Versnelde uitvoering 23 kleinschalige infra-knelpunten

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland maakt ruim 2,7 miljoen euro vrij voor het versneld aanpakken van een 23-tal kleinschalige ‘’knelpunten’’ in de provinciale infrastructuur. Het gaat dan om situaties waarbij uit het oogpunt van vooral bereikbaarheid en verkeersveiligheid maatregelen worden genomen, zowel voor het fiets- en autoverkeer als ook voor het openbaar vervoer en de recreatievaart. Zo worden er kruispunten aangepakt, snelheidsbeperkingen ingevoerd, fietspaden geasfalteerd, abri’s geplaatst en worden bruggetjes verhoogd. Alle projecten worden nog dit jaar ter hand genomen.

De projecten die nu worden opgepakt passen binnen de doelstellingen en kaders van het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan. Niettemin komen de 23 projecten die nu versneld worden aangepakt niet voor in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2004-2007, maar worden ze wel noodzakelijk en wenselijk geacht. De knelpunten annex projecten waren al wel in beeld maar nog niet geprogrammeerd voor uitvoering. Financiering voor de uitvoering van de maatregelen wordt gevonden in het meerjarenprogramma infrastructuur.

Verkeersgedeputeerde Ton Baas is blij met de versnelde uitvoering: “Bij grote projecten gaat er vaak jaren voorbij voordat er ook maar een spade de grond in gaat. Die tijd is nodig voor voorbereiding en procedures. En bij de kleine projecten wordt er vaak om wat voor plausibele reden ook de priorioteit even aan een ander of groter project toegekend. Inwoners hebben daar niets mee en willen actie zien. Dat dat ook kan zien we nu, door nu een groot aantal kleinere projecten in een keer op te pakken kunnen we een slag maken om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Daar hebben inwoners op heel directe wijze wat aan’.

Een overzicht van de maatregelen die versneld worden uitgevoerd:

Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen:
1. N380 Schoterlandse weg (Hoornsterzwaag-Jubbega) Wegvakken ter hoogte van Hoornsterzwaag en Jubbega inrichten tot 60 km/u gebieden.
2. N361 Lauwersseewei (Oentsjerk-Dokkum) Aanpak autoweggedeelte tussen Aldtsjerk en Dokkum met nieuwe belijning en het invoeren van een 70 km/u limiet (bebording) ter hoogte van de betreffende kruispunten.
3. N357 parallelweg Leeuwarden – Stiens – Hallum Uitbreiden 60 km/u gebied vanaf zuidelijke verkeerslichten bij Stiens tot Hallum. Kleinschalige maatregelen met beplanting en verlichting.
4. N392 Warrewei (Aldeboarn-Tijnje) Invoering snelheidsbeperking 60km/u op de N392 tussen Aldeboarn en Tijnje ter hoogte van het kruispunt Warrewei.
5. N380 traverse Mildam Kleinschalige maatregelen om bebouwde kom en een drietal wegaansluitingen beter te benadrukken. Kosten zijn provinciale bijdrage.
6. N910 Stroobossertrekweg (Dokkum-Kollum) Tot de realisatie van de definitieve oplossing wordt tijdelijk een 60 km/u regime ingesteld op het gedeelte N358-N355. De asmarkering wordt verwijderd en kantmarkering en bebording aangebracht.
7. N910 Stroobossertrekweg (Dokkum-Kollum) Op de kruispunten ‘Tollingawei’ en de ‘Bûnte Hûn’ worden eenvoudige maatregelen uitgevoerd om de fietsoversteken te verbeteren. Dit gebeurt door aanpassing van de markering en bebording.
8. N358 Lauwersmeerweg(Dokkumer Nieuwe Zijlen) Completeren van de ingestelde 60 km/u maatregel ter hoogte van het kruispunt met de Kwelderweg. Dit gebeurt door aanpak van de bochten dan wel door de aanleg van een plateau.
9. N356 kruising Bovenweg Zwaagwesteinde Het verbeteren van het doorrijzicht in de fietstunnel bij de Bovenweg Zwaagwesteinde met behulp van spiegels.
10. N393 St. Annaparochie Aanbrengen van verlichting op het kruispunt ter hoogte van het AZC
11. N353 Noordwolde Het verbeteren van 2 fietsoversteken bij Noordwolde-zuid en het duidelijker accentueren van de komgrenzen.
OV/mobiliteitsmaatregelen:
12. N359 Lemmer Verbetering van de doorstroming.
13. Carpoolpunt Frieschepalen Een uitbreiding van de bestaande locatie.
14. N366 Nijega Definitief maken van de haltevoorziening en plaatsing van een abri.
15. Plaatsen/vervangen abri’s Plaatsen/vervangen van een 10 tal abri’s bij onder meer N384 Baaijum en Winsum en N354 Smallebrêge.
16. Fietsenstallingen bij haltes Plaatsen van een vijftal fietsenstallingen bij diverse halteplaatsen.

Aanpak (hoofd)fietsnetwerken:
17. N353 hoofdfietsroute Vervangen trottoirtegels door asfalt over lengte van 2km.
18. N355 fietssnelweg Over een lengte van 800 meter klinkers vervangen door asfalt in combinatie met de invoering van een 60 km/u regime.
19. N356 hoofdfietsroute Op het deel Broeksterwoude – Bovenweg tegels vervangen door asfalt over een lengte van 2.5 km.
20. N358 hoofdfietsroute Ee – Kollumerpomp, 400 meter tegels vervangen door asfalt.
21. N913 hoofdfietsroute Vervangen tegels door asfalt over een lengte van 1.4 km.
Vaarwegen/aanpak bruggen:
22. Ouddeel Leeuwarden Het vernieuwen van de brug in de zuidelijke parallelweg van de N355 + het ophogen van het heechhout annex fietsbrug (2x) bij de Groene Ster en de Lytse Geast. Deze vaarweg is onderdeel van het Fries Meren Project, traject J.
23. Arum, Menaldum Het opvijzelen van de brug in de Harlingervaart naar 2.50 m en het ophogen van het heechhout (2x) naar 2.50 m.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Versnelde uitvoering 23 kleinschalige infra-knelpunten | Infrasite

Versnelde uitvoering 23 kleinschalige infra-knelpunten

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland maakt ruim 2,7 miljoen euro vrij voor het versneld aanpakken van een 23-tal kleinschalige ‘’knelpunten’’ in de provinciale infrastructuur. Het gaat dan om situaties waarbij uit het oogpunt van vooral bereikbaarheid en verkeersveiligheid maatregelen worden genomen, zowel voor het fiets- en autoverkeer als ook voor het openbaar vervoer en de recreatievaart. Zo worden er kruispunten aangepakt, snelheidsbeperkingen ingevoerd, fietspaden geasfalteerd, abri’s geplaatst en worden bruggetjes verhoogd. Alle projecten worden nog dit jaar ter hand genomen.

De projecten die nu worden opgepakt passen binnen de doelstellingen en kaders van het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan. Niettemin komen de 23 projecten die nu versneld worden aangepakt niet voor in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2004-2007, maar worden ze wel noodzakelijk en wenselijk geacht. De knelpunten annex projecten waren al wel in beeld maar nog niet geprogrammeerd voor uitvoering. Financiering voor de uitvoering van de maatregelen wordt gevonden in het meerjarenprogramma infrastructuur.

Verkeersgedeputeerde Ton Baas is blij met de versnelde uitvoering: “Bij grote projecten gaat er vaak jaren voorbij voordat er ook maar een spade de grond in gaat. Die tijd is nodig voor voorbereiding en procedures. En bij de kleine projecten wordt er vaak om wat voor plausibele reden ook de priorioteit even aan een ander of groter project toegekend. Inwoners hebben daar niets mee en willen actie zien. Dat dat ook kan zien we nu, door nu een groot aantal kleinere projecten in een keer op te pakken kunnen we een slag maken om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Daar hebben inwoners op heel directe wijze wat aan’.

Een overzicht van de maatregelen die versneld worden uitgevoerd:

Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen:
1. N380 Schoterlandse weg (Hoornsterzwaag-Jubbega) Wegvakken ter hoogte van Hoornsterzwaag en Jubbega inrichten tot 60 km/u gebieden.
2. N361 Lauwersseewei (Oentsjerk-Dokkum) Aanpak autoweggedeelte tussen Aldtsjerk en Dokkum met nieuwe belijning en het invoeren van een 70 km/u limiet (bebording) ter hoogte van de betreffende kruispunten.
3. N357 parallelweg Leeuwarden – Stiens – Hallum Uitbreiden 60 km/u gebied vanaf zuidelijke verkeerslichten bij Stiens tot Hallum. Kleinschalige maatregelen met beplanting en verlichting.
4. N392 Warrewei (Aldeboarn-Tijnje) Invoering snelheidsbeperking 60km/u op de N392 tussen Aldeboarn en Tijnje ter hoogte van het kruispunt Warrewei.
5. N380 traverse Mildam Kleinschalige maatregelen om bebouwde kom en een drietal wegaansluitingen beter te benadrukken. Kosten zijn provinciale bijdrage.
6. N910 Stroobossertrekweg (Dokkum-Kollum) Tot de realisatie van de definitieve oplossing wordt tijdelijk een 60 km/u regime ingesteld op het gedeelte N358-N355. De asmarkering wordt verwijderd en kantmarkering en bebording aangebracht.
7. N910 Stroobossertrekweg (Dokkum-Kollum) Op de kruispunten ‘Tollingawei’ en de ‘Bûnte Hûn’ worden eenvoudige maatregelen uitgevoerd om de fietsoversteken te verbeteren. Dit gebeurt door aanpassing van de markering en bebording.
8. N358 Lauwersmeerweg(Dokkumer Nieuwe Zijlen) Completeren van de ingestelde 60 km/u maatregel ter hoogte van het kruispunt met de Kwelderweg. Dit gebeurt door aanpak van de bochten dan wel door de aanleg van een plateau.
9. N356 kruising Bovenweg Zwaagwesteinde Het verbeteren van het doorrijzicht in de fietstunnel bij de Bovenweg Zwaagwesteinde met behulp van spiegels.
10. N393 St. Annaparochie Aanbrengen van verlichting op het kruispunt ter hoogte van het AZC
11. N353 Noordwolde Het verbeteren van 2 fietsoversteken bij Noordwolde-zuid en het duidelijker accentueren van de komgrenzen.
OV/mobiliteitsmaatregelen:
12. N359 Lemmer Verbetering van de doorstroming.
13. Carpoolpunt Frieschepalen Een uitbreiding van de bestaande locatie.
14. N366 Nijega Definitief maken van de haltevoorziening en plaatsing van een abri.
15. Plaatsen/vervangen abri’s Plaatsen/vervangen van een 10 tal abri’s bij onder meer N384 Baaijum en Winsum en N354 Smallebrêge.
16. Fietsenstallingen bij haltes Plaatsen van een vijftal fietsenstallingen bij diverse halteplaatsen.

Aanpak (hoofd)fietsnetwerken:
17. N353 hoofdfietsroute Vervangen trottoirtegels door asfalt over lengte van 2km.
18. N355 fietssnelweg Over een lengte van 800 meter klinkers vervangen door asfalt in combinatie met de invoering van een 60 km/u regime.
19. N356 hoofdfietsroute Op het deel Broeksterwoude – Bovenweg tegels vervangen door asfalt over een lengte van 2.5 km.
20. N358 hoofdfietsroute Ee – Kollumerpomp, 400 meter tegels vervangen door asfalt.
21. N913 hoofdfietsroute Vervangen tegels door asfalt over een lengte van 1.4 km.
Vaarwegen/aanpak bruggen:
22. Ouddeel Leeuwarden Het vernieuwen van de brug in de zuidelijke parallelweg van de N355 + het ophogen van het heechhout annex fietsbrug (2x) bij de Groene Ster en de Lytse Geast. Deze vaarweg is onderdeel van het Fries Meren Project, traject J.
23. Arum, Menaldum Het opvijzelen van de brug in de Harlingervaart naar 2.50 m en het ophogen van het heechhout (2x) naar 2.50 m.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân