Rijksbijdrage voor N201

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van haar voornemen bij te dragen aan de omlegging van de N201 bij Aalsmeer en Uithoorn.

Met de toezegging van de Minister aan Noord-Holland komt een eind aan meer dan 40 jaar praten over de gewenste oplossingen voor de verkeersproblematiek rond de huidige N201. De bijdrage van het Rijk in het tekort bedraagt € 170 miljoen. €110 Miljoen is afkomstig uit het budget voor regionale bereikbaarheid. Daarnaast is afgesproken om de in het MIT opgenomen middelen voor de Zuidtangent (€ 30 miljoen) in te zetten. Tot slot is de Minister bereid € 30 miljoen te lenen van het toegezegde budget voor het project Bereikbaarheid Mediapark Hilversum.
De rijksbijdrage van € 170 miljoen veronderstelt dat in het project N201 een aantal versoberingen worden aangebracht. De regio zal nadere afspraken maken over de precieze wijze waarop versoberingen in het project kunnen worden doorgevoerd.

Een deel van de middelen (€30 miljoen) is afkomstig van het budget van de Zuidtangent. Deze middelen waren bij lange na niet toereikend zijn voor de realisering voor de Zuidtangent-west en –oost. Omdat er bovendien tot 2010 geen zicht is op extra geld, is afgesproken deze gelden aan te wenden voor de N201. Uitstel betekent echter in geen geval afstel: met de partners worden de verdere plannen rond de Zuidtangent uitgewerkt, zodat eind 2004 nadere afspraken gemaakt kunnen worden met de Minister voor de periode 2010-2014. De provincie blijft overigens streven naar aanleg vanaf 2008, met onder meer inzet van middelen uit het Bereikbaarheidsoffensief (€ 40 miljoen).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland