2002 begonnen met het professionaliseren van inkoop en aanbesteden en heeft onder meer gezorgd voor een betere juridische ondersteuning van medewerkers die aanbestedingen uitvoeren. De provincie Noord-Brabant staat hierin niet alleen. Ook andere provincies zijn bezig met professionalisering van de inkoop en aanbestedingen. In 2004 hebben acht provincies waaronder Noord-Brabant, besloten een inkoopdiagnose samen aan te besteden. Deze gezamenlijke aanbesteding is niet alleen goedkoper, maar maakt ook een vergelijking mogelijk met andere provincies.
De provincie Noord-Brabant heeft hierin het voortouw en coördineert het project en heeft als eerste provincie de inkoopdiagnose uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld.

Aanbestedingen en inkoop
Uit een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken bleek dat de provincies na het Rijk de meeste leveringen, diensten en werken Europees aanbesteden. De provincie Noord-Brabant zit volgens de inkoopdiagnose met vijftig procent nog boven het provinciale gemiddelde (44%). De inkoopdiagnose signaleert ook dat er over het algemeen per afzonderlijk project wordt aanbesteed. Komen de kosten van dat project boven de drempelwaarde dan wordt Europees aanbesteed.
Verantwoordelijk gedeputeerde Peter van Vugt gaat er van uit dat het de komende jaren mogelijk moet worden meer inkooppakketten te definiëren. “Komt de waarde van een dergelijk pakket boven die drempelwaarde dan zal ook Europees worden aanbesteed. Maar tegelijkertijd constateer ik dat er bij overheden in Nederland nog veel onduidelijkheid bestaat over hoe de Europese regelgeving op dit terrein moet worden toegepast. Het is dringend nodig binnen overheidsland te komen tot meer professionalisering en samenwerking. De gezamenlijke inkoopdiagnose door de provincie is hier een voorbeeld van”, aldus gedeputeerde Van Vugt.

Ook blijkt uit de inkoopdiagnose dat inkoop binnen de provinciale organisatie verschillend wordt toegepast. Professionalisering leidt tot besparing op uitgaven, geeft efficiencyvoordeel, een betere prijs- kwaliteitverhouding en stelt de provincie nog beter in staat alle wet- en regelgeving na te komen.
De besparingen zijn op dit moment niet in cijfers uit te drukken; de verwachting is dat de voordelen ruimschoots zullen opwegen tegen de inspanningen en kosten die het plan van aanpak vraagt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant