ZH: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vastgesteld

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 vastgesteld. De Structuurvisie bevat de belangrijkste opgaven in de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende vijftien jaar. “Wij hebben op tijd op de Nota Ruimte geanticipeerd en kunnen nu vrijwel meteen afspraken maken met het kabinet en aan de slag gaan met de uitvoering”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. “Het gaat ons er in de eerste plaats om de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland te handhaven en te waarborgen en verrommeling tegen te gaan. Deze structuurvisie biedt perspectieven voor een gecoördineerd beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ordening”.

Meer samenhang
Tot nu toe werd het ruimtelijk beleid alleen vastgelegd in de vier streekplannen. Een ruimtelijke visie voor het gehele gebied van
Zuid-Holland is nooit eerder vastgesteld.

Door op een hoger schaalniveau te werken, namelijk dat van de gehele provincie, is het mogelijk om meer samenhang te krijgen in het ruimtelijk beleid en beter aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Nota Ruimte. Stad en land moeten sterker worden en onderling beter verbonden. Voor het zuidelijke deel van de Randstad, de zgn. Zuidvleugel, betekent dit versterking van de concurrentiekracht.

Kwaliteit leefomgeving
Voor het Groene Hart en de Zuid-Hollandse eilanden, de Delta, staat de vitaliteit van het landelijk gebied voorop. Open landschappen worden beschermd en bebouwing vindt uitsluitend plaats in aangewezen zgn. transformatiezones.

In en rond de steden wordt gewerkt aan groen en water voor een betere leefomgeving. In het landelijk gebied gaat de aandacht uit naar duurzame landbouw en natuur. Door de aanleg van natuurgebieden in o.a. het Groene Hart wordt de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd.

Tenslotte krijgen de vitale en leefbare kernen in het landelijk gebied betere ontwikkelingsmogelijkheden en wordt de veenweideproblematiek integraal aangepakt.

Verstedelijking
Door transformatie van gebieden en herstructurering moet voldoende ruimte worden geschapen voor wonen en bedrijvigheid. Daarvoor worden ook verouderde havens en industrieterreinen geschikt gemaakt.

Tussen 2010 en 2020 moeten er 191.000 woningen worden gebouwd, waarvan 60.000 ter vervanging. Een belangrijk deel daarvan is bestemd voor ouderen en voor nieuwkomers op de woningmarkt. Minstens vijftig procent van de verstedelijking moet plaats vinden in stedelijk gebied en wordt gekoppeld aan de Stedenbaan, Randstadrail en de RijnGouweLijn.

Transformatiezones
De belangrijkste gebieden voor gecombineerde ontwikkeling van wonen, werken, infrastructuur en groen en water zijn:
– de as Katwijk-Leiden-Alphen a.d. Rijn inclusief Valkenburg
– Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek
– Zuidplaspolder voor woningen, bedrijven en glastuinbouw
– rechter Maasoever tussen Rotterdam en Hoek van Holland
– de Merwedezone voor de Drechtsteden
– de noordrand (en na 2015 de oostrand) van de Hoeksche Waard

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Voor de zakelijke dienstverlening in de centra worden zogenoemde knopen ontwikkeld op goed bereikbare plekken in het stedelijke netwerk. Bovendien worden tot ontwikkeling gebracht:

– de kenniscentra Biosciencepark in Leiden en Kennisboulevard A13
– de mainport Rotterdam met de tweede Maasvlakte en bedrijventerreinen Hoeksche Waard Noord
– bedrijventerrein Zuidplaspolder
– herstructurering greenport glas in Westland, B-driehoek en Zuidplaspolder
– vernieuwing greenports bollen en sierteelt

Openbaar Debat
Met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie laat Zuid-Holland zien dat zij haar verantwoordelijkheid zoals die haar is toebedacht in de Nota Ruimte oppakt. De Structuurvisie en de inmiddels geuite kritiek op de Nota Ruimte vormen de input voor een debat dat de provincie nog voor de zomer met alle betrokken partijen in Zuid-Holland zal organiseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

ZH: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vastgesteld | Infrasite

ZH: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vastgesteld

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 vastgesteld. De Structuurvisie bevat de belangrijkste opgaven in de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende vijftien jaar. “Wij hebben op tijd op de Nota Ruimte geanticipeerd en kunnen nu vrijwel meteen afspraken maken met het kabinet en aan de slag gaan met de uitvoering”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. “Het gaat ons er in de eerste plaats om de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland te handhaven en te waarborgen en verrommeling tegen te gaan. Deze structuurvisie biedt perspectieven voor een gecoördineerd beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ordening”.

Meer samenhang
Tot nu toe werd het ruimtelijk beleid alleen vastgelegd in de vier streekplannen. Een ruimtelijke visie voor het gehele gebied van
Zuid-Holland is nooit eerder vastgesteld.

Door op een hoger schaalniveau te werken, namelijk dat van de gehele provincie, is het mogelijk om meer samenhang te krijgen in het ruimtelijk beleid en beter aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Nota Ruimte. Stad en land moeten sterker worden en onderling beter verbonden. Voor het zuidelijke deel van de Randstad, de zgn. Zuidvleugel, betekent dit versterking van de concurrentiekracht.

Kwaliteit leefomgeving
Voor het Groene Hart en de Zuid-Hollandse eilanden, de Delta, staat de vitaliteit van het landelijk gebied voorop. Open landschappen worden beschermd en bebouwing vindt uitsluitend plaats in aangewezen zgn. transformatiezones.

In en rond de steden wordt gewerkt aan groen en water voor een betere leefomgeving. In het landelijk gebied gaat de aandacht uit naar duurzame landbouw en natuur. Door de aanleg van natuurgebieden in o.a. het Groene Hart wordt de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd.

Tenslotte krijgen de vitale en leefbare kernen in het landelijk gebied betere ontwikkelingsmogelijkheden en wordt de veenweideproblematiek integraal aangepakt.

Verstedelijking
Door transformatie van gebieden en herstructurering moet voldoende ruimte worden geschapen voor wonen en bedrijvigheid. Daarvoor worden ook verouderde havens en industrieterreinen geschikt gemaakt.

Tussen 2010 en 2020 moeten er 191.000 woningen worden gebouwd, waarvan 60.000 ter vervanging. Een belangrijk deel daarvan is bestemd voor ouderen en voor nieuwkomers op de woningmarkt. Minstens vijftig procent van de verstedelijking moet plaats vinden in stedelijk gebied en wordt gekoppeld aan de Stedenbaan, Randstadrail en de RijnGouweLijn.

Transformatiezones
De belangrijkste gebieden voor gecombineerde ontwikkeling van wonen, werken, infrastructuur en groen en water zijn:
– de as Katwijk-Leiden-Alphen a.d. Rijn inclusief Valkenburg
– Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek
– Zuidplaspolder voor woningen, bedrijven en glastuinbouw
– rechter Maasoever tussen Rotterdam en Hoek van Holland
– de Merwedezone voor de Drechtsteden
– de noordrand (en na 2015 de oostrand) van de Hoeksche Waard

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Voor de zakelijke dienstverlening in de centra worden zogenoemde knopen ontwikkeld op goed bereikbare plekken in het stedelijke netwerk. Bovendien worden tot ontwikkeling gebracht:

– de kenniscentra Biosciencepark in Leiden en Kennisboulevard A13
– de mainport Rotterdam met de tweede Maasvlakte en bedrijventerreinen Hoeksche Waard Noord
– bedrijventerrein Zuidplaspolder
– herstructurering greenport glas in Westland, B-driehoek en Zuidplaspolder
– vernieuwing greenports bollen en sierteelt

Openbaar Debat
Met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie laat Zuid-Holland zien dat zij haar verantwoordelijkheid zoals die haar is toebedacht in de Nota Ruimte oppakt. De Structuurvisie en de inmiddels geuite kritiek op de Nota Ruimte vormen de input voor een debat dat de provincie nog voor de zomer met alle betrokken partijen in Zuid-Holland zal organiseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland