Veldproef kunstmatige bevochting veenkades

Den Haag РIn opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is een veldproef begonnen met een surfactant, een biologisch afbreekbaar middel dat via beregening de vochtigheid in bodems vasthoudt dan wel de herbevochtiging van uitgedroogde (veen)bodems bevordert. Het werkt op golfbanen en sportvelden en mogelijk ook op veendijken. De proef duurt ̩̩n jaar en wordt uitgevoerd door kennisinstituut Alterra. Gekozen is voor een kenmerkende veenkadelocatie in het centrale deel van de Randstad.

De (Amerikaanse) fabrikant van het middel meldt redelijke successen op golfbanen en sportterreinen. De stof wordt daar vooral ingezet om het gras groen te houden. De met water verdunde surfactant trekt gemiddeld 50 tot 70 centimeter de bodem in. Op veenkades zou het middel ook preventief ingezet kunnen worden.

STOWA, het kennisinstituut van de waterschappen, en Alterra willen tijdens de proefneming op een ongestoord stuk veenkade de vochtopname en vochtveranderingen in de dijk tot 50 centimeter monitoren via een meetsysteem. Dicht bij elkaar worden twee plots van elk circa vijftien vierkante meter ingericht, één onbehandelde plot en een plot die eens in de drie weken wordt besproeid met een surfactantoplossing.

Voor de werking van het surfactant in diepere bodemlagen wordt tegelijkertijd een experimenteel onderzoek uitgevoerd in een laboratorium. De proef duurt één jaar omdat op die manier periodes van verdroging in de zomer en tijden van vernatting (herfst, winter) meegenomen kunnen worden. De eerste voorlopige resultaten van het experiment worden binnen zes weken verwacht.

De proef is onderdeel van een hele reeks onderzoeken naar de effecten van extreme droogte op de regionale waterkeringen in veengebieden. Vorig jaar zomer leidde droogte tot dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam.

De STOWA organiseert op 9 maart in het Aviodrome te Lelystad een uitgebreide kennisdag rond mogelijke aanvullende, technische inspectiemethoden van veenkades. Aanbieders van dergelijke technieken en waterbeheerders kunnen op deze ‘beurs’ ervaringen uitwisselen en nagaan in hoeverre niet visuele inspectiemethodes de visuele controles van regionale waterkeringen kunnen aanvullen. Te denken valt aan remote sensing technieken en infrarood fotografie vanuit de lucht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen