Tot 2010-2012 in België 17 min. langere reistijd HS

Den Haag – Minister Peijs schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij zorg blijft hebben over de volledige realisatie van de gecontracteerde afspraken met HSA. NMBS wil vanwege de verwachte verliesgevendheid van de bediening van Breda en Den Haag vooralsnog niet zonder compensatie meewerken aan de door HSA gecontracteerde bediening van Den Haag en Breda. Verder heeft België laten weten, dat – door uitstel van investeringen tussen Antwerpen en Brussel – tot 2010/2012 de reistijd op Belgisch grondgebied negen minuten langer is dan ten tijde van de PKB werd voorzien. Daarenboven is de reistijd structureel acht minuten langer dan ten tijde van de Concessieovereenkomst voorzien. Tot 2010/12 dus zeventien minuten in totaal. HSA stelt dat dit alles moet leiden tot aanpassingen van het contract en forse vermindering van de gebruiksvergoeding. De Staat betwist dit vooralsnog.
In de in voortgangsrapportage 13 genoemde bindend-adviesprocedure met HSA en NMBS (de Belgische spoorwegen) heeft het college van bindend adviseurs uitspraak gedaan en het standpunt van de Nederlandse Staat bevestigd, zo schrijft de minister.

HSA heeft de minister per brief eind januari bericht dat zij de reeds voorziene ingroei naar de afgesproken frequenties over een langere periode wil uitspreiden, met name vanwege de tijdelijk langere rijtijden. HSA noemt daarbij als bijkomend voordeel de ontlasting van de infra-capaciteit. Ook heeft HSA aangegeven inmiddels in de laatste fase voor materieelbestelling te verkeren. Verder stelt HSA Breda – Brussel en Den Haag – Brussel niet (zonder meer) te kunnen bedienen vanwege de opstelling van NMBS, die vooralsnog niet bereid is om te delen in de – volgens HSA en NMBS voor in ieder geval die laatste -verliesgevende exploitatie. Overigens is NMBS jegens de Staat hier ook niet toe verplicht en was het ontbreken van een voorafgaande afspraak hierover, c.q. de ruimte om voor of na de aanbesteding eigen, aanvullende afspraken met NMBS te maken, onderdeel van de aanbestedingsprocedure. HSA heeft, dit wetende, beide verbindingen gecontracteerd met de Staat.

Breda – Brussel
HSA en NMBS hebben de Staat gemeld dat de NMBS geen nieuw materieel zal bestellen voor de dienst Breda – Brussel. NMBS beoogt, als deze dienst gereden wordt, dit met bestaande treinen te doen. Volgens HSA stelt de NMBS zich op het standpunt dat zij niet verplicht is deze verbinding met HSA te rijden. NMBS heeft de Staat laten weten, dat de lijn ook op het Belgisch deel verliesgevend is en zijn eigen overheid daarop te hebben aangesproken. HSA vindt dat de dienst wel thuishoort in de Samenwerkingsovereenkomst met NMBS en wil deze dienst wel rijden. HSA stelt zich evenwel niet verplicht te voelen deze dienst te rijden binnen de condities zoals NMBS die formuleert. De Staat verwacht van HSA dat zij met NMBS tot een adequate oplossing gaat komen. Overigens dient de Staat zich met HSA nog te verstaan over de gevolgen van het voornemen van HSA om deze dienst niet uit te voeren gezien de verplichtingen ter zake op basis van de Concessieovereenkomst, aldus minister Peijs.

Den Haag – Brussel
Voor de dienst Den Haag – Brussel heeft de NMBS aan HSA laten weten dat zij deze, zonder financiële compensatie, niet wil rijden vanwege het niet rendabel zijn van deze dienst voor de NMBS. HSA wil deze dienst wel rijden en dient dat volgens de Concessie-overeenkomst ook te doen. HSA heeft de Staat gemeld dat zij een adequate oplossing zal vinden voor de aansluiting van Den Haag op de HSL-Zuid.

Feitenonderzoek
HSA heeft eind februari een geactualiseerde business-case verstrekt. Op dit moment is minister Peijs bezig deze gegevens te bestuderen. Ook is zij in afwachting van nadere informatie en cijfers van de NMBS en van het Belgisch ministerie. Daarna kan zij bepalen of er aanleiding is voor een gesprek met HSA. Een eventueel oordeel of sprake is van een grond om te spreken over de door HSA gewenste aanpassing van het contract is ook eerst dan aan de orde.

Materieel voor de HSL-Zuid
HSA heeft de minister medegedeeld nieuwe treinen te willen bestellen. Kennisgeving van materieelaankoop is een contractuele verplichting, omdat bij onomkeerbaar aangaan van verplichtingen, boeteclausules voor tijdige oplevering van de lijn worden geactiveerd.

HSA heeft samen met de NMBS een onderhandelingsresultaat bereikt met een materieelleverancier voor de levering van nieuwe treinen. Volgens hun opgave kan bij de voorziene datum van ingebruikname van de HSL-Zuid infrastructuur tijdig gestart worden met de exploitatie. De gezamenlijke bestelling van HSA en NMBS bestaat uit 12 treinen (6 voor de binnenlandse markt en 6 voor Amsterdam – Brussel) met een optie voor nog eens 7 treinen. HSA heeft aangegeven dat zij een optie op een deel van het materieel heeft genomen om geen onverantwoorde financiële risico’s te nemen. HSA voorziet de dienst Amsterdam – Parijs uit te voeren met bestaand Thalys materieel dat nog omgebouwd moet worden om aan alle, met name, veiligheidseisen te kunnen voldoen, volgens de minsier in haar brief aan de Tweede Kamer.