Regionale uitwerking Nationaal Bestuursakkoord Water

Den Haag – De provincie Zuid-Holland, de waterschappen en de gemeenten in Zuid-Holland maken afspraken over de regionale uitwerking van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Op 3 juni 2004 ondertekenden de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG), de Zuid-Hollandse Waterschapsbond (ZHWB) en de provincie Zuid-Holland daarom het procesconvenant ‘Regionale uitwerking Nationaal Bestuursakkoord Water in Zuid-Holland’. Doel van het convenant is dat provincie, waterschappen en gemeenten intensief gaan samenwerken om de wateropgave in Zuid-Holland te realiseren.

De basis voor dit initiatief ligt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In dit akkoord staan afspraken over onder andere veiligheid en wateroverlast, watertekorten, verdroging, verzilting en waterkwaliteit. In de deelstroomgebiedvisies Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland is de koers uitgezet voor de wijze waarop de waterproblematiek in Zuid-Holland opgelost kan worden. De deelstroomgebiedvisies zijn het vertrekpunt voor de regionale uitwerking.

De VZHG en de ZHWB gaan bevorderen dat hun leden, al dan niet groepsgewijs, afspraken gaan maken over de maatregelen die genomen moeten worden om het watersysteem in Zuid-Holland in 2015 op orde te hebben. In de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek is al voortvarend van start gegaan. Vooruitlopend op het procesconvenant hebben de partijen in deze regio al op 25 mei 2004 de handen ineengeslagen door de Intentieverklaring ‘Naar een regionaal bestuursakkoord Water’ te ondertekenen en een Regionale Stuurgroep Water in te stellen. Over de ondertekening zei gedeputeerde Lenie Dwarshuis – van de Beek: “Water wacht niet, we moeten samen de vaart erin houden. Ik ben daarom erg tevreden dat de regionale ontwikkelingen zo snel gaan. Na het vaststellen van het Nationaal Bestuursakkoord Water op 2 juli 2003 is vorige week al de eerste regionale uitwerking van de Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland voor de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio ondertekend. De partijen geven daarmee aan dat het noodzakelijk is op korte termijn een regionale uitwerking van het Bestuursakkoord Water klaar te hebben. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst”.

Honderd miljoen voor aanpak regionale wateroverlast
Naast de regionale uitwerking vindt ook concrete uitvoering van projecten plaats. Dat blijkt uit de grote hoeveelheid projecten die in Zuid-Holland zijn ingediend in het kader van de ‘Tijdelijke Regeling Eenmalige Uitkering Bestrijding Regionale Wateroverlast’. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. M.H. Schultz van Haegen, heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het extra stimuleren van de aanpak van regionale wateroverlast. Door gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland zijn 68 projecten ingediend met een totale subsidievraag van 35 miljoen. Half juni wordt bekend gemaakt welke projecten op subsidie kunnen rekenen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland