Milieu-effectrapport ENCI niet aanvaard

Maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 15 juni 2004 besloten dat het Milieu-effectrapport (MER) ‘Cement voor de toekomst’ van ENCI BV niet aanvaard kan worden. Het MER voldoet op wezenlijke punten niet aan de richtlijnen die door het College op 3 april 2001 zijn vastgesteld en bevat onjuistheden.

In de richtlijnen staat wat ENCI in verband met de vergunningsaanvraag voor kalksteenwinning moet laten onderzoeken en welke vragen beantwoord moeten worden. Volgens GS wordt in het ingediende MER niet voldoende ingegaan op die gestelde vragen. Met name de onderbouwing van uitspraken en getallen ontbreekt op sommige onderdelen. Het gevolg van het niet aanvaarden van het MER is dat ook de ingediende vergunningsaanvragen op grond van de Ontgrondingenwet, de Grondwaterwet en de Wet Milieubeheer niet verder behandeld kunnen worden.

Gedeputeerde Mat Vestjens: “ENCI moet nu eerst de aangeleverde informatie beter onderbouwen en uitwerken in een nieuw MER. Na ontvangst van een nieuw MER en de nieuw ingediende vergunningsaanvragen, zullen wij in GS een besluit over de aanvragen van ENCI nemen. Wij hebben ENCI een aantal concrete handreikingen gegeven die tot een compleet MER kunnen leiden, zoals het meenemen van de signalen die in de maatschappelijke discussies over ENCI naar voren zijn gekomen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg