Rijnland pakt waterkeringen aan voor meer veiligheid

Leiden – Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kust, de dijken en waterkerende kunstwerken zoals de sluizen aanpakken, om te zorgen voor meer veiligheid tegen water. De maatregelen vloeien voort uit de resultaten van een veiligheidstoets van deze primaire waterkeringen.

Iedere vijf jaar toetst het hoogheemraadschap van Rijnland zijn primaire waterkeringen op veiligheid tegen overstroming. Het gaat daarbij om de zeewering van IJmuiden tot Scheveningen, de Goejanverwelledijk bij Gouda en Spaarndammerdijk bij Spaarndam en waterkerende kunstwerken zoals sluizen en de duikers. Door verzwaarde randvoorwaarden langs de kust met betrekking tot grotere golven, voortschrijdend inzicht en meer kennis over invloeden op de waterkeringen, blijkt dat de veiligheid van delen van de waterkering niet voldoet aan de -door het Rijk- gestelde normen. Naast een zwakke schakel in de zeewering bij Noordwijk die eerder al ‘boven water’ kwam, moet zeventien van de 48 kilometer dijk verbeterd worden. Kunstwerken waaronder de Keersluis in Gouda, de Uitwateringssluis in Katwijk en De Grote Sluis in Spaarndam zullen aangepast worden.

Rijnland maakt een plan van aanpak voor verbeteringsmaatregelen. Daarbij valt te denken aan maatregelen voor het versterken van de zeewering, het versterken van de constructies van waterkerende sluizen en vervangen van bekleding van kaden. Voor de dijken wordt een verbeteringsplan gemaakt, met maatregelen als verbreden en verhogen van de waterkering, het aanleggen van steunbermen en afvlakken van de taluds.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen