Milieuprogramma NH 2004: van beleid naar uitvoering

Van beleid naar uitvoering; reductie van de CO2-uitstoot, meer duurzame energie; start uitbaggeren Noord-Hollandse vaarwegen; bodemsaneringen; verbetering van de (milieu)handhaving en aanleggen (robuuste) natuurverbindingszones. Dit zijn de belangrijkste accenten en prioriteiten in het Milieuprogramma 2004 die Gedeputeerde Staten (GS) voor ogen staan.

Het Milieuprogramma 2004 is een uitvoeringsprogramma gebaseerd op het provinciaal Milieubeleidsplan 2003-2006 (PMP). Hierin staan de 5 speerpunten en reguliere uitvoering van provinciale en wettelijke (milieu)taken. Daarnaast is er grote aandacht voor de doorwerking van het milieubeleid in andere beleidsvelden, o.a. ruimtelijke ordening, waterbeheer en (vaar)wegen. Dit vanuit de grondgedachte dat milieu een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van heel GS. De doelstellingen per speerpunt zijn:

CO2-reductie en duurzame energie

2 megaton CO2-reductie, te vergelijken met een rij vrachtwagens van Amsterdam naar Parijs. En realisatie van 2,5% energie uit duurzame bronnen waarvan minimaal 200 MW uit windenergie in 2007. Dit betekent schone stroom voor 140.000 huishoudens, een stad van
circa 300.000 inwoners.

Bagger

Verwijdering van 36 miljoen m³ bagger (=ruim 100 Arena-stadions vol) in 2020. Volgend jaar start o.a. de uitvoering Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen tot 2008 met o. aanpak knelpunten in de Haarlemmerringvaart bij Cruquius (Heemstede) en Hillegom en in het Noord-Hollands kanaal bij de Nelson Mandelabrug te Alkmaar. Verder wordt medio volgend jaar de baggerwerkzaamheden in de Amstel bij Uithoorn afgerond. Verder wordt het Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland opgericht waarin verschillende vaarwegbeheerders hun baggeracties op elkaar afstemmen. Verder komen er ervaringsprojecten voor verwerking en hergebruik van (ernstig) vervuilde bagger.

Bodemsanering

Volgend jaar start het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2004-2009, o.a. met saneringen in het landelijk gebied, Anna’s Hoeve en Masterplan het Gooi. Voortgezet wordt het programma voor sanering en herinrichting van oude gasfabriekterreinen in Alkmaar, Bussum, Haarlem, Heemstede, Hilversum, Purmerend en Zaanstad. Na sanering zullen deze terreinen een woon- en/of werkbestemming krijgen. Dit is bijzonder omdat vrijkomende grote locaties in stedelijk gebied schaars zijn.

Handhaving

Onder regie van de provincie is een gezamenlijk traject verbetering (milieu)handhaving van o.a. gemeenten, waterschappen, politie en rijksinspecties ingeslagen. Daarop aansluitend starten volgend jaar de voorbereidingen voor een beperkt aantal regionale milieudiensten in Noord-Holland.

Natuur

GS gaan de aanleg van de provinciale ecologische hoofdstructuur versnellen. Tot 2008 gaat de provincie voor 25 miljoen euro aan grond aankopen en inrichten als natuurgebieden. Aansluitend zal de provincie het particulier natuurbeheer krachtig stimuleren.
Naast de reguliere ecologische verbindingen gaat de provincie drie robuuste natuurzones ontwikkelen: de Noordboog/Wieringerrandmeer. Van Kust tot Kust in Noord-Holland Midden en de Natte As in de Vechtstreek.

GS sturen het Milieuprogramma 2004 naar Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Milieuprogramma NH 2004: van beleid naar uitvoering | Infrasite

Milieuprogramma NH 2004: van beleid naar uitvoering

Van beleid naar uitvoering; reductie van de CO2-uitstoot, meer duurzame energie; start uitbaggeren Noord-Hollandse vaarwegen; bodemsaneringen; verbetering van de (milieu)handhaving en aanleggen (robuuste) natuurverbindingszones. Dit zijn de belangrijkste accenten en prioriteiten in het Milieuprogramma 2004 die Gedeputeerde Staten (GS) voor ogen staan.

Het Milieuprogramma 2004 is een uitvoeringsprogramma gebaseerd op het provinciaal Milieubeleidsplan 2003-2006 (PMP). Hierin staan de 5 speerpunten en reguliere uitvoering van provinciale en wettelijke (milieu)taken. Daarnaast is er grote aandacht voor de doorwerking van het milieubeleid in andere beleidsvelden, o.a. ruimtelijke ordening, waterbeheer en (vaar)wegen. Dit vanuit de grondgedachte dat milieu een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van heel GS. De doelstellingen per speerpunt zijn:

CO2-reductie en duurzame energie

2 megaton CO2-reductie, te vergelijken met een rij vrachtwagens van Amsterdam naar Parijs. En realisatie van 2,5% energie uit duurzame bronnen waarvan minimaal 200 MW uit windenergie in 2007. Dit betekent schone stroom voor 140.000 huishoudens, een stad van
circa 300.000 inwoners.

Bagger

Verwijdering van 36 miljoen m³ bagger (=ruim 100 Arena-stadions vol) in 2020. Volgend jaar start o.a. de uitvoering Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen tot 2008 met o. aanpak knelpunten in de Haarlemmerringvaart bij Cruquius (Heemstede) en Hillegom en in het Noord-Hollands kanaal bij de Nelson Mandelabrug te Alkmaar. Verder wordt medio volgend jaar de baggerwerkzaamheden in de Amstel bij Uithoorn afgerond. Verder wordt het Informatiepunt Baggerspecie Noord-Holland opgericht waarin verschillende vaarwegbeheerders hun baggeracties op elkaar afstemmen. Verder komen er ervaringsprojecten voor verwerking en hergebruik van (ernstig) vervuilde bagger.

Bodemsanering

Volgend jaar start het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2004-2009, o.a. met saneringen in het landelijk gebied, Anna’s Hoeve en Masterplan het Gooi. Voortgezet wordt het programma voor sanering en herinrichting van oude gasfabriekterreinen in Alkmaar, Bussum, Haarlem, Heemstede, Hilversum, Purmerend en Zaanstad. Na sanering zullen deze terreinen een woon- en/of werkbestemming krijgen. Dit is bijzonder omdat vrijkomende grote locaties in stedelijk gebied schaars zijn.

Handhaving

Onder regie van de provincie is een gezamenlijk traject verbetering (milieu)handhaving van o.a. gemeenten, waterschappen, politie en rijksinspecties ingeslagen. Daarop aansluitend starten volgend jaar de voorbereidingen voor een beperkt aantal regionale milieudiensten in Noord-Holland.

Natuur

GS gaan de aanleg van de provinciale ecologische hoofdstructuur versnellen. Tot 2008 gaat de provincie voor 25 miljoen euro aan grond aankopen en inrichten als natuurgebieden. Aansluitend zal de provincie het particulier natuurbeheer krachtig stimuleren.
Naast de reguliere ecologische verbindingen gaat de provincie drie robuuste natuurzones ontwikkelen: de Noordboog/Wieringerrandmeer. Van Kust tot Kust in Noord-Holland Midden en de Natte As in de Vechtstreek.

GS sturen het Milieuprogramma 2004 naar Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland