Friesland: Provinciale Staten maken eigen voorstel OV

Leeuwarden РEen speciale werkgroep van Provinciale Staten in Frysl̢n heeft zich de afgelopen tijd verdiept in het openbaar vervoer in Frysl̢n. Informatie uit o.a. een discussie met deskundigen en een openbare hoorzitting is de basis geweest voor een gezamenlijk voorstel dat in de statenvergadering van 21 juni 2004 behandeld zal worden. Aanleiding voor deze actie is de bezuiniging van het Rijk van drie miljoen euro per jaar op het openbaar vervoer in Frysl̢n. Met de mogelijkheden die het dualisme nu biedt hebben de staten daarom een eigen aanpak gevolgd, wat dus resulteert in het eerste in eigen beheer ontwikkelde statenvoorstel. Na een debat in de statenvergadering op 21 juni aanstaande zullen Gedeputeerde Staten aan de slag gaan met het uitwerken van het uiteindelijke besluit.

De werkgroep stelt de staten voor om de bezuinigingen van het Rijk niet door de provincie te laten opvangen door extra geld beschikbaar te stellen, maar door een aantal kostenbesparende maatregelen in te voeren, zoals:
· verlengen van de contractperiode waardoor een scherpere prijs bedongen kan worden;
· één contract voor geheel Fryslân en dus niet langer verschillende contractgebieden en contracten per soort vervoer;
· laten vervallen van dubbele lijnen, d.w.z.haltes en trajecten die door meerdere buslijnen worden bediend;
· ‘ontschotting’ van de geldstromen, want voor de bekostiging van diverse vormen van openbaar vervoer wordt geld beschikbaar gesteld door drie ministeries. Bovendien wordt dit geld beheerd door verschillende ontvangers.

De projectgroep stelt zich unaniem op het standpunt dat bezuinigen op het spoor geen optie is. Een aantal partijen sluit nadrukkelijk niet uit dat investeringen in het spoor, zowel het bestaande als nieuw, mogelijk moeten blijven. Hierdoor is de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden volgens de werkgroep gered, er van uitgaande dat het knelpunt rond de nieuwe spoorwegkruising in Franeker opgelost wordt.

Een meerderheid van de werkgroep vindt dat op de eilanden bij het openbaar vervoer anders gefinancierd moet worden om dat vervoer kostendekkend te maken. Naast een bijdrage van de eilandgemeenten zou de provincie een bijdrage kunnen doen uit toeristische en economische fondsen.

De werkgroep ziet ruimte in een zekere verschuiving van aanbodgericht vervoer naar een meer vraaggericht vervoerssysteem, d.w.z. dat er meer bussen gaan rijden op de momenten dat de gebruikers er om vragen. Dit zou ook mogelijk kunnen zijn met handhaving van de dienstregeling (waarbij de passagier dus precies weet wanneer hij/zij kan instappen maar op onrendabele tijden /lijnen soms de moeite moet nemen om zijn rit aan te vragen). Het is voor de leden ook bespreekbaar bepaalde ritten en/of lijnen en/of haltes te laten vervallen of hierop andere vormen van vervoer in te zetten. De werkgroep adviseert Provinciale Staten om aan het college de opdracht te geven met een voorstel voor een ondergrens voor onrendabele lijnen en ritten te komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân