Inspraakperiode OTB N9 Koedijk – De Stolpen

Den Haag РTot 14 juli 2004 ligt het Ontwerp-Trac̩besluit (OTB) N9 Koedijk РDe Stolpen ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet. Gedurende
deze periode is inspraak mogelijk over de inhoud van het Ontwerp-Tracébesluit.
Tevens ligt ter inzage de ontwerp-ontheffing artikel 75 Flora- en Faunawet.

Rijksweg N9 is de kortste wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder. In 1995 is voor het traject vanaf Koedijk aan de noordkant van Alkmaar tot en met De Stolpen een trajectstudie gestart op grond van de Trac̩wet. In het project staat de volgende doelstelling centraal: het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N9, de leefbaarheid in de dorpskernen en de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland. Het Ontwerp-Trac̩besluit N9 Koedijk РDe Stolpen voorziet in de aanpassing van rijksweg N9, ter hoogte van dorpskernen Schoorldam en De Stolpen.

Ontwerp-Tracébesluit
Het Ontwerp-Tracébesluit beschrijft de omlegging van de N9 om deze twee dorpskernen. De omleggingen liggen, net als de N9, op maaiveldhoogte. De kruisende wegen gaan met een viaduct over de omleggingen heen. De maximumsnelheid op de N9 blijft 80 kilometer per uur. De omleggingen van de N9 moeten zo goed mogelijk aansluiten bij het omringende landschap. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld, waar ook omwonenden over hebben meegedacht. In het Ontwerp-Tracébesluit staat een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp, de landschappelijke inpassing en de maatregelen die worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.

Ontwerp-ontheffing artikel 75 Flora- en Faunawet
Middels dit ontwerpbesluit wordt ontheffing verleend ten aanzien van een aantal, door de Flora- en Faunawet, beschermde flora en fauna. Er wordt ontheffing verleend voor het vernielen, ontwortelen, van de groeiplaats verwijderen, het vervoeren en onder zich hebben van flora. Ook wordt ontheffing verleend voor het vangen, bemachtigen, opzettelijk verontrusten, beschadigen van fauna, het verstoren van nesten, holen of andere voortplantings-, rust- of
verblijfplaatsen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraakperiode OTB N9 Koedijk – De Stolpen | Infrasite

Inspraakperiode OTB N9 Koedijk – De Stolpen

Den Haag РTot 14 juli 2004 ligt het Ontwerp-Trac̩besluit (OTB) N9 Koedijk РDe Stolpen ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet. Gedurende
deze periode is inspraak mogelijk over de inhoud van het Ontwerp-Tracébesluit.
Tevens ligt ter inzage de ontwerp-ontheffing artikel 75 Flora- en Faunawet.

Rijksweg N9 is de kortste wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder. In 1995 is voor het traject vanaf Koedijk aan de noordkant van Alkmaar tot en met De Stolpen een trajectstudie gestart op grond van de Trac̩wet. In het project staat de volgende doelstelling centraal: het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N9, de leefbaarheid in de dorpskernen en de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland. Het Ontwerp-Trac̩besluit N9 Koedijk РDe Stolpen voorziet in de aanpassing van rijksweg N9, ter hoogte van dorpskernen Schoorldam en De Stolpen.

Ontwerp-Tracébesluit
Het Ontwerp-Tracébesluit beschrijft de omlegging van de N9 om deze twee dorpskernen. De omleggingen liggen, net als de N9, op maaiveldhoogte. De kruisende wegen gaan met een viaduct over de omleggingen heen. De maximumsnelheid op de N9 blijft 80 kilometer per uur. De omleggingen van de N9 moeten zo goed mogelijk aansluiten bij het omringende landschap. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld, waar ook omwonenden over hebben meegedacht. In het Ontwerp-Tracébesluit staat een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp, de landschappelijke inpassing en de maatregelen die worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.

Ontwerp-ontheffing artikel 75 Flora- en Faunawet
Middels dit ontwerpbesluit wordt ontheffing verleend ten aanzien van een aantal, door de Flora- en Faunawet, beschermde flora en fauna. Er wordt ontheffing verleend voor het vernielen, ontwortelen, van de groeiplaats verwijderen, het vervoeren en onder zich hebben van flora. Ook wordt ontheffing verleend voor het vangen, bemachtigen, opzettelijk verontrusten, beschadigen van fauna, het verstoren van nesten, holen of andere voortplantings-, rust- of
verblijfplaatsen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat