Grontmij: resultaat 2003 conform verwachting

De Bilt – Grontmij realiseerde in 2003 een resultaat na belastingen exclusief bijzondere baten en lasten van EUR 7,7 miljoen (2002: EUR 13,9 miljoen), in overeenstemming met het halfjaarbericht en het persbericht van 17 november 2003.

Grontmij voert een reorganisatie door om de winstgevendheid van de Advies- & Ingenieursbureaus te verbeteren. Doel van de reorganisatie is een structurele kostenreductie van EUR 15-20 miljoen op jaarbasis vanaf 2005. Eind 2005 moet het aantal indirecte medewerkers met 235 zijn afgenomen. Het aantal kantoorlocaties in Nederland gaat terug van dertig naar circa twintig.

Grontmij legt haar focus op de Advies- & Ingenieursbureaus, van oudsher de kernactiviteit. De kapitaalintensieve activiteiten worden stapsgewijs teruggebracht. De daaruit voortvloeiende kasstroom wordt aangewend voor de groei van de kennisintensieve activiteiten.

Omzet en resultaat 2003
De totale omzet van Grontmij steeg in 2003 tot EUR 506 miljoen (2002: EUR 495 miljoen). Het resultaat na belastingen van Grontmij is in 2003 gedaald naar EUR 4,9 miljoen (2002: EUR 13,9 miljoen), mede door een getroffen reorganisatievoorziening van EUR 13,5 miljoen voor belastingen en de belastingvrije boekwinst op de verkoop van het 5,94% belang in Q-Park ad EUR 6 miljoen. Exclusief deze bijzondere baten en lasten komt het resultaat na belastingen uit op EUR 7,7 miljoen (2002: 13,9 miljoen).
De daling van het resultaat wordt veroorzaakt door kostenstijgingen (personeelskosten, pensioenlasten en automatiseringskosten) en lagere marges. Prijsdruk in de markt maakte het vrijwel onmogelijk de kostenstijging geheel door te berekenen. De marge voor rente en belastingen was voor de Advies- & Ingenieursbureaus 2,4% (2002: 4,3%). Voor Ontwikkeling & Exploitatie kwam deze uit op 4,5% (2002: 7,5%).

Balans en financiering
De netto schuldpositie in de balans is omgezet in een netto kaspositie van EUR 1,3 miljoen (2002: netto schuldpositie EUR 70,2 miljoen). De netto kaspositie werd in de laatste maanden van 2003 met meer dan EUR 40 miljoen verbeterd in vergelijking met ultimo 2002 door het terugbrengen van het onderhanden werk en de debiteurenpositie Bovendien droeg de opbrengst uit de verkoop van het belang in Q-Park ad EUR 27 miljoen bij tot een verdere verbetering van de netto kaspositie.

Het balanstotaal per ultimo 2003 is met 16% afgenomen tot EUR 299 miljoen (2002: EUR 357 miljoen). De ratio groepsvermogen/balanstotaal is toegenomen tot 38% (2002: 31%).

Winst per aandeel en dividend
Het aantal uitstaande aandelen is in 2003 toegenomen met 2,6% tot 4.041.230 stuks (2002: 3.937.875) door opname van een deel van het dividend in aandelen. Het resultaat na belastingen per aandeel bedraagt EUR 1,22 (2002: EUR 3,52).

Grontmij streeft een consistent dividendbeleid na: circa 40% van het resultaat na belastingen (exclusief bijzondere baten en lasten) wordt uitgekeerd. Het dividend over 2003 bedraagt EUR 0,76 per aandeel (2002: EUR 1,41). Het dividend wordt uitsluitend in contanten uitgekeerd.

Reorganisatie
De in mei 2003 aangekondigde versnelde reductie van 250 tijdelijke medewerkers van Grontmij in Nederland is per ultimo 2003 gerealiseerd. Het aantal medewerkers is afgenomen tot 4105 (2002: 4477).

De reorganisatie die in november 2003 is aangekondigd, is nu in volle gang. Om de winstgevendheid van de Advies- & Ingenieursbureaus te verbeteren, worden de divisies Advies & Techniek en Bouw & Installaties geïntegreerd. Het huidige aantal kantoorlocaties in Nederland gaat terug van dertig naar circa twintig. De reorganisatie heeft als doel een vermindering van het aantal managers en medewerkers in ondersteunende diensten van in totaal 235, waarvan 135 medewerkers in 2004.

Grontmij voorziet een structurele kostenreductie van EUR 15-20 miljoen op jaarbasis vanaf 2005, waarvan circa 50% in 2004 moet worden gerealiseerd.

Focus op kennisintensieve activiteiten; aanpassing portfolio
De evaluatie van de strategie en portfolio is begin 2004 afgerond. De hoofdlijn van de Grontmij-strategie – een decentraal en multidisciplinair advies- en ingenieursbureau dat van advies tot en met exploitatie waarde wil creëren – blijft onverminderd van kracht. Kennis, relaties en organiserende kwaliteiten zijn dé waardebepalende elementen om tot realisatie van projecten te komen. Dit betekent dat de focus in de komende jaren vooral ligt op de kennisintensieve activiteiten.

Op basis van de hiervoor genoemde overwegingen zal de omvang van de kapitaalintensieve activiteiten, gebundeld in Ontwikkeling & Exploitatie, stapsgewijs worden verkleind via desinvesteringen. Analyse leert bovendien dat Grontmij geen meerwaarde kan toevoegen aan haar industriële ingenieursbureaus in Nederland.

Grontmij zal in 2004 en 2005 de wijzigingen in haar portfolio doorvoeren. De opbrengsten zullen worden aangewend om de rentedragende schuld verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de Advies- & Ingenieursbureaus te investeren.

Samengevat ziet de Grontmij-strategie 2004-2007 er als volgt uit:

– focus op kennisintensieve activiteiten, van oudsher de kernactiviteit;
– consolidatie en uitbreiding van haar positie als toonaangevende dienstverlener voor bouw, infrastructuur en milieu in de thuismarkten Nederland, België en Duitsland én in een beperkt aantal economisch relevante regio’s in Europa;
– decentraal kantorennetwerk dat multidisciplinaire diensten aanbiedt over de gehele projectketen.

Vooruitzichten 2004
Het economische klimaat in Europa is niet rooskleurig. De groei in Nederland en de ons omringende landen is gering. De prioriteit voor Grontmij ligt op het doorvoeren van maatregelen voor winstherstel. Tevens zullen in 2004 en doorlopend in 2005, door aanpassing van de portfolio, de schuldpositie (met name off-balance) en het risicoprofiel verminderen.

De omvang en timing van bovengenoemde maatregelen bestrijken meer dan een jaar zodat een concrete indicatie voor omzet en resultaat na belastingen in 2004 niet kan worden gegeven. Grontmij verwacht dat de nu ingezette kostenbesparingen en reductie van management en ondersteunende taken zullen leiden tot een aanmerkelijke verbetering van het resultaat na belastingen exclusief bijzondere baten en lasten voor 2004 in vergelijking met 2003.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Grontmij NV

Grontmij: resultaat 2003 conform verwachting | Infrasite

Grontmij: resultaat 2003 conform verwachting

De Bilt – Grontmij realiseerde in 2003 een resultaat na belastingen exclusief bijzondere baten en lasten van EUR 7,7 miljoen (2002: EUR 13,9 miljoen), in overeenstemming met het halfjaarbericht en het persbericht van 17 november 2003.

Grontmij voert een reorganisatie door om de winstgevendheid van de Advies- & Ingenieursbureaus te verbeteren. Doel van de reorganisatie is een structurele kostenreductie van EUR 15-20 miljoen op jaarbasis vanaf 2005. Eind 2005 moet het aantal indirecte medewerkers met 235 zijn afgenomen. Het aantal kantoorlocaties in Nederland gaat terug van dertig naar circa twintig.

Grontmij legt haar focus op de Advies- & Ingenieursbureaus, van oudsher de kernactiviteit. De kapitaalintensieve activiteiten worden stapsgewijs teruggebracht. De daaruit voortvloeiende kasstroom wordt aangewend voor de groei van de kennisintensieve activiteiten.

Omzet en resultaat 2003
De totale omzet van Grontmij steeg in 2003 tot EUR 506 miljoen (2002: EUR 495 miljoen). Het resultaat na belastingen van Grontmij is in 2003 gedaald naar EUR 4,9 miljoen (2002: EUR 13,9 miljoen), mede door een getroffen reorganisatievoorziening van EUR 13,5 miljoen voor belastingen en de belastingvrije boekwinst op de verkoop van het 5,94% belang in Q-Park ad EUR 6 miljoen. Exclusief deze bijzondere baten en lasten komt het resultaat na belastingen uit op EUR 7,7 miljoen (2002: 13,9 miljoen).
De daling van het resultaat wordt veroorzaakt door kostenstijgingen (personeelskosten, pensioenlasten en automatiseringskosten) en lagere marges. Prijsdruk in de markt maakte het vrijwel onmogelijk de kostenstijging geheel door te berekenen. De marge voor rente en belastingen was voor de Advies- & Ingenieursbureaus 2,4% (2002: 4,3%). Voor Ontwikkeling & Exploitatie kwam deze uit op 4,5% (2002: 7,5%).

Balans en financiering
De netto schuldpositie in de balans is omgezet in een netto kaspositie van EUR 1,3 miljoen (2002: netto schuldpositie EUR 70,2 miljoen). De netto kaspositie werd in de laatste maanden van 2003 met meer dan EUR 40 miljoen verbeterd in vergelijking met ultimo 2002 door het terugbrengen van het onderhanden werk en de debiteurenpositie Bovendien droeg de opbrengst uit de verkoop van het belang in Q-Park ad EUR 27 miljoen bij tot een verdere verbetering van de netto kaspositie.

Het balanstotaal per ultimo 2003 is met 16% afgenomen tot EUR 299 miljoen (2002: EUR 357 miljoen). De ratio groepsvermogen/balanstotaal is toegenomen tot 38% (2002: 31%).

Winst per aandeel en dividend
Het aantal uitstaande aandelen is in 2003 toegenomen met 2,6% tot 4.041.230 stuks (2002: 3.937.875) door opname van een deel van het dividend in aandelen. Het resultaat na belastingen per aandeel bedraagt EUR 1,22 (2002: EUR 3,52).

Grontmij streeft een consistent dividendbeleid na: circa 40% van het resultaat na belastingen (exclusief bijzondere baten en lasten) wordt uitgekeerd. Het dividend over 2003 bedraagt EUR 0,76 per aandeel (2002: EUR 1,41). Het dividend wordt uitsluitend in contanten uitgekeerd.

Reorganisatie
De in mei 2003 aangekondigde versnelde reductie van 250 tijdelijke medewerkers van Grontmij in Nederland is per ultimo 2003 gerealiseerd. Het aantal medewerkers is afgenomen tot 4105 (2002: 4477).

De reorganisatie die in november 2003 is aangekondigd, is nu in volle gang. Om de winstgevendheid van de Advies- & Ingenieursbureaus te verbeteren, worden de divisies Advies & Techniek en Bouw & Installaties geïntegreerd. Het huidige aantal kantoorlocaties in Nederland gaat terug van dertig naar circa twintig. De reorganisatie heeft als doel een vermindering van het aantal managers en medewerkers in ondersteunende diensten van in totaal 235, waarvan 135 medewerkers in 2004.

Grontmij voorziet een structurele kostenreductie van EUR 15-20 miljoen op jaarbasis vanaf 2005, waarvan circa 50% in 2004 moet worden gerealiseerd.

Focus op kennisintensieve activiteiten; aanpassing portfolio
De evaluatie van de strategie en portfolio is begin 2004 afgerond. De hoofdlijn van de Grontmij-strategie – een decentraal en multidisciplinair advies- en ingenieursbureau dat van advies tot en met exploitatie waarde wil creëren – blijft onverminderd van kracht. Kennis, relaties en organiserende kwaliteiten zijn dé waardebepalende elementen om tot realisatie van projecten te komen. Dit betekent dat de focus in de komende jaren vooral ligt op de kennisintensieve activiteiten.

Op basis van de hiervoor genoemde overwegingen zal de omvang van de kapitaalintensieve activiteiten, gebundeld in Ontwikkeling & Exploitatie, stapsgewijs worden verkleind via desinvesteringen. Analyse leert bovendien dat Grontmij geen meerwaarde kan toevoegen aan haar industriële ingenieursbureaus in Nederland.

Grontmij zal in 2004 en 2005 de wijzigingen in haar portfolio doorvoeren. De opbrengsten zullen worden aangewend om de rentedragende schuld verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de Advies- & Ingenieursbureaus te investeren.

Samengevat ziet de Grontmij-strategie 2004-2007 er als volgt uit:

– focus op kennisintensieve activiteiten, van oudsher de kernactiviteit;
– consolidatie en uitbreiding van haar positie als toonaangevende dienstverlener voor bouw, infrastructuur en milieu in de thuismarkten Nederland, België en Duitsland én in een beperkt aantal economisch relevante regio’s in Europa;
– decentraal kantorennetwerk dat multidisciplinaire diensten aanbiedt over de gehele projectketen.

Vooruitzichten 2004
Het economische klimaat in Europa is niet rooskleurig. De groei in Nederland en de ons omringende landen is gering. De prioriteit voor Grontmij ligt op het doorvoeren van maatregelen voor winstherstel. Tevens zullen in 2004 en doorlopend in 2005, door aanpassing van de portfolio, de schuldpositie (met name off-balance) en het risicoprofiel verminderen.

De omvang en timing van bovengenoemde maatregelen bestrijken meer dan een jaar zodat een concrete indicatie voor omzet en resultaat na belastingen in 2004 niet kan worden gegeven. Grontmij verwacht dat de nu ingezette kostenbesparingen en reductie van management en ondersteunende taken zullen leiden tot een aanmerkelijke verbetering van het resultaat na belastingen exclusief bijzondere baten en lasten voor 2004 in vergelijking met 2003.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Grontmij NV