Gezamenlijke intentie over woningbouw in Gouda

In een gesprek tussen minister Dekker van VROM, gedeputeerde Dwarshuis van Zuid-Holland, burgemeester Cornelis van Gouda en mevrouw Tober van het Hoogheemraadschap Schieland is door de verantwoordelijke partijen (ministerie, provincie en gemeente) de intentie uitgesproken voor woningbouw op de locatie Westergouwe. Medio 2004 wordt naar verwachting een definitief besluit genomen over woningbouw in Gouda West.

Voor een vervolgbesluit moeten medio 2004 de volgende producten op tafel liggen: de Nota Ruimte, de Interregionale Structuurvisie voor de Zuidplas, het Masterplan van Gouda met een innovatieve invulling en de uitkomsten van de grondexploitatie, en de milieueffectrapportage voor Gouda Westergouwe. Als deze producten er liggen zal opnieuw bestuurlijk overleg gevoerd worden.

De wens van de minister is dat de expertise van alle vier de partijen optimaal benut wordt bij de voorbereiding van de nieuwe wijk. Afgesproken is dat álle partijen een actieve en constructieve bijdrage leveren aan de verdere planvorming.

Minister Dekker refereerde tijdens het gesprek aan de brief van haar voorganger waarin de voorwaarden van het Rijk voor een positief besluit over de locatie zijn vermeld. Als de gemeente bij de uitwerking van plannen aan deze voorwaarden – gericht op water, verkeer en financiën – kan voldoen, is een positief besluit over de locatie Gouda West, zowel van provincie als van het Rijk te verwachten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken