Interprovinciaal waterbodembeleid in de kempen gereed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het rapport “Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen” vastgesteld. Dit rapport bevat het beleid voor het omgaan met verontreinigingen van watersystemen in de Kempen voor de provincies Limburg en Noord-Brabant. Hierdoor vindt een uniforme aanpak van alle sanerings- en inrichtingwerkzaamheden in de watersystemen van de (Nederlandse) Kempen plaats.

Er is nog geen vastgesteld landelijk beleid voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. Daarom is er maatwerk voor de aanpak van sanering in de Kempen ontwikkeld. In de Kempen zijn de waterbodems verontreinigd met de zware metalen cadmium en zink. Dit is een gevolg van activiteiten van zinkertsverwerkende industrieën in de regio. Voor Limburg staat de sanering van delen van de Tungelroyse beek op het programma. Gedeputeerde Evers: “Het geld voor de sanering is er. Voor de sanering van de Tungelroyse beek is een bedrag van € 2,7 miljoen gereserveerd en dat is in principe voldoende. Nu ook de beleidsnotitie “Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen” klaar is, kan gestart worden met de plannen voor de sanering van de Tungelroyse beek.”

Het rapport is een product van het projectburo Actief Bodembeheer de Kempen, de provincies Noord-Brabant en Limburg en enkele waterschappen. Het zal geïntegreerd worden in het eerstvolgende Meerjarenprogramma bodemsanering. In het kader van de Wet bodembescherming is de Provincie het bevoegd gezag voor het saneren van gevallen van ernstige waterbodemverontreiniging.

Projectburo Actief Bodembeheer de Kempen is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Limburg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Interprovinciaal waterbodembeleid in de kempen gereed | Infrasite

Interprovinciaal waterbodembeleid in de kempen gereed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het rapport “Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen” vastgesteld. Dit rapport bevat het beleid voor het omgaan met verontreinigingen van watersystemen in de Kempen voor de provincies Limburg en Noord-Brabant. Hierdoor vindt een uniforme aanpak van alle sanerings- en inrichtingwerkzaamheden in de watersystemen van de (Nederlandse) Kempen plaats.

Er is nog geen vastgesteld landelijk beleid voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. Daarom is er maatwerk voor de aanpak van sanering in de Kempen ontwikkeld. In de Kempen zijn de waterbodems verontreinigd met de zware metalen cadmium en zink. Dit is een gevolg van activiteiten van zinkertsverwerkende industrieën in de regio. Voor Limburg staat de sanering van delen van de Tungelroyse beek op het programma. Gedeputeerde Evers: “Het geld voor de sanering is er. Voor de sanering van de Tungelroyse beek is een bedrag van € 2,7 miljoen gereserveerd en dat is in principe voldoende. Nu ook de beleidsnotitie “Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen” klaar is, kan gestart worden met de plannen voor de sanering van de Tungelroyse beek.”

Het rapport is een product van het projectburo Actief Bodembeheer de Kempen, de provincies Noord-Brabant en Limburg en enkele waterschappen. Het zal geïntegreerd worden in het eerstvolgende Meerjarenprogramma bodemsanering. In het kader van de Wet bodembescherming is de Provincie het bevoegd gezag voor het saneren van gevallen van ernstige waterbodemverontreiniging.

Projectburo Actief Bodembeheer de Kempen is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Limburg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg