Voortgangsrapport 14 HSL-Zuid online

Zoetermeer – De 14e Voortgangsrapportage over de voorbereiding en aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) is online. De voortgangsrapporten over het project HSL-Zuid worden halfjaarlijks aan de Tweede Kamer uitgebracht. Dit is de 14e Voortgangsrapportage en betreft de periode 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003.

In die voortgangsrapportage staat dat op het 100 kilometer lange trac̩ van de HSL-Zuid Рtussen Amsterdam en
de Belgische grens – het werk aan de civiele onderbouw in een
afrondend stadium is en in 2004 grotendeels zal worden opgeleverd.

Mijlpalen
De volgende mijlpalen zijn in de verslagperiode bereikt:
• De oostbak van de kruising van de HSL-Zuid met de A4 is gereed en in de zomer van 2003 in gebruik genomen. De bouw
van de westbak verloopt voorspoedig.
• Op 22 september 2003 heeft de Tunnelboormachine (TBM) de vluchtschacht Bent, zoals gepland, verlaten en is met een gemiddelde snelheid van 20 meter per dag gevorderd. Voor kerst heeft de TBM de weg Westeinde gepasseerd. Het boorproces is derhalve ruim binnen de geplande termijn afgerond.
• Op 23 en 24 augustus 2003 is het eerste tunnelelement voor de tunnel Oude Maas afgezonken. In september en oktober 2003 zijn alle resterende tunnelelementen van de Oude Maas op zijn plaats gebracht. De zeven tunnelelementen voor de tunnel Dortsche Kil zijn in november en december 2003 afgezonken.
• De Brug Hollandsch Diep wordt afgebouwd. Het laatste hamerstuk van de Brug Hollandsch Diep is medio december 2003 voorzien van een betondek.
• De aanleg van het onderhoudsemplacement nabij Hoofddorp is voltooid.

Als startdatum (‘aanvangsdatum’) voor het commercieel bedrijf, zoals vastgelegd in de concessie-overeenkomst met High Speed Alliance (HSA), geldt voor de gehele HSL-lijn 1 april 2007. Zoals contractueel is vastgelegd, is het voor het zuidelijk deel tussen Rotterdam en Antwerpen mogelijk om in 1 oktober 2006 te starten.

In de bindende adviesprocedure tussen de Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) over de opbrengstenverdeling van binnenlandse reizigers in internationale treinen, heeft het college van arbiters op 22 december 2003 uitspraak gedaan. Het standpunt van de Nederlandse Staat is door het college bevestigd. Er bestaan thans geen formele beletselen om het conceptcontract tussen NMBS en HSA te finaliseren.

Begin oktober 2003 heeft InfraSpeed het ontwerp van de bovenbouw voor advies voorgelegd aan de Welstandscommissie HSL-Zuid. Op 20 november 2003 heeft InfraSpeed een mondelinge toelichting gegeven op het ontwerp aan de Welstandscommissie HSL-Zuid. Op 8 december 2003 heeft de Welstandscommissie HSL-Zuid schriftelijk laten weten dat zij nog aanvullende informatie nodig had om tot een afgewogen advies te kunnen komen. De Welstandscommissie heeft vragen
geformuleerd om deze informatie te verkrijgen.

Veiligheid
In overleg met de brandweer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn vier veiligheidsissues geïdentificeerd, waarvan de uitvoering nog nader onderzoek behoeft:
• Blusleiding brug Hollandsch Diep;
• 15 minuten brandwerendheid-eis treinstellen;
• 1000 – 1100 graden brandwerendheid (de maatgevende brandcurve die het ontwerp van de brandwerende bekleding in tunnels bepaalt);
• Ontsporingsgeleiding.

Regelmatig vindt in de Stuurgroep ‘Publieke Veiligheid HSL-Zuid’
overleg plaats tussen de Directie HSL-Zuid, de coördinerende brandweercommandanten voor de HSL-Zuid en het Ministerie van BZK.
Uitgangspunt voor de gesprekken is het zogenaamde ‘Integraal Veiligheidsplan’, dat op functioneel niveau de normen vaststelt. De besprekingen in de Stuurgroep ‘Publieke Veiligheid HSL-Zuid’ zullen uiteindelijk moeten leiden tot conclusies over hoe en in welke mate technische voorzieningen als ontsporingsgeleiding, brandwerende bekleding, blusleiding en aanpassingen aan treinstellen zullen moeten worden toegepast om het afgesproken veiligheidsniveau te bereiken. Betrokken partijen hebben tijd nodig voor aanvullend onderzoek en overleg. Naar verwachting zal er in juni 2004 duidelijkheid zijn over de te realiseren veiligheidsvoorzieningen.

Het risicoprofiel voor de HSL-Zuid heeft zich na VGR 13 positief ontwikkeld. De verwachtingswaarde (50%-waarde) van het totale risico van de HSL-Zuid bedraagt naar de meest recente inzichten (stand 31 december 2003) € 571 mln. Na onttrekking van € 174 mln. medio 2003 uit de risicoreserve, resteert bij de HSL-Zuid een risicoprofiel van € 397 mln. met een onzekerheidsmarge van + € 77 mln. en – € 73 mln. Ten tijde van VGR 13 (stand 30 juni 2003) was de verwachtingswaarde van het totale risico € 609 mln. Per saldo is het risico in VGR 14 met € 38 mln. ten opzichte van VGR 13 gedaald (= € 609 mln. minus € 571 mln.). Belangrijkste daler is het risico in de categorie “Tegenvallers
contracten”.

Meerkosten
Voor dekking van de meerkosten boven het onvoorzien is in juni 2003 het verplichtingenbudget voor de HSL-Zuid, na instemming van de Tweede Kamer (kamerstuk 28724 nr. 10), verhoogd met € 174 mln. Verplichtingen voor de HSL-Zuid uit de toegekende budgetverhoging,
vanuit de risicoreservering, worden uitsluitend aangegaan na voorafgaand toezicht door het Ministerie van Financiën. In de verslagperiode heeft het Voorafgaand Toezicht voor € 178 mln.
verplichtingenkrediet ingestemd. Een deel van dit verplichtingenkrediet heeft betrekking op de periode na 2003.

Voorafgaand Toezicht verleent goedkeuring onder voorbehoud van vrijgave van middelen door de Tweede Kamer. Van het vrijgegeven bedrag door het Voorafgaand Toezicht is in de verslagperiode € 77 mln. aangegaan als verplichting. De reden dat de aangegane verplichtingen naijlen ten opzichte van het vrijgegeven bedrag wordt enerzijds veroorzaakt doordat onderhandelingen met contractpartijen pas gestart kunnen
worden nadat het benodigde mandaat is verleend. Anderzijds is meer onderhandelingstijd noodzakelijk gebleken om tot een acceptabele prijs voor de Staat te komen.

Het project HSL-Zuid valt onder de procedureregeling ‘grote projecten’ van de Tweede Kamer. Deze regeling voorziet in een halfjaarlijkse rapportage over de vorderingen van het project, zowel qua uitvoering als qua financiën. Daarmee sluiten de uitgaven en verplichtingen aan op de begrotingscyclus. In dit voortgangsrapport komen, naast de voortgang, ook de wijzigingen ten opzichte van het vorige voortgangsrapportaan de orde.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Projectorganisatie HSL-Zuid

Voortgangsrapport 14 HSL-Zuid online | Infrasite

Voortgangsrapport 14 HSL-Zuid online

Zoetermeer – De 14e Voortgangsrapportage over de voorbereiding en aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) is online. De voortgangsrapporten over het project HSL-Zuid worden halfjaarlijks aan de Tweede Kamer uitgebracht. Dit is de 14e Voortgangsrapportage en betreft de periode 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003.

In die voortgangsrapportage staat dat op het 100 kilometer lange trac̩ van de HSL-Zuid Рtussen Amsterdam en
de Belgische grens – het werk aan de civiele onderbouw in een
afrondend stadium is en in 2004 grotendeels zal worden opgeleverd.

Mijlpalen
De volgende mijlpalen zijn in de verslagperiode bereikt:
• De oostbak van de kruising van de HSL-Zuid met de A4 is gereed en in de zomer van 2003 in gebruik genomen. De bouw
van de westbak verloopt voorspoedig.
• Op 22 september 2003 heeft de Tunnelboormachine (TBM) de vluchtschacht Bent, zoals gepland, verlaten en is met een gemiddelde snelheid van 20 meter per dag gevorderd. Voor kerst heeft de TBM de weg Westeinde gepasseerd. Het boorproces is derhalve ruim binnen de geplande termijn afgerond.
• Op 23 en 24 augustus 2003 is het eerste tunnelelement voor de tunnel Oude Maas afgezonken. In september en oktober 2003 zijn alle resterende tunnelelementen van de Oude Maas op zijn plaats gebracht. De zeven tunnelelementen voor de tunnel Dortsche Kil zijn in november en december 2003 afgezonken.
• De Brug Hollandsch Diep wordt afgebouwd. Het laatste hamerstuk van de Brug Hollandsch Diep is medio december 2003 voorzien van een betondek.
• De aanleg van het onderhoudsemplacement nabij Hoofddorp is voltooid.

Als startdatum (‘aanvangsdatum’) voor het commercieel bedrijf, zoals vastgelegd in de concessie-overeenkomst met High Speed Alliance (HSA), geldt voor de gehele HSL-lijn 1 april 2007. Zoals contractueel is vastgelegd, is het voor het zuidelijk deel tussen Rotterdam en Antwerpen mogelijk om in 1 oktober 2006 te starten.

In de bindende adviesprocedure tussen de Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) over de opbrengstenverdeling van binnenlandse reizigers in internationale treinen, heeft het college van arbiters op 22 december 2003 uitspraak gedaan. Het standpunt van de Nederlandse Staat is door het college bevestigd. Er bestaan thans geen formele beletselen om het conceptcontract tussen NMBS en HSA te finaliseren.

Begin oktober 2003 heeft InfraSpeed het ontwerp van de bovenbouw voor advies voorgelegd aan de Welstandscommissie HSL-Zuid. Op 20 november 2003 heeft InfraSpeed een mondelinge toelichting gegeven op het ontwerp aan de Welstandscommissie HSL-Zuid. Op 8 december 2003 heeft de Welstandscommissie HSL-Zuid schriftelijk laten weten dat zij nog aanvullende informatie nodig had om tot een afgewogen advies te kunnen komen. De Welstandscommissie heeft vragen
geformuleerd om deze informatie te verkrijgen.

Veiligheid
In overleg met de brandweer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn vier veiligheidsissues geïdentificeerd, waarvan de uitvoering nog nader onderzoek behoeft:
• Blusleiding brug Hollandsch Diep;
• 15 minuten brandwerendheid-eis treinstellen;
• 1000 – 1100 graden brandwerendheid (de maatgevende brandcurve die het ontwerp van de brandwerende bekleding in tunnels bepaalt);
• Ontsporingsgeleiding.

Regelmatig vindt in de Stuurgroep ‘Publieke Veiligheid HSL-Zuid’
overleg plaats tussen de Directie HSL-Zuid, de coördinerende brandweercommandanten voor de HSL-Zuid en het Ministerie van BZK.
Uitgangspunt voor de gesprekken is het zogenaamde ‘Integraal Veiligheidsplan’, dat op functioneel niveau de normen vaststelt. De besprekingen in de Stuurgroep ‘Publieke Veiligheid HSL-Zuid’ zullen uiteindelijk moeten leiden tot conclusies over hoe en in welke mate technische voorzieningen als ontsporingsgeleiding, brandwerende bekleding, blusleiding en aanpassingen aan treinstellen zullen moeten worden toegepast om het afgesproken veiligheidsniveau te bereiken. Betrokken partijen hebben tijd nodig voor aanvullend onderzoek en overleg. Naar verwachting zal er in juni 2004 duidelijkheid zijn over de te realiseren veiligheidsvoorzieningen.

Het risicoprofiel voor de HSL-Zuid heeft zich na VGR 13 positief ontwikkeld. De verwachtingswaarde (50%-waarde) van het totale risico van de HSL-Zuid bedraagt naar de meest recente inzichten (stand 31 december 2003) € 571 mln. Na onttrekking van € 174 mln. medio 2003 uit de risicoreserve, resteert bij de HSL-Zuid een risicoprofiel van € 397 mln. met een onzekerheidsmarge van + € 77 mln. en – € 73 mln. Ten tijde van VGR 13 (stand 30 juni 2003) was de verwachtingswaarde van het totale risico € 609 mln. Per saldo is het risico in VGR 14 met € 38 mln. ten opzichte van VGR 13 gedaald (= € 609 mln. minus € 571 mln.). Belangrijkste daler is het risico in de categorie “Tegenvallers
contracten”.

Meerkosten
Voor dekking van de meerkosten boven het onvoorzien is in juni 2003 het verplichtingenbudget voor de HSL-Zuid, na instemming van de Tweede Kamer (kamerstuk 28724 nr. 10), verhoogd met € 174 mln. Verplichtingen voor de HSL-Zuid uit de toegekende budgetverhoging,
vanuit de risicoreservering, worden uitsluitend aangegaan na voorafgaand toezicht door het Ministerie van Financiën. In de verslagperiode heeft het Voorafgaand Toezicht voor € 178 mln.
verplichtingenkrediet ingestemd. Een deel van dit verplichtingenkrediet heeft betrekking op de periode na 2003.

Voorafgaand Toezicht verleent goedkeuring onder voorbehoud van vrijgave van middelen door de Tweede Kamer. Van het vrijgegeven bedrag door het Voorafgaand Toezicht is in de verslagperiode € 77 mln. aangegaan als verplichting. De reden dat de aangegane verplichtingen naijlen ten opzichte van het vrijgegeven bedrag wordt enerzijds veroorzaakt doordat onderhandelingen met contractpartijen pas gestart kunnen
worden nadat het benodigde mandaat is verleend. Anderzijds is meer onderhandelingstijd noodzakelijk gebleken om tot een acceptabele prijs voor de Staat te komen.

Het project HSL-Zuid valt onder de procedureregeling ‘grote projecten’ van de Tweede Kamer. Deze regeling voorziet in een halfjaarlijkse rapportage over de vorderingen van het project, zowel qua uitvoering als qua financiën. Daarmee sluiten de uitgaven en verplichtingen aan op de begrotingscyclus. In dit voortgangsrapport komen, naast de voortgang, ook de wijzigingen ten opzichte van het vorige voortgangsrapportaan de orde.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Projectorganisatie HSL-Zuid