Eu-geld Brabant voor voorkomen hoogwaterschade

‘s-Hertogenbosch – De Provincie Noord-Brabant, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel en de Duitse deelstaat Hessen ontvangen in de komende vijf jaar ruim 5,6 miljoen euro Europese subsidie. Het geld is bestemd voor het project ‘Nature oriented flood damage prevention’. Het project omvat de bouw van een noordwest-Europees kenniscentrum en de ontwikkeling van een beslismodel voor een optimale keuze van preventieve maatregelen tegen overstromingen en wateroverlast. Ruim de helft van de subsidie gaat naar drie hoogwaterprojecten in Brabant en twee grensoverschrijdende hoogwater- en droogtestudies voor de Dommel en de Mark.

Het project moet in 2008 een model leveren voor een structurele aanpak van de bestrijding van wateroverlast en overstromingen in regionale rivier- en beeksystemen in NW-Europa, over de beheers- en landsgrenzen heen. Een model dat zo goed mogelijk past bij de verschillende water- en bodemsystemen, natuurdoelen en ruimtegebruik. Het model wordt ontwikkeld aan de Technische Universiteit van Darmstadt en is bedoeld voor waterbeherende en plantoetsende instanties, natuurorganisaties en burgers.
Alleen al binnen noordwest Europa bestaan er zeer verschillende situaties. Het is dus belangrijk die te betrekken bij de ontwikkeling van het model.

Pilotprojecten
Daarnaast gaat het om proefprojecten in Noord-Brabant en Duitsland. In Brabant betreft het drie hoogwaterprojecten. Een project in de rivier de Aa, bovenstrooms van ’s-Hertogenbosch, tussen het Wijboschbroek en de Wamberg. Dat project voorziet in 1,5 km beekherstel met hermeandering, een natuurlijker profiel, natte oeverzones en beemden en ruimte voor de beek tijdens hoogwaterperioden. De hoogwaterpiek wordt zo met 12,5 % gereduceerd.
Het tweede project in de Tongelreep bovenstrooms van Eindhoven herstelt meanders over een lengte van 5 km waarbij tegelijk de beekbodem weer op een natuurlijke hoogte wordt gebracht. Ook komt er een natuurlijke zuivering door waterplanten om bij hoogwaterpieken het water veilig tijdelijk in de bestaande ecologisch waardevolle visvijvers te kunnen bergen. Hier wordt de hoogwaterpiek met minstens 10% gereduceerd.
Tenslotte een project in de Steenbergsche Vliet. In dit project wordt gewerkt aan het terugbrengen van het risico van wateroverlast in Roosendaal en Steenbergen. Hier gebeurt dat door de beek over een lengte van 15 km en een oppervlakte van 60 hectare weer natuurlijke overstromingsvlakten terug te geven. Deze projecten passen in het waterhuishoudkundig beleid van de Provincie omdat ze invulling geven aan beekherstel, voorkomen van wateroverlast en verdrogingsbestrijding. Verder vindt er herstel plaats van natuurlijke, aardkundige en cultuurhistorische waarden.

Daarnaast worden er in samenwerking met Darmstadt twee grensoverschrijdende studies uitgevoerd naar het voorkomen van wateroverlast en verdroging in de Dommel en Mark.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant