Akkoord over de richtlijnen inzake overheidsopdrachten

Brussel РDe Raad heeft gisteren via de schriftelijke procedure de volgende twee richtlijnen aangenomen, en wel overeenkomstig de gemeenschappelijke ontwerp-tekst waarover het bemiddelingscomit̩ een akkoord had bereikt:

– de richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken (de “klassieke” richtlijn);

– de richtlijn houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (de richtlijn “nutsbedrijven”).

Beide richtlijnen vereenvoudigen en moderniseren de communautaire regelgeving inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken en diensten en zijn voornamelijk gebaseerd op het beginsel van de economisch voordeligste inschrijving. De richtlijnen beogen de nakoming te bewerkstelligen van de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie indien opdrachten door lidstaten worden geplaatst. De belangrijkste bepalingen betreffen de drempels voor de toepassing van deze richtlijnen, de informatie over de aankondiging van de opdrachten, de criteria voor selectie en gunning, de procedures, en de uitsluiting van inschrijvers die veroordeeld zijn wegens het witwassen van geld, criminele activiteiten of handelingen welke de financiële belangen van de EU hebben geschaad.

De richtlijnen treden in werking op de dag van hun bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten zijn gehouden uiterlijk 21 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijnen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan te nemen om aan de richtlijnen te voldoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Europese Commissie