Aanvullende dekking Noord/Zuidlijn geregeld

Amsterdam – Het college van B&W heeft de Gemeenterekening 2003 en het daarbij behorende jaarverslag 2003 vastgesteld. De wethouder Financiën Frits Huffnagel is er in geslaagd binnen de Gemeenterekening 2003 dekking te vinden voor de aanvullende financiering van de Noord/Zuidlijn (92 miljoen euro). Het eindresultaat van de rekening 2003 komt uit op 5,9 miljoen euro negatief. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het weerstandsvermogen. Ondanks het negatieve resultaat is de financiële positie van de gemeente nog redelijk te noemen. Er is gemeentebreed sprake van een behoorlijke budgetdiscipline. Alle diensten hebben hun financiën aardig op orde. Het college is er van doordrongen dat in deze economisch mindere tijden elke euro drie keer moet worden omgedraaid voor die wordt uitgegeven. De wethouder gaat het college voorstellen om de 5,9 miljoen euro via de voorjaarsnota weer ten gunste van het weerstandsvermogen te brengen.

Gemeenterekening

De gemeenterekening is de jaarrekening van de gemeente Amsterdam en geeft een financieel beeld van het afgelopen jaar. Het geeft een jaaroverzicht van de bereikte resultaten zoals die in de begroting zijn gesteld. De gemeenterekening geeft een bestuurlijk relevante toelichting per resultaatgebied. De ingezette middelen zijn zo veel mogelijk gekoppeld aan de bereikte resultaten. Het college legt zo verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en beheer.

Resultaat rekening 2003

Het eindresultaat van de rekening is bijna 6 miljoen euro negatief, onder meer door het bedrag van 92 miljoen euro voor de Noord/Zuidlijn. Om de dekking van de Noord/Zuidlijn mogelijk te maken heeft het college een aantal bestaande voorzieningen (gedeeltelijk) laten vrijvallen. Het betreft onder andere een voorziening voor renterisico’s als gevolg van de aanhoudende lage marktrente (na aftrek van het aandeel voor de stadsdelen, het GVB en de dienst Waterbeheer en Riolering, 50 miljoen euro) en een voorziening voor het project IJsei als gevolg van meevallende aanbestedingsresultaten (10 miljoen euro).

Ook kreeg Amsterdam (na aftrek van het aandeel van de stadsdelen) over 2003 nog 28 miljoen euro meer uit het Gemeentefonds dan vorig jaar – voorzichtig – was begroot.

Huffnagel: “Per saldo ben ik tevreden over het resultaat. Maar het algemene beeld blijft somber. We moeten ons zeker niet rijk rekenen. We zitten midden in een enorme klus: de ombuigingsoperatie. Om al die mooie plannen uit het Programakkoord waar te kunnen maken, moet Amsterdam haar middelen anders inzetten. De dekking van de extra 92 miljoen euro heeft dan ook veel inspanning en moeite gekost. Feit is dat de Noord/Zuidlijn van groot belang is voor de stad.”

Behandeling gemeenteraad

De gemeenterekening wordt in fasen in de gemeenteraad behandeld. Op 16 en 17 juni ligt de nadruk op de beleidsinhoudelijke realisatie van dat wat bij de begroting is afgesproken. Op 1 september volgt de tweede behandeling waarbij de nadruk ligt op de financieel-technische en bedrijfsvoeringaspecten. Dit volgt op de controle die de Rekeningencommissie op de rekening 2003 uitvoert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam