Jaarcijfers VolkerWessels over 2003

VolkerWessels heeft de winstgroei van de afgelopen jaren in 2003 niet kunnen voortzetten. De nettoresultaten zijn gedaald tot 62 miljoen (2002: 114 miljoen), waarbij bijzondere lasten (effect nettowinst 30 miljoen) en hogere pensioenlasten (effect nettowinst 13,1 miljoen) de druk op de operationele resultaten belangrijk hebben beïnvloed.

Het verslagjaar 2003 is voor VolkerWessels een jaar geweest van belangrijke veranderingen. De stagnerende economische ontwikkeling in het belangrijkste werkgebied Nederland zorgde voor druk op de investeringsniveaus bij overheden, bedrijven en op de woningmarkt. Ook de onzekerheden over de gevolgen van de
bouwaffaire hadden hun weerslag op de marktomstandigheden. Deze omstandigheden hebben geleid tot druk op volume en marges vooral in marktsegmenten waarin opdrachten via aanbesteding worden verworven. Tegenover voorzichtige aanzetten bij opdrachtgevers tot vernieuwing van de structuur en opzet van aanbestedingen is ook een trend naar verharding en terugkeer naar een traditionele aanbestedingssystematiek waarneembaar. Dit laatste komt het alom gewenste streven naar een betere prijs/kwaliteitsverhouding en meer kwaliteit en innovatie niet ten goede.
Begin 2003 is reeds de verwachting uitgesproken dat de resultaten in 2003 niet het hoge niveau van 2002 zouden kunnen benaderen en dat rekening gehouden moest worden met lagere nettoresultaten. Gedurende het jaar is het perspectief voor 2003 verder verslechterd door tegenvallende operationele resultaten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, extra lasten uit hoofde van pensioenen ( 20,2 miljoen), bijzondere lasten uit hoofde van reorganisaties ( 13,2 miljoen), de kosten van delisting ( 3,6 miljoen) en de getroffen voorziening voor boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa ( 19,4 miljoen).

Acquisities
In het verslagjaar heeft een drietal acquisities plaatsgevonden. Dit betreft:
– De overname van Holland Beveiligingssystemen (omzet circa 1,5 miljoen)
– De verwerving van een 75%-belang in Planoform, een vastgoedontwikkelaar met
bijzondere posities in de marktsegmenten woonzorg en (kleinschalige) binnenstedelijke herontwikkeling (omzet circa 65 miljoen)
– De overname van de spoorbouwactiviteiten van Koehne in Nederland, Duitsland, Polen, Hongarije, Estland, Litouwen en Griekenland (omzet circa 75 miljoen)
– De overname van de spoorbouwactiviteiten van Koehne, die zullen worden voortgezet onder de naam SigmaRail, past in het streven de activiteiten van VolkerWessels op het gebied van bouw, beheer en service aan de spoorinfrastructuur op Europees niveau verder vorm te geven. Het feit dat gevestigde spoorinfrabedrijven in de nieuw tot de Europese Unie toetredende voormalige Oostbloklanden deel uitmaken van SigmaRail plaatst VolkerWessels in een goede uitgangspositie voor toekomstige investeringen in de opbouw en verbetering van de spoorinfrastructuur in deze landen.

Vooruitzichten
In markten die de effecten ondervinden van economische stagnatie, beperkte overheidsbudgetten en (in Nederland) onzekerheid ten gevolge van de bouwaffaire, staan de resultaten onder druk. Vanwege deze onzekerheden kan voor 2004 nog geen verantwoorde raming van de resultaten worden afgegeven.
Vooral de Nederlandse activiteiten in de sector infrastructuur en het commercieel
vastgoed zullen onder druk staan. Hier staat tegenover dat in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland betere resultaten worden verwacht.

Onderzoeken naar bouwsector
In het verslagjaar heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa haar onderzoeken in de bouwsector voortgezet. Bij een aantal van deze onderzoeken zijn concernonderdelen van VolkerWessels betrokken. In vier van deze onderzoeken heeft de NMa aangekondigd aan werkmaatschappijen van VolkerWessels boetes op te leggen tot een bedrag van in totaal 19,4 miljoen.

Tegen het boetebesluit dat in april 2003 door de NMa is genomen ( 0,3 miljoen), heeft de betrokken werkmaatschappij (KWS) reeds inhoudelijk bezwaar aangetekend, dat intussen voor de Adviescommissie van de NMa is toegelicht. Vooralsnog hebben de betrokken werkmaatschappijen (KWS en Groenewoud Sport en Recreatie) met betrekking tot de in december 2003 opgelegde boetes ( 19,1 miljoen) pro forma bezwaar aangetekend. Naar aanleiding van de perspublicaties in februari 2004 over een verrekeningssysteem van dochteronderneming Boele & van Eesteren over de periode t/m 2001 heeft
VolkerWessels bij de NMa melding gemaakt van mogelijke overtredingen van de Mededingingswet en toegezegd medewerking te zullen verlenen aan de NMa bij onderzoeken naar overtredingen in het verleden van mededingingswetgeving bij werkmaatschappijen van VolkerWessels.
De Raad van Bestuur betreurt de betrokkenheid van werkmaatschappijen van VolkerWessels in dit kader en vindt het van groot belang dat na het initiatief van de Ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met betrekking tot de Perspectiefnota voor de Bouw (november 2003), ook het verleden wordt afgehandeld. VolkerWessels hoopt dat de nadere informatie met betrekking tot het verleden zal bijdragen aan een evenwichtige benadering van de problematiek.
In december 2003 heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat vooralsnog besloten is de vervolging in de strafzaken tegen vier bouwondernemingen en twaalf natuurlijke personen voort te zetten. Tot deze ondernemingen behoort ook werkmaatschappij KWS. Tot de natuurlijke personen die vervolgd zullen worden behoren twee medewerkers en twee voormalig medewerkers van KWS.

Mede op verzoek van KWS is reeds een aantal getuigen gehoord door de rechtercommissaris te Rotterdam. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat zij pas na het horen van de onder andere door KWS opgeroepen getuigen een definitieve beslissing zal nemen over de verdere vervolging van de eerder bedoelde ondernemingen en personen.

Integriteit en handhaving
Ook in het verslagjaar heeft het eind 2001 ingevoerde integriteits- en handhavingsprogramma veel aandacht gehad, zowel op concernniveau als binnen de werkmaatschappijen van VolkerWessels. De eind 2001 ingevoerde gedragscode is in 2003 geheel vernieuwd. Deze gedragscode voldoet in Nederland aan de voorwaarden
van de gedragscode van het AVBB die ten grondslag ligt aan de toetsing door de
Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Alle bij het AVBB aangesloten werkmaatschappijen van VolkerWessels zijn aangesloten bij de SBIB.

Beëindiging beursnotering
In april 2003 heeft Victor Rijssen B.V., een door grootaandeelhouder Reggeborgh (familie Wessels) opgerichte vennootschap, een openbaar bod uitgebracht op alle uitstaande (certificaten van) aandelen van VolkerWessels. Het bod van 21 (incl. dividend) per aandeel hield een premie in van 70% boven de beurskoers ten tijde van het bod en een premie van 35% boven de 30-daags voortschrijdende gemiddelde koers. In een zorgvuldig proces, waarin Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zich ieder door eigen adviseurs hebben laten bijstaan, zijn Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat het bod in het belang was van VolkerWessels, aandeelhouders van VolkerWessels en overige belanghebbenden bij de onderneming. De gestanddoening van het bod heeft er inmiddels toe geleid dat 99,3% van de uitstaande (certificaten van) aandelen VolkerWessels door Victor Rijssen verworven is. Ter verwerving van de nog uitstaande (certificaten van) aandelen wordt een uitkoopprocedure via het Hof te Amsterdam gestart.

De orderportefeuille Infrastructuur heeft zich in 2003 als volgt ontwikkeld:
2003: 1.530
2002: 1.569
(In miljoenen euro’s)

Infrastructuur
Ten gevolge van een markt die in Nederland en Duitsland gedomineerd wordt door een scherpe prijzenslag en de tegenvallende projectresultaten in het Verenigd Koninkrijk zijn de resultaten in het verslagjaar onder druk komen te staan. Het resultaat binnen de sector infrastructuur is ondanks de goede resultaten in Noordwest-Amerika gedaald met 39 miljoen tot 33 miljoen. Daarbij moet worden aangetekend dat in dit resultaat behalve een voorziening voor door de NMa opgelegde boetes ( 19,4 miljoen) ook voorzieningen opgenomen zijn voor door te voeren reorganisaties bij VolkerWessels Netwerk Bouw, Van Hattum en Blankevoort, KWS en Volker Stevin Rail & Traffic, totaal ter grootte van 10 miljoen.

Infrastructuur Nederland
Achterblijvende (overheids)investeringen hebben in 2003 voor overcapaciteit en verdere prijsdruk in de sector infrastructuur gezorgd. Als gevolg hiervan is besloten tot capaciteitsafbouw en zijn/worden er reorganisaties doorgevoerd bij een aantal werkmaatschappijen.
De geschetste ontwikkelingen in een groot deel van de markt voor infrastructurele projecten hebben ook hun invloed op de railinfra-activiteiten. Door de aanwezige overcapaciteit in andere marktsegmenten zijn er nieuwe toetreders in het segment railinfra gekomen met als gevolg toenemende concurrentie en prijsdruk.
In de markt van telecominfrastructuur tekent zich een lichte opleving af en dienen zich nieuwe initiatieven op het gebied van de verglazing van Nederland aan. De ontwikkeling van het aantal opdrachten in het segment vaste net blijft echter achter bij de verwachtingen. VolkerWessels Netwerk Bouw heeft dan ook moeten besluiten verder capaciteit af te bouwen en een reorganisatie door te voeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VolkerWessels

Jaarcijfers VolkerWessels over 2003 | Infrasite

Jaarcijfers VolkerWessels over 2003

VolkerWessels heeft de winstgroei van de afgelopen jaren in 2003 niet kunnen voortzetten. De nettoresultaten zijn gedaald tot 62 miljoen (2002: 114 miljoen), waarbij bijzondere lasten (effect nettowinst 30 miljoen) en hogere pensioenlasten (effect nettowinst 13,1 miljoen) de druk op de operationele resultaten belangrijk hebben beïnvloed.

Het verslagjaar 2003 is voor VolkerWessels een jaar geweest van belangrijke veranderingen. De stagnerende economische ontwikkeling in het belangrijkste werkgebied Nederland zorgde voor druk op de investeringsniveaus bij overheden, bedrijven en op de woningmarkt. Ook de onzekerheden over de gevolgen van de
bouwaffaire hadden hun weerslag op de marktomstandigheden. Deze omstandigheden hebben geleid tot druk op volume en marges vooral in marktsegmenten waarin opdrachten via aanbesteding worden verworven. Tegenover voorzichtige aanzetten bij opdrachtgevers tot vernieuwing van de structuur en opzet van aanbestedingen is ook een trend naar verharding en terugkeer naar een traditionele aanbestedingssystematiek waarneembaar. Dit laatste komt het alom gewenste streven naar een betere prijs/kwaliteitsverhouding en meer kwaliteit en innovatie niet ten goede.
Begin 2003 is reeds de verwachting uitgesproken dat de resultaten in 2003 niet het hoge niveau van 2002 zouden kunnen benaderen en dat rekening gehouden moest worden met lagere nettoresultaten. Gedurende het jaar is het perspectief voor 2003 verder verslechterd door tegenvallende operationele resultaten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, extra lasten uit hoofde van pensioenen ( 20,2 miljoen), bijzondere lasten uit hoofde van reorganisaties ( 13,2 miljoen), de kosten van delisting ( 3,6 miljoen) en de getroffen voorziening voor boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa ( 19,4 miljoen).

Acquisities
In het verslagjaar heeft een drietal acquisities plaatsgevonden. Dit betreft:
– De overname van Holland Beveiligingssystemen (omzet circa 1,5 miljoen)
– De verwerving van een 75%-belang in Planoform, een vastgoedontwikkelaar met
bijzondere posities in de marktsegmenten woonzorg en (kleinschalige) binnenstedelijke herontwikkeling (omzet circa 65 miljoen)
– De overname van de spoorbouwactiviteiten van Koehne in Nederland, Duitsland, Polen, Hongarije, Estland, Litouwen en Griekenland (omzet circa 75 miljoen)
– De overname van de spoorbouwactiviteiten van Koehne, die zullen worden voortgezet onder de naam SigmaRail, past in het streven de activiteiten van VolkerWessels op het gebied van bouw, beheer en service aan de spoorinfrastructuur op Europees niveau verder vorm te geven. Het feit dat gevestigde spoorinfrabedrijven in de nieuw tot de Europese Unie toetredende voormalige Oostbloklanden deel uitmaken van SigmaRail plaatst VolkerWessels in een goede uitgangspositie voor toekomstige investeringen in de opbouw en verbetering van de spoorinfrastructuur in deze landen.

Vooruitzichten
In markten die de effecten ondervinden van economische stagnatie, beperkte overheidsbudgetten en (in Nederland) onzekerheid ten gevolge van de bouwaffaire, staan de resultaten onder druk. Vanwege deze onzekerheden kan voor 2004 nog geen verantwoorde raming van de resultaten worden afgegeven.
Vooral de Nederlandse activiteiten in de sector infrastructuur en het commercieel
vastgoed zullen onder druk staan. Hier staat tegenover dat in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland betere resultaten worden verwacht.

Onderzoeken naar bouwsector
In het verslagjaar heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa haar onderzoeken in de bouwsector voortgezet. Bij een aantal van deze onderzoeken zijn concernonderdelen van VolkerWessels betrokken. In vier van deze onderzoeken heeft de NMa aangekondigd aan werkmaatschappijen van VolkerWessels boetes op te leggen tot een bedrag van in totaal 19,4 miljoen.

Tegen het boetebesluit dat in april 2003 door de NMa is genomen ( 0,3 miljoen), heeft de betrokken werkmaatschappij (KWS) reeds inhoudelijk bezwaar aangetekend, dat intussen voor de Adviescommissie van de NMa is toegelicht. Vooralsnog hebben de betrokken werkmaatschappijen (KWS en Groenewoud Sport en Recreatie) met betrekking tot de in december 2003 opgelegde boetes ( 19,1 miljoen) pro forma bezwaar aangetekend. Naar aanleiding van de perspublicaties in februari 2004 over een verrekeningssysteem van dochteronderneming Boele & van Eesteren over de periode t/m 2001 heeft
VolkerWessels bij de NMa melding gemaakt van mogelijke overtredingen van de Mededingingswet en toegezegd medewerking te zullen verlenen aan de NMa bij onderzoeken naar overtredingen in het verleden van mededingingswetgeving bij werkmaatschappijen van VolkerWessels.
De Raad van Bestuur betreurt de betrokkenheid van werkmaatschappijen van VolkerWessels in dit kader en vindt het van groot belang dat na het initiatief van de Ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met betrekking tot de Perspectiefnota voor de Bouw (november 2003), ook het verleden wordt afgehandeld. VolkerWessels hoopt dat de nadere informatie met betrekking tot het verleden zal bijdragen aan een evenwichtige benadering van de problematiek.
In december 2003 heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat vooralsnog besloten is de vervolging in de strafzaken tegen vier bouwondernemingen en twaalf natuurlijke personen voort te zetten. Tot deze ondernemingen behoort ook werkmaatschappij KWS. Tot de natuurlijke personen die vervolgd zullen worden behoren twee medewerkers en twee voormalig medewerkers van KWS.

Mede op verzoek van KWS is reeds een aantal getuigen gehoord door de rechtercommissaris te Rotterdam. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat zij pas na het horen van de onder andere door KWS opgeroepen getuigen een definitieve beslissing zal nemen over de verdere vervolging van de eerder bedoelde ondernemingen en personen.

Integriteit en handhaving
Ook in het verslagjaar heeft het eind 2001 ingevoerde integriteits- en handhavingsprogramma veel aandacht gehad, zowel op concernniveau als binnen de werkmaatschappijen van VolkerWessels. De eind 2001 ingevoerde gedragscode is in 2003 geheel vernieuwd. Deze gedragscode voldoet in Nederland aan de voorwaarden
van de gedragscode van het AVBB die ten grondslag ligt aan de toetsing door de
Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Alle bij het AVBB aangesloten werkmaatschappijen van VolkerWessels zijn aangesloten bij de SBIB.

Beëindiging beursnotering
In april 2003 heeft Victor Rijssen B.V., een door grootaandeelhouder Reggeborgh (familie Wessels) opgerichte vennootschap, een openbaar bod uitgebracht op alle uitstaande (certificaten van) aandelen van VolkerWessels. Het bod van 21 (incl. dividend) per aandeel hield een premie in van 70% boven de beurskoers ten tijde van het bod en een premie van 35% boven de 30-daags voortschrijdende gemiddelde koers. In een zorgvuldig proces, waarin Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zich ieder door eigen adviseurs hebben laten bijstaan, zijn Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur tot de conclusie gekomen dat het bod in het belang was van VolkerWessels, aandeelhouders van VolkerWessels en overige belanghebbenden bij de onderneming. De gestanddoening van het bod heeft er inmiddels toe geleid dat 99,3% van de uitstaande (certificaten van) aandelen VolkerWessels door Victor Rijssen verworven is. Ter verwerving van de nog uitstaande (certificaten van) aandelen wordt een uitkoopprocedure via het Hof te Amsterdam gestart.

De orderportefeuille Infrastructuur heeft zich in 2003 als volgt ontwikkeld:
2003: 1.530
2002: 1.569
(In miljoenen euro’s)

Infrastructuur
Ten gevolge van een markt die in Nederland en Duitsland gedomineerd wordt door een scherpe prijzenslag en de tegenvallende projectresultaten in het Verenigd Koninkrijk zijn de resultaten in het verslagjaar onder druk komen te staan. Het resultaat binnen de sector infrastructuur is ondanks de goede resultaten in Noordwest-Amerika gedaald met 39 miljoen tot 33 miljoen. Daarbij moet worden aangetekend dat in dit resultaat behalve een voorziening voor door de NMa opgelegde boetes ( 19,4 miljoen) ook voorzieningen opgenomen zijn voor door te voeren reorganisaties bij VolkerWessels Netwerk Bouw, Van Hattum en Blankevoort, KWS en Volker Stevin Rail & Traffic, totaal ter grootte van 10 miljoen.

Infrastructuur Nederland
Achterblijvende (overheids)investeringen hebben in 2003 voor overcapaciteit en verdere prijsdruk in de sector infrastructuur gezorgd. Als gevolg hiervan is besloten tot capaciteitsafbouw en zijn/worden er reorganisaties doorgevoerd bij een aantal werkmaatschappijen.
De geschetste ontwikkelingen in een groot deel van de markt voor infrastructurele projecten hebben ook hun invloed op de railinfra-activiteiten. Door de aanwezige overcapaciteit in andere marktsegmenten zijn er nieuwe toetreders in het segment railinfra gekomen met als gevolg toenemende concurrentie en prijsdruk.
In de markt van telecominfrastructuur tekent zich een lichte opleving af en dienen zich nieuwe initiatieven op het gebied van de verglazing van Nederland aan. De ontwikkeling van het aantal opdrachten in het segment vaste net blijft echter achter bij de verwachtingen. VolkerWessels Netwerk Bouw heeft dan ook moeten besluiten verder capaciteit af te bouwen en een reorganisatie door te voeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VolkerWessels