GS gaat voor een bereikbaar Gelderland (PVVP-2)

Arnhem – Het dagelijks bestuur van Gelderland, Gedeputeerde Staten, gaat voor een bereikbaar Gelderland met zo min mogelijk schadelijke gevolgen voor de leefomgeving. Met een veilig en doelmatig verkeers- en vervoersysteem voor burgers en bedrijven wordt de mobiliteit in Gelderland opgevangen, de veiligheid vergroot en de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd. Met deze ambities hebben GS het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) -2 vastgesteld.

Tegelijkertijd wordt via het PVVP-2, het Gelders Milieuplan (GMP-3) en het beleidsveld Natuur en Landschap een leefomgevingsoffensief gestart. De belangrijkste knelpunten op het gebied van mobiliteit en natuur worden hiermee aangepakt.
Het PVVP-2 wordt naar verwachting op 30 juni door Provinciale Staten van Gelderland definitief vastgesteld, samen met het GMP. Bij de begrotingsbehandeling voor 2005 (november 2004) wordt duidelijk hoeveel geld Provinciale Staten voor beide plannen, inclusief het Leefomgevings-offensief, beschikbaar zullen stellen.

Kosten
Voor de uitvoering van het Plan is volgens de basisvariant*) structureel een bedrag van 5,5 miljoen euro nodig boven op het beschikbare provinciale budget van 55 miljoen (beheer en onderhoud wegen 35 miljoen; stimulering ov, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, fiets, ov en goederenvervoer 20 miljoen). Door een herschikking van de provinciale middelen en rekening houdend met bezuinigingen is een totaalbedrag beschikbaar van 4,3 miljoen euro.
Daarmee rekening houdend kiest het college nu voor een uitvoeringsvariant van het PVVP die ligt tussen de budget-**) en de basisvariant; de budget-++-variant. In deze laatste variant worden, op basis van het Statenakkoord en de daarin afgesproken projecten, verder accenten gelegd bij uitvoeringsmaatregelen op het gebied van beheer en onderhoud, beter benutten van het wegennet en het duurzaam veilig inrichten van de Gelderse wegen.

PVVP-2: duurzame bereikbaarheid
Gedeputeerde Staten willen dat Gelderland op een veilige manier met zo min mogelijk schadelijke gevolgen voor de leefomgeving bereikbaar blijft. De verkeersdruk op het wegennet is sterk toegenomen. Daardoor is de bereikbaarheid van steden en dorpen afgenomen, de betrouwbaarheid van de verkeers- en vervoernetwerken teruggelopen en wordt de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving aangetast.

Het dagelijks bestuur van de provincie kiest in het PVVP-2 voor een duurzame mobiliteit. Het verkeers- en vervoersysteem dat zij voor ogen heeft, kan en moet de economie ondersteunen en welvaart en welbevinden versterken.

Het PVVP-2 is een sterk uitvoeringsgericht plan binnen de kaders van het Statenakkoord. Alle bouwprojecten uit dat akkoord, de verschillende rondwegen, zijn erin opgenomen.
Bij de opstelling van dit plan zijn Provinciale Staten ook vanaf het begin betrokken geweest. Op verschillende momenten hebben zij richting gegeven aan de inhoud. Dit nieuwe PVVP-2 stelt ook de kaders voor het verkeers- en vervoers-beleid van gemeenten. Daarom is van begin af aan nauw samengewerkt met de regio’s, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De inbreng die zij hebben geleverd vormde een belangrijke basis bij het opstellen van het plan. Ook bij de uitvoering hebben de regio’s en gemeenten een belangrijke taak. In nauwe samenwerking met deze partners zal de uitvoering opgepakt worden als Provinciale Staten in juni van dit jaar het plan zullen bespreken.

Aanpak
Gedeputerde Staten kiest voor de uitvoering van het PVVP voor de volgende aanpak:
– ‘ Voorkomen’: door ruimtelijke-economische ontwikkelingen (locaties voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen) veel beter af te stemmen op de aanwezige infrastructuur en ze zo veel mogelijk te concentreren en te bundelen worden problemen op mobiliteitsgebied en in de leefomgeving voorkomen.
– ‘ Beter benutten’ van het bestaande mobiliteitsnetwerk. Dit gebeurt enerzijds door reizigers en goederenvervoerders te verleiden tot bewuste keuzen voor de manier van verplaatsen, waardoor de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Maar anderzijds ook door beter onderhoud van het bestaande wegennet. Hier willen GS een inhaalslag plegen. Beter benutten begint immers bij het behouden, doelmatig beheren en onderhouden van bestaande verkeers- en vervoersysteem, waaronder ook de provinciale wegen.
– ‘ Bouwen’ van de projecten (rondwegen) uit het Statenakkoord en door het onderhoud van infrastructuur te combineren met het Duurzaam Veilig maken ervan. Hierbij gaat de provincie uit van het aanpakken van de grootste knelpunten.
– ‘ Beprijzen’ wordt op termijn ook als een mogelijkheid gezien om bereikbaarheidsproblemen aan te pakken.

Relatie met andere omgevingsplannen Gelderland
Het PVVP-2 is één van de nieuwe omgevingsplannen waar de provincie Gelderland aan werkt. Bij het opstellen van Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Reconstructieplannen, Gelders Milieuplan en het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan is en wordt integraal samengewerkt om de Gelderse ambities te realiseren. Zo krijgt een flink deel van het mobiliteitsbeleid zijn beslag in het nieuwe Streekplan. Dit plan speelt een cruciale rol in het voorkomen van nieuwe milieuknelpunten bij de planning van nieuwe bedrijventerreinen, infrastructuur of woonwijken.
Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan is samen met het GMP-3 in de inspraak geweest. Ook zijn beide plannen besproken in een gezamenlijke vergadering van de Commissies Verkeer en Water en Economie en Milieu. Ter onderstreping van de noodzaak tot samenhang is het onderwerp mobiliteit en leefomgeving zowel in het GMP-3 als in het PVVP-2 opgenomen.

Noten:
*) basisvariant: in het basispakket mobiliteit wordt een begin gemaakt om de Gelderse ambities waar te maken. Het beheer en onderhoud van wegen krijgt een extra impuls. De doelstellingen in het PVVP zijn haalbaar maar dan moeten er geen tegenvallers optreden.
**) budgetvariant: met de nu beschikbare middelen kan het wegennet redelijk op peil worden gehouden en kunnen nieuwe infrastructuur en grote aanpassingen van bestaande infrastructuur via integraal ontwerpen op een duurzame manier worden uitgevoerd. De doelen v.w.b. bereikbaarheid, leefomgeving en veiligheid worden niet gehaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

GS gaat voor een bereikbaar Gelderland (PVVP-2) | Infrasite

GS gaat voor een bereikbaar Gelderland (PVVP-2)

Arnhem – Het dagelijks bestuur van Gelderland, Gedeputeerde Staten, gaat voor een bereikbaar Gelderland met zo min mogelijk schadelijke gevolgen voor de leefomgeving. Met een veilig en doelmatig verkeers- en vervoersysteem voor burgers en bedrijven wordt de mobiliteit in Gelderland opgevangen, de veiligheid vergroot en de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd. Met deze ambities hebben GS het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) -2 vastgesteld.

Tegelijkertijd wordt via het PVVP-2, het Gelders Milieuplan (GMP-3) en het beleidsveld Natuur en Landschap een leefomgevingsoffensief gestart. De belangrijkste knelpunten op het gebied van mobiliteit en natuur worden hiermee aangepakt.
Het PVVP-2 wordt naar verwachting op 30 juni door Provinciale Staten van Gelderland definitief vastgesteld, samen met het GMP. Bij de begrotingsbehandeling voor 2005 (november 2004) wordt duidelijk hoeveel geld Provinciale Staten voor beide plannen, inclusief het Leefomgevings-offensief, beschikbaar zullen stellen.

Kosten
Voor de uitvoering van het Plan is volgens de basisvariant*) structureel een bedrag van 5,5 miljoen euro nodig boven op het beschikbare provinciale budget van 55 miljoen (beheer en onderhoud wegen 35 miljoen; stimulering ov, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, fiets, ov en goederenvervoer 20 miljoen). Door een herschikking van de provinciale middelen en rekening houdend met bezuinigingen is een totaalbedrag beschikbaar van 4,3 miljoen euro.
Daarmee rekening houdend kiest het college nu voor een uitvoeringsvariant van het PVVP die ligt tussen de budget-**) en de basisvariant; de budget-++-variant. In deze laatste variant worden, op basis van het Statenakkoord en de daarin afgesproken projecten, verder accenten gelegd bij uitvoeringsmaatregelen op het gebied van beheer en onderhoud, beter benutten van het wegennet en het duurzaam veilig inrichten van de Gelderse wegen.

PVVP-2: duurzame bereikbaarheid
Gedeputeerde Staten willen dat Gelderland op een veilige manier met zo min mogelijk schadelijke gevolgen voor de leefomgeving bereikbaar blijft. De verkeersdruk op het wegennet is sterk toegenomen. Daardoor is de bereikbaarheid van steden en dorpen afgenomen, de betrouwbaarheid van de verkeers- en vervoernetwerken teruggelopen en wordt de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving aangetast.

Het dagelijks bestuur van de provincie kiest in het PVVP-2 voor een duurzame mobiliteit. Het verkeers- en vervoersysteem dat zij voor ogen heeft, kan en moet de economie ondersteunen en welvaart en welbevinden versterken.

Het PVVP-2 is een sterk uitvoeringsgericht plan binnen de kaders van het Statenakkoord. Alle bouwprojecten uit dat akkoord, de verschillende rondwegen, zijn erin opgenomen.
Bij de opstelling van dit plan zijn Provinciale Staten ook vanaf het begin betrokken geweest. Op verschillende momenten hebben zij richting gegeven aan de inhoud. Dit nieuwe PVVP-2 stelt ook de kaders voor het verkeers- en vervoers-beleid van gemeenten. Daarom is van begin af aan nauw samengewerkt met de regio’s, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De inbreng die zij hebben geleverd vormde een belangrijke basis bij het opstellen van het plan. Ook bij de uitvoering hebben de regio’s en gemeenten een belangrijke taak. In nauwe samenwerking met deze partners zal de uitvoering opgepakt worden als Provinciale Staten in juni van dit jaar het plan zullen bespreken.

Aanpak
Gedeputerde Staten kiest voor de uitvoering van het PVVP voor de volgende aanpak:
– ‘ Voorkomen’: door ruimtelijke-economische ontwikkelingen (locaties voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen) veel beter af te stemmen op de aanwezige infrastructuur en ze zo veel mogelijk te concentreren en te bundelen worden problemen op mobiliteitsgebied en in de leefomgeving voorkomen.
– ‘ Beter benutten’ van het bestaande mobiliteitsnetwerk. Dit gebeurt enerzijds door reizigers en goederenvervoerders te verleiden tot bewuste keuzen voor de manier van verplaatsen, waardoor de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Maar anderzijds ook door beter onderhoud van het bestaande wegennet. Hier willen GS een inhaalslag plegen. Beter benutten begint immers bij het behouden, doelmatig beheren en onderhouden van bestaande verkeers- en vervoersysteem, waaronder ook de provinciale wegen.
– ‘ Bouwen’ van de projecten (rondwegen) uit het Statenakkoord en door het onderhoud van infrastructuur te combineren met het Duurzaam Veilig maken ervan. Hierbij gaat de provincie uit van het aanpakken van de grootste knelpunten.
– ‘ Beprijzen’ wordt op termijn ook als een mogelijkheid gezien om bereikbaarheidsproblemen aan te pakken.

Relatie met andere omgevingsplannen Gelderland
Het PVVP-2 is één van de nieuwe omgevingsplannen waar de provincie Gelderland aan werkt. Bij het opstellen van Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Reconstructieplannen, Gelders Milieuplan en het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan is en wordt integraal samengewerkt om de Gelderse ambities te realiseren. Zo krijgt een flink deel van het mobiliteitsbeleid zijn beslag in het nieuwe Streekplan. Dit plan speelt een cruciale rol in het voorkomen van nieuwe milieuknelpunten bij de planning van nieuwe bedrijventerreinen, infrastructuur of woonwijken.
Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan is samen met het GMP-3 in de inspraak geweest. Ook zijn beide plannen besproken in een gezamenlijke vergadering van de Commissies Verkeer en Water en Economie en Milieu. Ter onderstreping van de noodzaak tot samenhang is het onderwerp mobiliteit en leefomgeving zowel in het GMP-3 als in het PVVP-2 opgenomen.

Noten:
*) basisvariant: in het basispakket mobiliteit wordt een begin gemaakt om de Gelderse ambities waar te maken. Het beheer en onderhoud van wegen krijgt een extra impuls. De doelstellingen in het PVVP zijn haalbaar maar dan moeten er geen tegenvallers optreden.
**) budgetvariant: met de nu beschikbare middelen kan het wegennet redelijk op peil worden gehouden en kunnen nieuwe infrastructuur en grote aanpassingen van bestaande infrastructuur via integraal ontwerpen op een duurzame manier worden uitgevoerd. De doelen v.w.b. bereikbaarheid, leefomgeving en veiligheid worden niet gehaald.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland