Noord-Holland: plan bereikbaarheid Media Park

Haarlem – Om de bereikbaarheid van het Media Park in Hilversum te verbeteren kozen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland voor een pakket maatregelen dat op korte termijn de bereikbaarheidsproblemen van Media Park aanzienlijk verbetert, het natuurgebied spaart en dat bovendien financieel haalbaar is. Voor dit plan willen GS maximaal € 25 miljoen beschikbaar stellen. Het plan is een vervolg op de door mediator Hans Hillen gedane voorstellen. Het plan dat door de betrokken gemeenten in de regio (Hilversum, Laren en Bussum) naar voren wordt geschoven, de zogenaamde Erfgooiersvariant’, beschouwen GS als een interessante optie voor de lange termijn.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft eerder toegezegd de helft van de projectkosten te willen dragen tot een maximum van € 50 miljoen , onder voorwaarde dat er voor 15 juni een voorstel ligt dat nut en noodzaak van de ingrepen onderbouwt, dat betaalbaar is, verkeerskundig oplossingen biedt en dat op draagvlak kan rekenen. De Minister heeft deze middelen beschikbaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (voor de jaren 2006-2008).

De provincie Noord-Holland heeft, mede op verzoek van de minister, verkeerskundig en financieel diverse maatregelen en wegvarianten laten onderzoeken om nut en noodzaak van het uiteindelijke besluit van de provincie te kunnen onderbouwen. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Ontsluiting Mediapark in breder perspectief’ van Goudappel Coffeng.

De gemeenten Laren, Hilversum en Bussum zijn bij dit onderzoek betrokken geweest en op de hoogte gesteld van voortgang en inhoud. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente Hilversum, conform haar raadsbesluit van 10 maart jongstleden, haar idee van een nieuwe weg in Hilversum-Noord verder zou uitwerken.

Beide rapporten zijn gereed. GS trekken de conclusie dat het voorstel van Hilversum verkeerskundig weliswaar de beste oplossingen oplevert, maar dat voor de kosten ervan (€ 180 miljoen excl. BTW) onvoldoende dekking is.

Het voorstel dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Minister zal gaan doen op basis van de conclusies van deze rapporten omvat de volgende maatregelen:
1. Een reeks maatregelen in de sfeer van mobiliteitsmanagement zoals in het door Hillen opgestelde plan zijn opgenomen,
2. Een openbaar vervoerpakket, inclusief een buspendel tussen Hilversum CS en Mediapark waarbij de bus vrije doorstroming wordt gegarandeerd (€ 11,5 miljoen);
3. Verbetering van de bestaande auto-infrastructuur op de korte termijn, met de afspraak dat voor de direct omwonenden van de bestaande verbinding tussen Mediapark en de A1 de leefbaarheid een randvoorwaarde voor de uitvoering is (€ 21,5 miljoen)

Dit pakket van maatregelen is effectief, realistisch en financieel haalbaar: het levert een positieve bijdrage aan de verbetering van de bereikbaarheid van Media Park voor een periode tot voorbij 2015.
· veel van de voorgestelde maatregelen uit het pakket zouden ook nodig zijn bij de keuze voor een nieuwe weg in Hilversum-Noord (de “Erfgooiersvariant”);
· er wordt voldaan aan de eisen uit het streekplan Noord-Holland Zuid (“korte termijn maatregelen voor de auto, realiseren hoogwaardig openbaar vervoer”). Het pakket biedt daarmee voldoende basis het bestemmingsplan Mediapark goed te keuren als het gaat om de verkeerskundige aspecten;
· het is een evenwichtig pakket , waarvan GS verwachten dat het kan rekenen op brede steun in Provinciale Staten (PS).

Het college is van mening dat dit pakket tot 2015 adequate oplossingen biedt voor de huidige bereikbaarheidsproblemen. Nieuwe infrastructuur is dan wellicht nodig. GS werken daar echter alleen aan mee als het beschermd natuurgebied niet aangetast wordt én de maatregelen uitvoerbaar, dus betaalbaar zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Noord-Holland: plan bereikbaarheid Media Park | Infrasite

Noord-Holland: plan bereikbaarheid Media Park

Haarlem – Om de bereikbaarheid van het Media Park in Hilversum te verbeteren kozen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland voor een pakket maatregelen dat op korte termijn de bereikbaarheidsproblemen van Media Park aanzienlijk verbetert, het natuurgebied spaart en dat bovendien financieel haalbaar is. Voor dit plan willen GS maximaal € 25 miljoen beschikbaar stellen. Het plan is een vervolg op de door mediator Hans Hillen gedane voorstellen. Het plan dat door de betrokken gemeenten in de regio (Hilversum, Laren en Bussum) naar voren wordt geschoven, de zogenaamde Erfgooiersvariant’, beschouwen GS als een interessante optie voor de lange termijn.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft eerder toegezegd de helft van de projectkosten te willen dragen tot een maximum van € 50 miljoen , onder voorwaarde dat er voor 15 juni een voorstel ligt dat nut en noodzaak van de ingrepen onderbouwt, dat betaalbaar is, verkeerskundig oplossingen biedt en dat op draagvlak kan rekenen. De Minister heeft deze middelen beschikbaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (voor de jaren 2006-2008).

De provincie Noord-Holland heeft, mede op verzoek van de minister, verkeerskundig en financieel diverse maatregelen en wegvarianten laten onderzoeken om nut en noodzaak van het uiteindelijke besluit van de provincie te kunnen onderbouwen. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Ontsluiting Mediapark in breder perspectief’ van Goudappel Coffeng.

De gemeenten Laren, Hilversum en Bussum zijn bij dit onderzoek betrokken geweest en op de hoogte gesteld van voortgang en inhoud. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente Hilversum, conform haar raadsbesluit van 10 maart jongstleden, haar idee van een nieuwe weg in Hilversum-Noord verder zou uitwerken.

Beide rapporten zijn gereed. GS trekken de conclusie dat het voorstel van Hilversum verkeerskundig weliswaar de beste oplossingen oplevert, maar dat voor de kosten ervan (€ 180 miljoen excl. BTW) onvoldoende dekking is.

Het voorstel dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Minister zal gaan doen op basis van de conclusies van deze rapporten omvat de volgende maatregelen:
1. Een reeks maatregelen in de sfeer van mobiliteitsmanagement zoals in het door Hillen opgestelde plan zijn opgenomen,
2. Een openbaar vervoerpakket, inclusief een buspendel tussen Hilversum CS en Mediapark waarbij de bus vrije doorstroming wordt gegarandeerd (€ 11,5 miljoen);
3. Verbetering van de bestaande auto-infrastructuur op de korte termijn, met de afspraak dat voor de direct omwonenden van de bestaande verbinding tussen Mediapark en de A1 de leefbaarheid een randvoorwaarde voor de uitvoering is (€ 21,5 miljoen)

Dit pakket van maatregelen is effectief, realistisch en financieel haalbaar: het levert een positieve bijdrage aan de verbetering van de bereikbaarheid van Media Park voor een periode tot voorbij 2015.
· veel van de voorgestelde maatregelen uit het pakket zouden ook nodig zijn bij de keuze voor een nieuwe weg in Hilversum-Noord (de “Erfgooiersvariant”);
· er wordt voldaan aan de eisen uit het streekplan Noord-Holland Zuid (“korte termijn maatregelen voor de auto, realiseren hoogwaardig openbaar vervoer”). Het pakket biedt daarmee voldoende basis het bestemmingsplan Mediapark goed te keuren als het gaat om de verkeerskundige aspecten;
· het is een evenwichtig pakket , waarvan GS verwachten dat het kan rekenen op brede steun in Provinciale Staten (PS).

Het college is van mening dat dit pakket tot 2015 adequate oplossingen biedt voor de huidige bereikbaarheidsproblemen. Nieuwe infrastructuur is dan wellicht nodig. GS werken daar echter alleen aan mee als het beschermd natuurgebied niet aangetast wordt én de maatregelen uitvoerbaar, dus betaalbaar zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland