Grontmij: forse reorganisatie en verkoop belang Q-Park

Grontmij reorganiseert haar onderneming fors. De in mei 2003 aangekondigde versnelde reductie van het aantal tijdelijke medewerkers van Grontmij in Nederland verloopt volgens plan. De doelstelling om een reductie van het aantal medewerkers met circa 250 te bereiken ten opzichte van 2002 (aantal ultimo 2002: 4477), is per ultimo 2003 gerealiseerd.

Reorganisatie

Kostenreductie
Door een vermindering van het aantal ondersteunende taken zal het kostenniveau van de holdingactiviteiten worden verlaagd. Een en ander gaat gepaard met het afvloeien van circa 35 medewerkers op het hoofdkantoor. Bij de advies- en ingenieursbureaus is een proces ingezet om het aantal indirecte medewerkers te verkleinen. Doelstelling is een reductie van minimaal 100 indirecte medewerkers ultimo 2004.

Aanpassing organisatiestructuur
Om tot een verbetering van de winstgevendheid van de advies- en ingenieursdiensten te komen, worden de twee divisies die zich richten op de markt voor advies- en ingenieursdiensten in Nederland, Advies & Techniek en Bouw & Installaties, geïntegreerd. De integratie gaat gepaard met het verminderen van het huidige aantal vestigingen in Nederland van 30 naar circa 20 en een forse vermindering van het aantal managers en medewerkers in ondersteunende diensten met minimaal 100.

De reorganisatie vergroot de slagkracht van de technisch-commerciële leiding binnen de lokale vestigingen, die zich richten op het totale dienstenpakket op het gebied van bouw, infrastructuur en milieu. De verschillende vestigingen in Nederland worden in 6-8 operationele eenheden (circa 250-500 medewerkers) ondergebracht, die direct rapporteren aan de Raad van Bestuur. Daarmee worden de rapportagelijnen aanzienlijk verkort. Uitvoering van de plannen vindt plaats in 2004 en 2005.

Financiële consequenties
Bovenstaande op winstherstel gerichte maatregelen moeten leiden tot een reductie van het totaal aantal indirecte arbeidsplaatsen met 235, exclusief de reductie van het aantal tijdelijke medewerkers met 250. Het programma dient te resulteren in een structurele kostenreductie van EUR 15-20 miljoen op jaarbasis vanaf 2005. In 2004 moet circa 50% van deze reductie gerealiseerd zijn.

Voor bovenstaande maatregelen wordt als een bijzondere last een voorziening getroffen ten laste van 2003 van EUR 13,5 miljoen voor belastingen.

Verkoop belang in Q-Park

Grontmij heeft in 1998 een belang van 20% in Q-Park N.V. verworven. Q-Park ontwikkelt, financiert, exploiteert en beheert parkeeraccommodaties in samenwerking met publieke en private opdrachtgevers. Q-Park is betrokken bij meer dan 300 parkeeraccommodaties in Europa.

Door diverse emissies in de afgelopen jaren is het aandeel van Grontmij in de onderneming al stapsgewijs verwaterd. Gelet op het feit dat Grontmij niet voornemens is verder te investeren in Q-Park en gelet op de groeiplannen van Q-Park, is besloten tot verkoop over te gaan. Grontmij heeft overeenstemming bereikt met haar medeaandeelhouders om haar huidige belang van 5,94% in Q-Park N.V. te verkopen met gelding vanaf 1 januari 2003.

De verkoopopbrengst ad EUR 27 miljoen wordt aangewend voor een verlaging van de rentedragende schuldenlast van Grontmij. De transactie levert een belastingvrije boekwinst op van EUR 6 miljoen.

Verwachtingen

Grontmij werkt aan een nieuwe strategische richting voor de komende jaren en evalueert de samenstelling van de portfolio. Dit proces wordt begin 2004 afgerond.

Gebaseerd op de huidige marktontwikkelingen en rekening houdend met het effect van de reeds in mei 2003 ingezette maatregelen, verwacht Grontmij voor geheel 2003 in lijn met het halfjaarbericht een netto resultaat (exclusief bijzondere baten en lasten), dat 40-45% lager zal zijn dan in het vorig boekjaar (2002: EUR 13,9 miljoen).

Grontmij streeft een consistent dividendbeleid na. In beginsel wordt circa 40% van het netto resultaat (exclusief bijzondere baten en lasten) uitgekeerd. De getroffen reorganisatievoorziening en de boekwinst op Q-Park N.V. worden respectievelijk als bijzondere last en bijzonder bate aangemerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Grontmij NV

Grontmij: forse reorganisatie en verkoop belang Q-Park | Infrasite

Grontmij: forse reorganisatie en verkoop belang Q-Park

Grontmij reorganiseert haar onderneming fors. De in mei 2003 aangekondigde versnelde reductie van het aantal tijdelijke medewerkers van Grontmij in Nederland verloopt volgens plan. De doelstelling om een reductie van het aantal medewerkers met circa 250 te bereiken ten opzichte van 2002 (aantal ultimo 2002: 4477), is per ultimo 2003 gerealiseerd.

Reorganisatie

Kostenreductie
Door een vermindering van het aantal ondersteunende taken zal het kostenniveau van de holdingactiviteiten worden verlaagd. Een en ander gaat gepaard met het afvloeien van circa 35 medewerkers op het hoofdkantoor. Bij de advies- en ingenieursbureaus is een proces ingezet om het aantal indirecte medewerkers te verkleinen. Doelstelling is een reductie van minimaal 100 indirecte medewerkers ultimo 2004.

Aanpassing organisatiestructuur
Om tot een verbetering van de winstgevendheid van de advies- en ingenieursdiensten te komen, worden de twee divisies die zich richten op de markt voor advies- en ingenieursdiensten in Nederland, Advies & Techniek en Bouw & Installaties, geïntegreerd. De integratie gaat gepaard met het verminderen van het huidige aantal vestigingen in Nederland van 30 naar circa 20 en een forse vermindering van het aantal managers en medewerkers in ondersteunende diensten met minimaal 100.

De reorganisatie vergroot de slagkracht van de technisch-commerciële leiding binnen de lokale vestigingen, die zich richten op het totale dienstenpakket op het gebied van bouw, infrastructuur en milieu. De verschillende vestigingen in Nederland worden in 6-8 operationele eenheden (circa 250-500 medewerkers) ondergebracht, die direct rapporteren aan de Raad van Bestuur. Daarmee worden de rapportagelijnen aanzienlijk verkort. Uitvoering van de plannen vindt plaats in 2004 en 2005.

Financiële consequenties
Bovenstaande op winstherstel gerichte maatregelen moeten leiden tot een reductie van het totaal aantal indirecte arbeidsplaatsen met 235, exclusief de reductie van het aantal tijdelijke medewerkers met 250. Het programma dient te resulteren in een structurele kostenreductie van EUR 15-20 miljoen op jaarbasis vanaf 2005. In 2004 moet circa 50% van deze reductie gerealiseerd zijn.

Voor bovenstaande maatregelen wordt als een bijzondere last een voorziening getroffen ten laste van 2003 van EUR 13,5 miljoen voor belastingen.

Verkoop belang in Q-Park

Grontmij heeft in 1998 een belang van 20% in Q-Park N.V. verworven. Q-Park ontwikkelt, financiert, exploiteert en beheert parkeeraccommodaties in samenwerking met publieke en private opdrachtgevers. Q-Park is betrokken bij meer dan 300 parkeeraccommodaties in Europa.

Door diverse emissies in de afgelopen jaren is het aandeel van Grontmij in de onderneming al stapsgewijs verwaterd. Gelet op het feit dat Grontmij niet voornemens is verder te investeren in Q-Park en gelet op de groeiplannen van Q-Park, is besloten tot verkoop over te gaan. Grontmij heeft overeenstemming bereikt met haar medeaandeelhouders om haar huidige belang van 5,94% in Q-Park N.V. te verkopen met gelding vanaf 1 januari 2003.

De verkoopopbrengst ad EUR 27 miljoen wordt aangewend voor een verlaging van de rentedragende schuldenlast van Grontmij. De transactie levert een belastingvrije boekwinst op van EUR 6 miljoen.

Verwachtingen

Grontmij werkt aan een nieuwe strategische richting voor de komende jaren en evalueert de samenstelling van de portfolio. Dit proces wordt begin 2004 afgerond.

Gebaseerd op de huidige marktontwikkelingen en rekening houdend met het effect van de reeds in mei 2003 ingezette maatregelen, verwacht Grontmij voor geheel 2003 in lijn met het halfjaarbericht een netto resultaat (exclusief bijzondere baten en lasten), dat 40-45% lager zal zijn dan in het vorig boekjaar (2002: EUR 13,9 miljoen).

Grontmij streeft een consistent dividendbeleid na. In beginsel wordt circa 40% van het netto resultaat (exclusief bijzondere baten en lasten) uitgekeerd. De getroffen reorganisatievoorziening en de boekwinst op Q-Park N.V. worden respectievelijk als bijzondere last en bijzonder bate aangemerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Grontmij NV