Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord

Van dinsdag 20 januari tot en met maandag 16 febreuari 2004 ligt het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord op diverse plaatsen ter inzage voor belangstellenden.

Op 11 november 2003 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het kader van de integrale herziening van het vigerende streekplan, dat in 2005 afloopt, het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld. De planperiode van het ontwerp Ontwikkelingsbeeld loopt tot 2014. De vastgestelde streekplanherziening vormt te zijner tijd voor de provincie de basis voor het beoordelen van (gemeentelijke) ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen.

Vaststelling
Vaststelling van het Ontwikkelingsbeeld door Provinciale Staten is voorzien najaar 2004.

Belangstellenden kunnen het ontwerp Ontwikkelingsbeeld van
20 januari t/m maandag 16 februari 2004 inzien:
– ter secretarie van de gemeenten in het plangebied Noord-Holland Noord;

– in de openbare bibliotheken in de gemeenten liggend in het plangebied;
– in het provinciehuis van de provincies Friesland (Leeuwarden) en Flevoland (Lelystad);
– in de bedrijfsbibliotheek van de provincie Noord-Holland.

Na telefonische afspraak kunnen de stukken buiten kantooruren worden ingezien bij de gemeenten en de genoemde provincies.

Indien van bedenkingen en termijnen
Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan iedereen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk bedenkingen indienen op een of meer onderdelen van het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. De bedenkingen kunnen worden ingediend bij Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van mevrouw J. Kluit, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM (locatie Houtplein).

Gedachtewisseling
Provinciale Staten bieden belanghebbenden en degenen die tijdig hun bedenkingen hebben ingebracht de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp Ontwikkelingsbeeld. Belangstellenden dienen zich schriftelijk hiervoor op te geven. Naar verwachting zullen deze gedachtewisselingen voorjaar 2004 plaatsvinden. De deelnemers ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Bestellen
Het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, inclusief kaartmateriaal en cd-rom, is tegen kostprijs (€ 20, exclusief verzendkosten) te bestellen bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland (023-514 4300). Bij het servicepunt is ook gratis een schriftelijke samenvatting verkrijgbaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord | Infrasite

Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord

Van dinsdag 20 januari tot en met maandag 16 febreuari 2004 ligt het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord op diverse plaatsen ter inzage voor belangstellenden.

Op 11 november 2003 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het kader van de integrale herziening van het vigerende streekplan, dat in 2005 afloopt, het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld. De planperiode van het ontwerp Ontwikkelingsbeeld loopt tot 2014. De vastgestelde streekplanherziening vormt te zijner tijd voor de provincie de basis voor het beoordelen van (gemeentelijke) ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen.

Vaststelling
Vaststelling van het Ontwikkelingsbeeld door Provinciale Staten is voorzien najaar 2004.

Belangstellenden kunnen het ontwerp Ontwikkelingsbeeld van
20 januari t/m maandag 16 februari 2004 inzien:
– ter secretarie van de gemeenten in het plangebied Noord-Holland Noord;

– in de openbare bibliotheken in de gemeenten liggend in het plangebied;
– in het provinciehuis van de provincies Friesland (Leeuwarden) en Flevoland (Lelystad);
– in de bedrijfsbibliotheek van de provincie Noord-Holland.

Na telefonische afspraak kunnen de stukken buiten kantooruren worden ingezien bij de gemeenten en de genoemde provincies.

Indien van bedenkingen en termijnen
Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan iedereen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk bedenkingen indienen op een of meer onderdelen van het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. De bedenkingen kunnen worden ingediend bij Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van mevrouw J. Kluit, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM (locatie Houtplein).

Gedachtewisseling
Provinciale Staten bieden belanghebbenden en degenen die tijdig hun bedenkingen hebben ingebracht de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp Ontwikkelingsbeeld. Belangstellenden dienen zich schriftelijk hiervoor op te geven. Naar verwachting zullen deze gedachtewisselingen voorjaar 2004 plaatsvinden. De deelnemers ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Bestellen
Het ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord, inclusief kaartmateriaal en cd-rom, is tegen kostprijs (€ 20, exclusief verzendkosten) te bestellen bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland (023-514 4300). Bij het servicepunt is ook gratis een schriftelijke samenvatting verkrijgbaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland