Procesplan zwakke schakels in de Nederlandse kust

In een brief van 8 januari 2004 aan de Tweede Kamer biedt staatssecretaris Schultz van Haegen de Tweede Kamer het ‘Procesplan zwakke schakels in de Nederlandse kust ‘ aan. Tegelijkertijd biedt zij het rapport aan betreffende de ‘Nieuwe inzichten in de golfbelasting langs de kust, samenvatting aanvullende beheerdersoordelen’ dat de basis heeft gevormd voor het bepalen van de maatregelen voor de zwakke schakels in de Nederlandse kust.

Het procesplan heeft ten doel het waarborgen van een tijdige, doeltreffende en doelmatige aanpak van zwakke schakels in de kust waar, op grond van de veiligheid maatregelen nodig zijn. Het plan biedt bovendien een algemeen landelijk kader voor het samenspel van de betrokken actoren in een evenwichtig – mogelijk langjarig – proces. In het procesplan, dat begin dit jaar in een bestuurlijk overleg kust is goedgekeurd, zijn de zwakke schakels in de kust bepaald op basis van op dat moment beschikbare rapportages inzake de problematiek van wijzigingen in de golfrandvoorwaarden voor de Nederlandse kust.

Door de waterkeringbeheerders is op haar verzoek op basis van de nieuwe inzichten in de golfbelasting van kust aanvullend op de resultaten van de toetsing 2001, een aanvullend beheerdersoordeel opgesteld over de sterkte van de zeeweringen. In het bestuurlijk overleg kust van 27 oktober 2003 zijn de maatregelen en oplossingsrichtingen besproken voor de versterking van de zwakke schakels kust op basis van de in de rapportage opgenomen resultaten en bevindingen van de waterkeringbeheerders.
Daarbij is een drietal oplossingsrichtingen onderscheiden: te weten tijdelijke maatregelen ter versterking van de duinwaterkeringen over de periode 2003/2004, dijkversterkings-plannen voor de zwakke kustvakken waar geen sprake is van ingrijpende ruimtelijke consequenties en integrale planstudies voor de kustvakken waar nu al of binnen een periode van 20 jaar niet aan de veiligheidseisen wordt voldaan en waar een belangrijke ruimtelijke ontwikkeling of een versterking van de ruimtelijke kwaliteit actueel is, de zogenoemde prioritaire zwakke schakels.

In het bestuurlijk overleg kust van 27 oktober 2003 zijn de prioritaire zwakke schakels vastgesteld waarvoor de komende 3 jaar onder regie van de provincies integrale planstudies zullen worden uitgevoerd. Dit zijn de kustvakken Callantsoog – Den Helder, Pettemer en Hondsbossche Zeewering, waterkering Noordwijk, waterkering Scheveningen, Kijkduin – Hoek van Holland, Flaauwe Werk Goeree, Zuidwestkust Walcheren en West Zeeuwsch-Vlaanderen. Op deze zwakke schakels in de kust is het procesplan van toepassing.